Sli.do: František Krivda o svojich vrcholoch i pádoch

Luky Gašparík / 16. apríla 2014 / Lifehacking

V rámci sé­rie člán­kov o úspeš­ných slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľoch a ich suc­cess sto­ries (aj keď cha­lani by sa ur­čite takto ne­ti­tu­lo­vali) som si od­chy­til Fran­tiška Krivdu zod­po­ved­ného za di­zajn a mar­ke­ting a po­riadne som ho vy­spo­ve­dal.

V rámci sé­rie člán­kov o úspeš­ných slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľoch a ich suc­cess sto­ries (aj keď cha­lani by sa ur­čite takto ne­ti­tu­lo­vali) som si od­chy­til Fran­tiška Krivdu zod­po­ved­ného za di­zajn a mar­ke­ting a po­riadne som ho vy­spo­ve­dal.

 

Sli.do – je­den z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov po­sled­nej doby. Po ce­lom svete slávi úspech za úspe­chom. Po tom, ako po­vy­hrá­val kopu vý­znam­ných cien a spolu s Bo­ne­tics vy­tvo­ril jednu z pr­vých ap­piek pre Go­ogle Glass,  je na čase po­zrieť sa na to, kto stojí za týmto úspeš­ným star­tu­pom. Ok­rem už dobre zná­meho Petra Ko­mor­níka stáli pri za­kla­daní firmy aj Fran­ti­šek Krivda a Pe­ter Slivka. Moje otázky som ad­re­so­val Fran­tiš­kovi. 

 

Za­čnem hneď zo­stra. Koho si vo­lil za pre­zi­denta? :)

Mám rád pop­rad­ský vzduch :)

 

Keď  už máme túto „dô­le­žitú“ otázku zod­po­ve­danú, tak by si nám mo­hol po­ve­dať, ako si sa do­stal k star­tu­pom.

Pra­co­val som dlhé roky ako di­zaj­nér – mar­ke­tér na voľ­nej nohe a sna­žil som roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie. Nie­ktoré lo­kálne pro­jekty sa po­da­rili, ale bolo tam aj dosť ne­ús­pe­chov. Ve­del som, že na prácu pre kli­en­tov nie som ge­ne­ticky vy­ba­vený, preto som bol stále ot­vo­rený no­vým ná­pa­dom. Hlavne ná­pa­dom, ktoré majú po­ten­ciál v za­hra­ničí. V pod­state všetko to boli star­tupy, aku­rát som to vo­lal „moje vojny“.

 

Vieme, že si sa zo­zná­mil s os­tat­nými ko­le­gami zo sli.do na Star­tup We­e­kende v Bra­ti­slave. Ako to pre­bie­halo?

Ja som sa k cha­la­nom pri­dal až v ne­deľu, kedy som vstal o pia­tej ráno so sil­ným nut­ka­ním na­di­zaj­no­vať im ich skromný, ale funkčný pro­to­typ „Ins­tant Fe­ed­backu“. To bol pred­chodca sli.do, s kto­rým sme vy­hrali ten ví­kend. S Ko­mom som sa ale stre­tol v tíme už na SW2011, čo bola tiež dobrá lek­cia. Tieto ak­cie od­po­rú­čam kaž­dému a ne­ľu­tu­jem, že som sa ich zú­čast­nil. Ro­man­tik by na­pí­sal, že „tam sme sa na­šli“.

 

Ako ste mali po­de­lené úlohy na za­čiatku? Hneď si ve­del, za čo bu­deš zod­po­vedný?

Komo je CEO, Šves­tka prog­ra­má­tor a ja di­zaj­nér. Aj keď moja po­zí­cia bola skôr „UXák“, keďže pro­dukt sme iba vy­ví­jali a ro­bili veľa ski­co­va­nia, tes­to­va­nia, zbie­ra­nia fe­ed­backu a po­dobne. Mys­lím, že v kaž­dom „lean star­tupe“ mu­sia ľu­dia ro­biť viac rolí na­raz, čo bolo nie­kedy dosť ne­kom­fortné, ale zá­ro­veň pros­pešné, lebo mi to dalo na­zoaj veľa a všetci sme zbie­rali ve­do­mosti ra­ke­to­vým tem­pom.

Inak mu­sím spo­me­núť aj Rasťa Mol­nára, ktorý bol na za­čiatku s nami v tíme (te­raz štu­duje v Lon­dýne).

 

František Krivda - Sli.do

 

Sli.do mô­žem s po­koj­ným sve­do­mím za­ra­diť me­dzi úspešné slo­ven­ské pro­jekty. V čom si mys­líš, že spo­číva váš úspech?

Te­ore­tický mar­ke­tér by to na­zval „tri pi­liere slajda“, čo sú: jed­no­du­chosť, do­stup­nosť a zá­kaz­nícka pod­pora. Znie to možno ako klišé, ale fun­guje to. Pre mňa je fas­ci­nu­júca tá jed­no­du­chosť, ktorú osobne vní­mam ako vyš­šiu formu zlo­ži­tosti. Zá­ro­veň som ne­sku­točne rád, že každý z nás si uve­do­muje vý­znam sil­nej zá­kaz­níc­kej pod­pory. Inak, pre mňa bol úspech to, že sme do­ká­zali pri­niesť vi­di­teľnú hod­notu even­tom a to, že dob­rým kon­fe­ren­ciám po­má­hame stať sa ešte lep­šími.

 

 

Akým spô­so­bom pris­pie­vaš ty k to­muto úspe­chu? (ur­čite tu po­vieš, že in­di­vi­du­alita nie je dô­le­žitá :))

Hm… asi tým, že na­šim kó­de­rom le­ziem na nervy svo­jimi „hu­mo­res­kami“. Oni si po­tom dajú slú­chadlá a rad­šej kli­kajú, čim ich ro­bím vlastne efek­tív­nej­šími :) Inak ma ba­via ino­vá­cie, di­zajn pro­duktu, UX, a mys­lím, že tie sa mi aj darí vniesť do pro­duktu.

 

Sli.do stále zlep­šu­jete a ino­vu­jete. Aké plá­nu­jete najb­liž­šie kroky? Na čo sa mô­žeme te­šiť?

Naj­viac sa te­ším na to, keď spus­tíme ofi­ciálne sli.do pre Prezi. Ve­rím že to s nami „za­re­zo­nuje“. Ok­rem toho sa už etab­lu­jeme na trhu v UK, kde náš Peťo Kra­ňak robí su­per prácu. A Komo je te­raz v Si­li­con Val­ley. Takže pra­cu­jeme na tom, aby aj v Ame­rike ve­deli, čo je sli.do ;)

 

Veľa mla­dých ľudí ne­vie, ako za­čať so star­tu­pom. Máš jednu-dve rady, o ktoré by si sa s nimi po­de­lil?

Choďte na Star­tup We­e­kend a veľa ho­vorte s ľudmi, pý­tajte sa ich, otra­vujte ich, po­há­dajte sa s nimi, po­mi­lujte, po­môže vám to ot­vo­riť oči. A ak ste ne­čí­tali Lean Star­tup, okam­žite mi na­píšte :)

 

Ďa­ku­jem ti za roz­ho­vor a celá re­dak­cia Star­ti­tup vám – Sli.do – dr­žíme palce.

 

 Zdroj: twit­ter.com, you­tube.com, sli.do

Pridať komentár (0)