Slack spúšťa kon­fe­renčné hovory, cez ktoré sa v prie­behu sekúnd spo­jíš s celým svo­jim tímom

Michal Sorkovský / 3. marca 2016 / Tools a produktivita

Slack poti­chu pra­co­val na budo­vaní fun­kcie kon­fe­renč­ných hovo­rov odkedy zís­kal Scre­en­hero, ešte v roku 2015. Teraz ju však už ofi­ciálne spúšťa, čo zna­mená, že budeš môcť so svo­jim tímom nabe­hnúť na spo­ločný hovor v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd. 

Nová fun­kcia s náz­vom „Calls“ už dnes fun­guje vo ver­zii beta a je dostupná pre pozvané pra­covné tímy ľudí, ktoré ju môžu začať využí­vať pre rých­lej­šiu online komu­ni­ká­ciu. Všetko, čo k spus­te­niu kon­fe­renč­ného hovoru treba, je posledná ver­zia apli­ká­cie.slack call

foto: theverge.com

Keď už máš appku spus­tenú, mož­nosť začať kon­fe­renčný hovor sa zobrazí pri kaž­dom kanále, rov­nako ako aj v indi­vi­du­ál­nych kon­ver­zá­ciách s členmi tvojho tímu. Keď sa roz­hod­neš hovor spus­tiť, na tvo­jom kanále sa zobrazí mož­nosť pri­po­jiť sa jedi­ným kli­kom pre kaž­dého, kto sa chce do hovoru zapo­jiť. Na roz­diel od kon­ver­zá­cií cez Skype, ťa Slack zapojí priamo do hovoru, ktorý sa vo vyso­kej kva­lite zobrazí bez mož­nosti písa­nia správ pod oknom hovoru. Appka ti ale počas hovoru ponúka mož­nosť poslať emo­dži reak­ciu, ktorá sa zobrazí na mieste tvo­jej pro­fi­lo­vej fotky.

Slack samoz­rejme ponúka aj mož­nosť samos­tat­nej kon­ver­zá­cie medzi dvoma členmi tímu, bez zvyšku sku­piny, ale tiež umož­ňuje hovor až medzi 15 ľuďmi v rámci jed­ného kanálu. Aktu­álne Slack umož­ňuje len audio hovory, no do budúcna sa počíta aj s pri­da­ním videa. Aby si fun­kciu kon­fe­renč­ných hovo­rov mohol akti­vo­vať aj tvoj tím, musíš byť pozvaný do beta ver­zie, avšak na tomto linku je možné sle­do­vať, či sa fun­kcia už nesprí­stup­nila pre kaž­dého. Momen­tálne navyše Slack neumož­ňuje pri­po­jiť sa do hovoru z mobilu, ale len z počí­tača, no spo­loč­nosť tvrdí, že tento prob­lém bude v blíz­kej dobe napra­vený.
slack-voice-chat-reaction-gif1

foto: techcrunch.com

Slack takto pri­chá­dza s odváž­nym kro­kom, keďže vstu­puje do boja so sil­nou kon­ku­ren­ciou, ktorú pred­sta­vujú Google Han­gouts, Skype a GoTo­Me­e­ting. Avšak s dvoma mili­ónmi ľudí, ktorí denne využí­vajú služby, ktoré Slack ponúka, ho v tomto boji neradno odpi­so­vať. Na mož­nosť okam­ži­tého hovoru priamo v kon­ver­zá­cii, v kto­rej celý tvoj tím strávi väč­šinu svojho dňa, si asi nebude prí­liš ťažké zvyk­núť, a pre­stať tak pou­ží­vať iné podobné služby.

slack-icon-macro

foto: imore.com

zdroj: thenextweb.com  zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com 

Pridať komentár (0)