Sla­vo­mír Hruš­ka — hľa­da­nie inves­to­ra pre tvoj star­tup vyze­rá asi tak­to

Slavomír Hruška / 27. marca 2016 / Business

Na Slo­ven­sku je obrov­ský pre­by­tok peňa­zí pre star­tu­py”, hovo­rí názov janu­áro­vé­ho blo­go­vé­ho prís­pev­ku Micha­la Tru­ba­na. A má prav­du. Peňa­zí tu je dosť, ako aj inves­to­rov. Prob­lé­mom je skôr nedos­ta­tok kva­lit­ných pro­jek­tov a tímov, kto­ré si inves­tí­cie zaslú­žia, ale­bo si ich jed­no­du­cho neve­dia vypý­tať.

V našej star­tu­po­vej komu­ni­te však máme aj takých, čo inves­tí­cie zís­ka­li. Medzi nich pat­rí aj Sla­vo­mír Hruš­ka — CEO Loca­li­za­ti­on Guru, star­tu­pu, kto­rý ras­tie ako z vody a darí sa mu aj v zahra­ni­čí. Sla­vo navy­še vytia­hol poznám­ko­vý blok, otvo­ril pivo a roz­ho­dol sa svo­je skú­se­nos­ti o inves­tí­ciách spí­sať a pomôcť svo­jím star­tu­po­vým bra­tom, za čo mu pat­rí palec hore.

CEO Loca­li­za­ti­on Guru, Sla­vo­mír Hruš­ka, foto: archív Sla­vo­mír Hruš­ka

1. Budeš robiť veľa chýb

Pod­ni­ka­nie je v mno­hom podob­né ško­le, ale s dôle­ži­tým roz­die­lom. Nemáš učeb­ni­cu so správ­ny­mi odpo­ve­ďa­mi, spra­víš pre­to veľa chýb. Väč­ši­na z nás však odma­lič­ka dooko­la počú­va, že chy­by sú zlé. Spra­vil si nie­čo zle na základ­ke? Nech sa páči, budeš mať hor­šiu znám­ku a zni­čím ti tro­cha seba­ve­do­mie, nech sa bojíš ris­ko­vať… Vráť­me sa však k pod­ni­ka­niu. Je NUT­NÉ aby si robil chy­by. Bez toho to jed­no­du­cho nepôj­de. Spo­čiat­ku sa ti to bude zdať zlé, no rany sa zaho­ja a ver mi, keď ti poviem, že chy­by sú to naj­lep­šie čo sa ti môže stať, pre­to­že kaž­dá chy­ba ťa nie­čo naučí.

Z médií budeš počuť samé suc­cess sto­ries o úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľoch, mili­oná­roch, pla­y­bo­y­och a podob­ne, lebo úspech je viac “sexy”. To ťa ale nezro­ní. Za kaž­dým tým úspe­chom je kopa chýb a ak pozor­ne počú­vaš, polo­vi­ca prí­be­hov úspeš­ných sú neús­pe­chy a chy­by, kto­ré spra­vi­li. Radím ti teda, neboj sa ris­ko­vať. Vez­mi svo­je pre­sved­če­nie a otes­tuj ho! Buď si však vedo­mý, čo ti môže risk dať a čo spô­so­biť, ris­ko­vať nezna­me­ná bez­hla­vo konať. A späť k tým suc­cess sto­ries z médií, pre­čo sa z chýb úspeš­ných nepou­čiť? Naštu­duj si ich prí­be­hy a pouč sa z chýb ostat­ných.

foto: loca­li­za­ti­on Guru

2. Mee­tin­gy s inves­tor­mi ti budú pri­pa­dať ako ran­de­nie

Či hľa­dáš par­tne­ra ale­bo inves­to­ra, dob­rý vzťah vyža­du­je čas. Pár mesia­cov nazad, keď sme s Loca­li­za­ti­on guru začí­na­li sa nám poda­ri­lo pomer­ne rých­lo dohod­núť inves­to­ra. Dôvo­dom však nebo­lo jeho hľa­da­nie, ale to, že sme sa sústre­di­li viac na pro­dukt ako inves­tí­ciu. S inves­to­rom som dal Sky­pe — z izby, v pyža­me a inves­tí­ciu som zís­kal. Ako vo vzťa­hu, netre­ba hľa­dať, makaj na sebe (svo­jom pro­duk­te) a ono to prí­de. Stret­nu­tie s inves­to­rom sme v ten deň muse­li odvo­lať, keď­že sme sa muse­li veno­vať kli­en­to­vi. Vysvit­lo, že naše roz­hod­nu­tie — kli­ent je prvý, potom inves­tí­cia bolo jed­no z dôvo­dov, pre­čo sme vôbec inves­tí­ciu dosta­li.

3. Naj­skôr vali­duj, potom auto­ma­ti­zuj!

Penia­ze však rých­lo priš­li a rov­na­ko rých­lo aj odiš­li. Neroz­ha­dzo­va­li sme ich, ale zákaz­ní­ci nás svo­jím sprá­va­ním prek­va­pi­li. Star­tup sme budo­va­li v pre­sved­če­ní “Buduj pro­dukt, zákaz­ník už prí­de..” Ako sa tak na to spät­ne poze­rám, nebol to naj­lep­ší nápad. So správ­ny­mi rie­še­nia­mi a postup­mi sme priš­li, až keď sme svo­jich zákaz­ní­kov a ich prob­lé­my spoz­na­li. A to do posled­nej bod­ky. Dar­mo sme dovte­dy budo­va­li rie­še­nie, keď sme nepoz­na­li prob­lém. Áno Hen­ry Ford by ti pove­dal, že ľudia neve­dia čo chcú a keby sa ich spý­ta pove­da­li by mu “rých­lej­šie kone”.. Ale vieš čo? Sku­toč­nosť je taká, že keby tie rých­lej­šie kone má, zrej­me by sluš­ne zaro­bil :).

foto: loca­li­za­ti­on Guru

4. Poznaj svo­je výdav­ky a buď pri­pra­ve­ný pove­dať NIE

Poda­ri­lo sa nám minúť inves­tí­ciu a čas nás tla­čil do kúta, roz­hod­li sme sa pre­to zís­kať ďal­šiu inves­tí­ciu. My sme žia­da­li o penia­ze, oni chce­li 50 stra­no­vý biz­nis plán, ale­bo finanč­nú pred­po­veď na ďal­ších 5 rokov. Obe pre nás boli stra­tou času, keď­že sme netu­ši­li, ako sa budúc­nosť vyvi­nie. Požia­dav­ky inves­to­ra ti nemu­sia stá­le sad­núť. Čo vte­dy? Zdvih­ni sa zatvor za sebou dve­re. V pod­ni­ka­ní sa jed­no­du­cho musíš naučiť NIE. Ušet­rí ti to veľa času a ener­gie a pomô­že ti to zame­rať sa na veci, kto­ré sú naozaj dôle­ži­té. Inves­to­rov je dosť, tvoj­ho času je málo.

5. Ak inves­tí­cia, tak “Smart money”

Doho­da o inves­tí­cii je v pod­sta­te ako man­žels­tvo. Vieš, že s inves­to­rom strá­viš dlhú dobu, pre­to si je dob­ré aj dva­krát pre­mys­lieť s kým “budeš spá­vať”, ale­bo v tom­to prí­pa­de, od koho prij­meš penia­ze. Nik pred­sa nech­ce neprí­jem­ný roz­vod. Rad­šej si to dva­krát pre­mys­li. Nesús­treď sa na penia­ze, znie to ako žart ale hovo­rím to váž­ne. Pri inves­tí­cii sú naj­dô­le­ži­tej­šie pod­mien­ky, nie penia­ze. Pod­mien­ky roz­hod­nú o budúc­nos­ti star­tu­pu. Ak len nepot­re­bu­ješ inves­tí­ciu kvô­li stra­te­gic­kým kon­tak­tom a vysta­číš si bez nej, tak ju nerieš. Jed­no­du­cho sa inves­tí­cii vyhý­baj. Uspieť sa dá aj bez inves­to­ra.

Že o čom je star­tup Loca­li­za­ti­on Guru? Pozri si super pitch Sla­va :)

Čo sa týka nás, my sme inves­tí­ciu pod­pí­sa­li na hudob­nom fes­ti­va­le. V jed­nej ruke chlad­né piveč­ko, v dru­hej pero. Po mesia­coch roko­va­nia to pre­beh­lo naj­lep­šie ako moh­lo. Zapa­mä­taj si. Keď si vybe­ráš inves­to­ra, polož si jed­nu dôle­ži­tu otáz­ku. “Sko­čil by som s ním aspoň raz do týžd­ňa na pivo?” Ak si odpo­vieš áno, je to tvoj pra­vý! Nech­ceš s ním trá­viť čas? Potom neber jeho penia­ze.

foto: loca­li­za­ti­on Guru, Con­nect Cowor­king

Zdroj: linkedin.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív Sla­vo­mír Hruš­ka

Pridať komentár (0)