Slepý muž vidí tvary vďaka Bio­nic Eye

Ivo Kokinda / 4. marca 2015 / Tech a inovácie

Pred mesia­com istá žena pomo­cou elek­tric­kých oku­lia­rov mohla po prvý­krát v živote vidieť svoju malú dcéru, aj keď veľmi obme­dzene. Dnes tento muž na videu uka­zuje, ako môže táto nová tech­no­ló­gia, nazý­vaná Bio­nic Eye, zme­niť život, dať mu nový zmy­sel a hlavne uvi­dieť veci okolo, ktoré sú pre zdra­vých ľudí úplne nor­málne.

Muž v klipe , 68-ročný Allen Zde­rad z Min­ne­soty, trpí vzác­nou dege­ne­ra­tív­nou očnou cho­ro­bou, zná­mou ako Reti­ni­tis Pig­men­tosa (RP). Tí, ktorí trpia týmto dedič­ným ocho­re­ním tak pomaly pri­chá­dzajú o bunky v oku, tzv. foto­re­cep­tory v zadnej časti oka, v siet­nici. Nie­ktorí pacienti nie sú úplne slepí, ale trpia tzv. noč­ným vide­ním, čo je podľa mňa lep­šie ako nič, no aj tú je veľké riziko úpl­nej sle­poty.

Zde­ra­dová prog­nóza na vylie­če­nie je tak­mer nulová a je tak­mer isté, že dosiahne bod úpl­nej sle­poty. Teraz je schopný rozo­znať len veľmi jasné svetlo, ale nie pred­mety, ľudí alebo hocičo iné. Bol nútený opus­tiť svoju kari­éru che­mika, no napriek tomu sa naučil žiť v tme a nepres­táva pra­co­vať so svo­jou palič­kou, ktorá mu vycib­ruje zmy­sel pre dotyk a mož­nosť väč­šej socia­li­zá­cie s pro­stre­dím.

Hoci RP je nevy­lie­či­teľná cho­roba a exis­tu­júce liečby sú neúčinné, tak nie­ktorí ľudia sa nevzdá­vajú, ako naprí­klad oftal­mo­lóg dr. Ray­mond Iezzi. Snaží sa pomôcť ľuďom trpia­cim touto cho­ro­bou a aj on stojí za vytvo­re­ním Bio­nic Eye. Tento pro­jekt má za cieľ obno­viť vizu­álne vní­ma­nie nevi­dia­cich. Zde­rad sa pri­hlá­sil ako dob­ro­voľ­ník na tento pro­jekt a neskôr sa stal prvým pacien­tom doktora Iez­ziho, pre kto­rého bola vyro­bená pro­téza fir­mou Second Sight.

Prin­cí­pom Bio­nic Eye je nahra­diť odu­mie­ra­júce foto­re­cep­tory v siet­nici, keďže pri tejto cho­robe je zvy­šok tka­niva v oku rela­tívne zdravá a bunky, ktoré tvo­ria optické nervy sú živo­ta­schopné. Myš­lien­kou pro­tézy je teda zasie­lať sig­nály priamo do zra­ko­vého nervu, a tým obísť poško­denú siet­nicu.

Najprv je do oka chi­rur­gický vlo­žený mul­tie­lek­tró­dický čip so 60 bodmi dotyku a umiest­nený do siet­nice, ale pred tým je okolo von­kaj­šej strany oka nasa­dený balí­ček elek­tród pre správnu fun­kciu a komu­ni­ká­ciu. Prí­jemca následne nosí oku­liare vyba­vené kame­rou, ktoré vysie­lajú zábery do malého zaria­de­nia. To potom ana­ly­zuje a pre­vá­dza obraz na sve­telné sig­nály, ktoré potom putujú do implan­tátu. A konečne pri­chá­dza tá naj­pod­stat­nej­šia časť celého pro­cesu, kedy elek­tródy pošlú pod­nety do zra­ko­vého nervu a tie sa inter­pre­tujú v mozgu ako vide­nie.

Bio­nic Eye má ešte pred sebou dlhú cestu výskumu, tes­tov a všet­kého, čo s tým súvisí a ďalej aj fyzi­kál­nej tera­pie pri­jí­ma­teľa. Avšak, podľa ABC News, Allen Zde­rad už vidí veci ako ľud­ské formy, obrysy objek­tov v pre­ru­šo­va­ných zábles­koch a je dokonca schopný vidieť svoj odraz ako silu­etu. Prav­de­po­dobne nikdy nebude mať mož­nosť vidieť detaily na tvári, ale bude schopný sa orien­to­vať v pries­tore aj bez pou­ži­tia svo­jej paličky, čo je veľ­kým impul­zom pre kva­litu jeho života. 

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)