Sle­pý muž vidí tva­ry vďa­ka Bio­nic Eye

Ivo Kokinda / 4. marca 2015 / Tech a inovácie

Pred mesia­com istá žena pomo­cou elek­tric­kých oku­lia­rov moh­la po prvý­krát v živo­te vidieť svo­ju malú dcé­ru, aj keď veľ­mi obme­dze­ne. Dnes ten­to muž na videu uka­zu­je, ako môže táto nová tech­no­ló­gia, nazý­va­ná Bio­nic Eye, zme­niť život, dať mu nový zmy­sel a hlav­ne uvi­dieť veci oko­lo, kto­ré sú pre zdra­vých ľudí úpl­ne nor­mál­ne.

Muž v kli­pe , 68-roč­ný Allen Zde­rad z Min­ne­so­ty, trpí vzác­nou dege­ne­ra­tív­nou očnou cho­ro­bou, zná­mou ako Reti­ni­tis Pig­men­to­sa (RP). Tí, kto­rí trpia tým­to dedič­ným ocho­re­ním tak poma­ly pri­chá­dza­jú o bun­ky v oku, tzv. foto­re­cep­to­ry v zadnej čas­ti oka, v siet­ni­ci. Nie­kto­rí pacien­ti nie sú úpl­ne sle­pí, ale trpia tzv. noč­ným vide­ním, čo je pod­ľa mňa lep­šie ako nič, no aj tú je veľ­ké rizi­ko úpl­nej sle­po­ty.

Zde­ra­do­vá prog­nó­za na vylie­če­nie je tak­mer nulo­vá a je tak­mer isté, že dosiah­ne bod úpl­nej sle­po­ty. Teraz je schop­ný rozo­znať len veľ­mi jas­né svet­lo, ale nie pred­me­ty, ľudí ale­bo hoci­čo iné. Bol núte­ný opus­tiť svo­ju kari­é­ru che­mi­ka, no napriek tomu sa naučil žiť v tme a nepres­tá­va pra­co­vať so svo­jou palič­kou, kto­rá mu vycib­ru­je zmy­sel pre dotyk a mož­nosť väč­šej socia­li­zá­cie s pro­stre­dím.

Hoci RP je nevy­lie­či­teľ­ná cho­ro­ba a exis­tu­jú­ce lieč­by sú neúčin­né, tak nie­kto­rí ľudia sa nevzdá­va­jú, ako naprí­klad oftal­mo­lóg dr. Ray­mond Iez­zi. Sna­ží sa pomôcť ľuďom trpia­cim tou­to cho­ro­bou a aj on sto­jí za vytvo­re­ním Bio­nic Eye. Ten­to pro­jekt má za cieľ obno­viť vizu­ál­ne vní­ma­nie nevi­dia­cich. Zde­rad sa pri­hlá­sil ako dob­ro­voľ­ník na ten­to pro­jekt a neskôr sa stal prvým pacien­tom dokto­ra Iez­zi­ho, pre kto­ré­ho bola vyro­be­ná pro­té­za fir­mou Second Sight.

Prin­cí­pom Bio­nic Eye je nahra­diť odu­mie­ra­jú­ce foto­re­cep­to­ry v siet­ni­ci, keď­že pri tej­to cho­ro­be je zvy­šok tka­ni­va v oku rela­tív­ne zdra­vá a bun­ky, kto­ré tvo­ria optic­ké ner­vy sú živo­ta­schop­né. Myš­lien­kou pro­té­zy je teda zasie­lať sig­ná­ly pria­mo do zra­ko­vé­ho ner­vu, a tým obísť poško­de­nú siet­ni­cu.

Najprv je do oka chi­rur­gic­ký vlo­že­ný mul­tie­lek­tró­dic­ký čip so 60 bod­mi doty­ku a umiest­ne­ný do siet­ni­ce, ale pred tým je oko­lo von­kaj­šej stra­ny oka nasa­de­ný balí­ček elek­tród pre správ­nu fun­kciu a komu­ni­ká­ciu. Prí­jem­ca násled­ne nosí oku­lia­re vyba­ve­né kame­rou, kto­ré vysie­la­jú zábe­ry do malé­ho zaria­de­nia. To potom ana­ly­zu­je a pre­vá­dza obraz na sve­tel­né sig­ná­ly, kto­ré potom putu­jú do implan­tá­tu. A koneč­ne pri­chá­dza tá naj­pod­stat­nej­šia časť celé­ho pro­ce­su, kedy elek­tró­dy pošlú pod­ne­ty do zra­ko­vé­ho ner­vu a tie sa inter­pre­tu­jú v moz­gu ako vide­nie.

Bio­nic Eye má ešte pred sebou dlhú ces­tu výsku­mu, tes­tov a všet­ké­ho, čo s tým súvi­sí a ďalej aj fyzi­kál­nej tera­pie pri­jí­ma­te­ľa. Avšak, pod­ľa ABC News, Allen Zde­rad už vidí veci ako ľud­ské for­my, obry­sy objek­tov v pre­ru­šo­va­ných zábles­koch a je dokon­ca schop­ný vidieť svoj odraz ako silu­e­tu. Prav­de­po­dob­ne nikdy nebu­de mať mož­nosť vidieť detai­ly na tvá­ri, ale bude schop­ný sa orien­to­vať v pries­to­re aj bez pou­ži­tia svo­jej palič­ky, čo je veľ­kým impul­zom pre kva­li­tu jeho živo­ta. 

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)