Sli.do: Fran­ti­šek Krivda o svo­jich vrcho­loch i pádoch

Luky Gašparík / 16. apríl 2014 / Tools a produktivita

V rámci série člán­kov o úspeš­ných slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľoch a ich suc­cess sto­ries (aj keď cha­lani by sa určite takto neti­tu­lo­vali) som si odchy­til Fran­tiška Krivdu zod­po­ved­ného za dizajn a mar­ke­ting a poriadne som ho vyspo­ve­dal.

Sli.do — jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov posled­nej doby. Po celom svete slávi úspech za úspe­chom. Po tom, ako povy­hrá­val kopu význam­ných cien a spolu s Bone­tics vytvo­ril jednu z prvých appiek pre Google Glass, je na čase pozrieť sa na to, kto stojí za týmto úspeš­ným star­tu­pom. Okrem už dobre zná­meho Petra Komor­níka stáli pri zakla­daní firmy aj Fran­ti­šek KrivdaPeter Slivka. Moje otázky som adre­so­val Fran­tiš­kovi. 

Začnem hneď zostra. Koho si volil za pre­zi­denta? :)

Mám rád pop­rad­ský vzduch :)

Keď už máme túto „dôle­žitú“ otázku zod­po­ve­danú, tak by si nám mohol pove­dať, ako si sa dostal k star­tu­pom.

Pra­co­val som dlhé roky ako dizaj­nér – mar­ke­tér na voľ­nej nohe a sna­žil som roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie. Nie­ktoré lokálne pro­jekty sa poda­rili, ale bolo tam aj dosť neús­pe­chov. Vedel som, že na prácu pre kli­en­tov nie som gene­ticky vyba­vený, preto som bol stále otvo­rený novým nápa­dom. Hlavne nápa­dom, ktoré majú poten­ciál v zahra­ničí. V pod­state všetko to boli star­tupy, aku­rát som to volal „moje vojny“.

Vieme, že si sa zozná­mil s ostat­nými kole­gami zo sli.do na Star­tup Wee­kende v Bra­ti­slave. Ako to pre­bie­halo?

Ja som sa k cha­la­nom pri­dal až v nedeľu, kedy som vstal o pia­tej ráno so sil­ným nut­ka­ním nadi­zaj­no­vať im ich skromný, ale funkčný pro­to­typ „Ins­tant Feed­backu“. To bol pred­chodca sli.do, s kto­rým sme vyhrali ten víkend. S Komom som sa ale stre­tol v tíme už na SW2011, čo bola tiež dobrá lek­cia. Tieto akcie odpo­rú­čam kaž­dému a neľu­tu­jem, že som sa ich zúčast­nil. Roman­tik by napí­sal, že „tam sme sa našli“.

Ako ste mali pode­lené úlohy na začiatku? Hneď si vedel, za čo budeš zod­po­vedný?

Komo je CEO, Šves­tka prog­ra­má­tor a ja dizaj­nér. Aj keď moja pozí­cia bola skôr „UXák“, keďže pro­dukt sme iba vyví­jali a robili veľa ski­co­va­nia, tes­to­va­nia, zbie­ra­nia feed­backu a podobne. Mys­lím, že v kaž­dom „lean star­tupe“ musia ľudia robiť viac rolí naraz, čo bolo nie­kedy dosť nekom­fortné, ale záro­veň pros­pešné, lebo mi to dalo nazoaj veľa a všetci sme zbie­rali vedo­mosti rake­to­vým tem­pom.

Inak musím spo­me­núť aj Rasťa Mol­nára, ktorý bol na začiatku s nami v tíme (teraz štu­duje v Lon­dýne).

František Krivda - Sli.do

Sli.do môžem s pokoj­ným sve­do­mím zara­diť medzi úspešné slo­ven­ské pro­jekty. V čom si mys­líš, že spo­číva váš úspech?

Teore­tický mar­ke­tér by to nazval „tri piliere slajda“, čo sú: jed­no­du­chosť, dostup­nosť a zákaz­nícka pod­pora. Znie to možno ako klišé, ale fun­guje to. Pre mňa je fas­ci­nu­júca tá jed­no­du­chosť, ktorú osobne vní­mam ako vyš­šiu formu zlo­ži­tosti. Záro­veň som nesku­točne rád, že každý z nás si uve­do­muje význam sil­nej zákaz­níc­kej pod­pory. Inak, pre mňa bol úspech to, že sme doká­zali pri­niesť vidi­teľnú hod­notu even­tom a to, že dob­rým kon­fe­ren­ciám pomá­hame stať sa ešte lep­šími.

Akým spô­so­bom pris­pie­vaš ty k tomuto úspe­chu? (určite tu povieš, že indi­vi­du­alita nie je dôle­žitá :))

Hm… asi tým, že našim kóde­rom leziem na nervy svo­jimi „humo­res­kami“. Oni si potom dajú slú­chadlá a rad­šej kli­kajú, čim ich robím vlastne efek­tív­nej­šími :) Inak ma bavia ino­vá­cie, dizajn pro­duktu, UX, a mys­lím, že tie sa mi aj darí vniesť do pro­duktu.

Sli.do stále zlep­šu­jete a ino­vu­jete. Aké plá­nu­jete najb­liž­šie kroky? Na čo sa môžeme tešiť?

Naj­viac sa teším na to, keď spus­tíme ofi­ciálne sli.do pre Prezi. Verím že to s nami „zare­zo­nuje“. Okrem toho sa už etab­lu­jeme na trhu v UK, kde náš Peťo Kra­ňak robí super prácu. A Komo je teraz v Sili­con Val­ley. Takže pra­cu­jeme na tom, aby aj v Ame­rike vedeli, čo je sli.do ;)

Veľa mla­dých ľudí nevie, ako začať so star­tu­pom. Máš jednu-dve rady, o ktoré by si sa s nimi pode­lil?

Choďte na Star­tup Wee­kend a veľa hovorte s ľudmi, pýtajte sa ich, otra­vujte ich, pohá­dajte sa s nimi, pomi­lujte, pomôže vám to otvo­riť oči. A ak ste nečí­tali Lean Star­tup, okam­žite mi napíšte :)

Ďaku­jem ti za roz­ho­vor a celá redak­cia Star­ti­tup vám – Sli.do — držíme palce.

Zdroj: twitter.com, youtube.com, sli.do

Pridať komentár (0)