Slováci, ktorí učia svet. Sú tí najlepší vo svojom obore

Mária Ambrozová / 25. mája 2018 / Startupy

  • Dnes ti pred­sta­víme druhý pa­rádny star­tup v no­vej sé­rii s náz­vom Nič nie je ne­možné
  • O Minty si už možno po­čul, no ho­rúce no­vinky sa ten­to­krát do­zvieš priamo od za­kla­da­te­ľov

V na­šej no­vej sé­rii Nič nie je ne­možné, ktorá vzniká v spo­lu­práci s Te­le­ko­mom ti ako prví pred­sta­víme star­tup Minty. Ten sa ve­nuje pre­zen­tá­cii a pre­daju diel ilus­trá­to­rov z ce­lého sveta, to však nie je všetko.

Za­kla­da­te­lia An­drej Kisz­ling a Petra Kem­ková pre­zra­dili, aké boli ich za­čiatky, kto tvorí naj­väč­šiu sku­pinu po­u­ží­va­te­ľov plat­formy Minty, čo-to o kon­ku­ren­cii a aj to, v čom je ich star­tup je­di­neč­ným pro­jek­tom. Chceš teda ve­dieť, či sú všetci v Minty z bran­dže? S akým naj­väč­ším prob­lé­mom sa po­čas svojho fun­go­va­nia mu­seli po­pa­so­vať a aké sú no­vinky? Tak sle­duj vi­deo.

Pridať komentár (0)