Sla­vo­mír Hruška — hľa­da­nie inves­tora pre tvoj star­tup vyzerá asi takto

Slavomír Hruška / 27. marca 2016 / Business

Na Slo­ven­sku je obrov­ský pre­by­tok peňazí pre star­tupy”, hovorí názov janu­áro­vého blo­go­vého prís­pevku Michala Tru­bana. A má pravdu. Peňazí tu je dosť, ako aj inves­to­rov. Prob­lé­mom je skôr nedos­ta­tok kva­lit­ných pro­jek­tov a tímov, ktoré si inves­tí­cie zaslú­žia, alebo si ich jed­no­du­cho neve­dia vypý­tať.

V našej star­tu­po­vej komu­nite však máme aj takých, čo inves­tí­cie zís­kali. Medzi nich patrí aj Sla­vo­mír Hruška — CEO Loca­li­za­tion Guru, star­tupu, ktorý ras­tie ako z vody a darí sa mu aj v zahra­ničí. Slavo navyše vytia­hol poznám­kový blok, otvo­ril pivo a roz­ho­dol sa svoje skú­se­nosti o inves­tí­ciách spí­sať a pomôcť svo­jím star­tu­po­vým bra­tom, za čo mu patrí palec hore.

CEO Loca­li­za­tion Guru, Sla­vo­mír Hruška, foto: archív Sla­vo­mír Hruška

1. Budeš robiť veľa chýb

Pod­ni­ka­nie je v mno­hom podobné škole, ale s dôle­ži­tým roz­die­lom. Nemáš učeb­nicu so správ­nymi odpo­ve­ďami, spra­víš preto veľa chýb. Väč­šina z nás však odma­lička dookola počúva, že chyby sú zlé. Spra­vil si niečo zle na základke? Nech sa páči, budeš mať hor­šiu známku a zni­čím ti tro­cha seba­ve­do­mie, nech sa bojíš ris­ko­vať… Vráťme sa však k pod­ni­ka­niu. Je NUTNÉ aby si robil chyby. Bez toho to jed­no­du­cho nepôjde. Spo­čiatku sa ti to bude zdať zlé, no rany sa zahoja a ver mi, keď ti poviem, že chyby sú to naj­lep­šie čo sa ti môže stať, pre­tože každá chyba ťa niečo naučí.

Z médií budeš počuť samé suc­cess sto­ries o úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľoch, mili­oná­roch, pla­y­bo­y­och a podobne, lebo úspech je viac “sexy”. To ťa ale nezroní. Za kaž­dým tým úspe­chom je kopa chýb a ak pozorne počú­vaš, polo­vica prí­be­hov úspeš­ných sú neús­pe­chy a chyby, ktoré spra­vili. Radím ti teda, neboj sa ris­ko­vať. Vezmi svoje pre­sved­če­nie a otes­tuj ho! Buď si však vedomý, čo ti môže risk dať a čo spô­so­biť, ris­ko­vať nezna­mená bez­hlavo konať. A späť k tým suc­cess sto­ries z médií, prečo sa z chýb úspeš­ných nepou­čiť? Naštu­duj si ich prí­behy a pouč sa z chýb ostat­ných.

foto: loca­li­za­tion Guru

2. Mee­tingy s inves­tormi ti budú pri­pa­dať ako ran­de­nie

Či hľa­dáš par­tnera alebo inves­tora, dobrý vzťah vyža­duje čas. Pár mesia­cov nazad, keď sme s Loca­li­za­tion guru začí­nali sa nám poda­rilo pomerne rýchlo dohod­núť inves­tora. Dôvo­dom však nebolo jeho hľa­da­nie, ale to, že sme sa sústre­dili viac na pro­dukt ako inves­tí­ciu. S inves­to­rom som dal Skype — z izby, v pyžame a inves­tí­ciu som zís­kal. Ako vo vzťahu, netreba hľa­dať, makaj na sebe (svo­jom pro­dukte) a ono to príde. Stret­nu­tie s inves­to­rom sme v ten deň museli odvo­lať, keďže sme sa museli veno­vať kli­en­tovi. Vysvitlo, že naše roz­hod­nu­tie — kli­ent je prvý, potom inves­tí­cia bolo jedno z dôvo­dov, prečo sme vôbec inves­tí­ciu dostali.

3. Naj­skôr vali­duj, potom auto­ma­ti­zuj!

Peniaze však rýchlo prišli a rov­nako rýchlo aj odišli. Neroz­ha­dzo­vali sme ich, ale zákaz­níci nás svo­jím sprá­va­ním prek­va­pili. Star­tup sme budo­vali v pre­sved­čení “Buduj pro­dukt, zákaz­ník už príde..” Ako sa tak na to spätne poze­rám, nebol to naj­lepší nápad. So správ­nymi rie­še­niami a postupmi sme prišli, až keď sme svo­jich zákaz­ní­kov a ich prob­lémy spoz­nali. A to do posled­nej bodky. Darmo sme dovtedy budo­vali rie­še­nie, keď sme nepoz­nali prob­lém. Áno Henry Ford by ti pove­dal, že ľudia neve­dia čo chcú a keby sa ich spýta pove­dali by mu “rých­lej­šie kone”.. Ale vieš čo? Sku­toč­nosť je taká, že keby tie rých­lej­šie kone má, zrejme by slušne zaro­bil :).

foto: loca­li­za­tion Guru

4. Poznaj svoje výdavky a buď pri­pra­vený pove­dať NIE

Poda­rilo sa nám minúť inves­tí­ciu a čas nás tla­čil do kúta, roz­hodli sme sa preto zís­kať ďal­šiu inves­tí­ciu. My sme žia­dali o peniaze, oni chceli 50 stra­nový biz­nis plán, alebo finančnú pred­po­veď na ďal­ších 5 rokov. Obe pre nás boli stra­tou času, keďže sme netu­šili, ako sa budúc­nosť vyvi­nie. Požia­davky inves­tora ti nemu­sia stále sad­núť. Čo vtedy? Zdvihni sa zatvor za sebou dvere. V pod­ni­kaní sa jed­no­du­cho musíš naučiť NIE. Ušetrí ti to veľa času a ener­gie a pomôže ti to zame­rať sa na veci, ktoré sú naozaj dôle­žité. Inves­to­rov je dosť, tvojho času je málo.

5. Ak inves­tí­cia, tak “Smart money”

Dohoda o inves­tí­cii je v pod­state ako man­žels­tvo. Vieš, že s inves­to­rom strá­viš dlhú dobu, preto si je dobré aj dva­krát pre­mys­lieť s kým “budeš spá­vať”, alebo v tomto prí­pade, od koho prij­meš peniaze. Nik predsa nechce neprí­jemný roz­vod. Rad­šej si to dva­krát pre­mysli. Nesús­treď sa na peniaze, znie to ako žart ale hovo­rím to vážne. Pri inves­tí­cii sú naj­dô­le­ži­tej­šie pod­mienky, nie peniaze. Pod­mienky roz­hodnú o budúc­nosti star­tupu. Ak len nepot­re­bu­ješ inves­tí­ciu kvôli stra­te­gic­kým kon­tak­tom a vysta­číš si bez nej, tak ju nerieš. Jed­no­du­cho sa inves­tí­cii vyhý­baj. Uspieť sa dá aj bez inves­tora.

Že o čom je star­tup Loca­li­za­tion Guru? Pozri si super pitch Slava :)

Čo sa týka nás, my sme inves­tí­ciu pod­pí­sali na hudob­nom fes­ti­vale. V jed­nej ruke chladné pivečko, v dru­hej pero. Po mesia­coch roko­va­nia to pre­behlo naj­lep­šie ako mohlo. Zapa­mä­taj si. Keď si vybe­ráš inves­tora, polož si jednu dôle­žitu otázku. “Sko­čil by som s ním aspoň raz do týždňa na pivo?” Ak si odpo­vieš áno, je to tvoj pravý! Nech­ceš s ním trá­viť čas? Potom neber jeho peniaze.

foto: loca­li­za­tion Guru, Con­nect Cowor­king

Zdroj: linkedin.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív Sla­vo­mír Hruška

Pridať komentár (0)