Slo­váci, pre­staňte roz­dá­vať svoje star­tupy inves­to­rom, dá sa to aj inak

Martin Bohunický / 15. apríla 2016 / Startupy

Život star­tu­pistu pri­náša celú radu výziev. Jedna z naj­ťaž­ších je vzdať sa podielu na svo­jom milo­va­nom pro­jekte výme­nou za peniaze od inves­to­rov.

V našej spo­loč­nosti exis­tuje isté pnu­tie, napä­tie, prí­padne to nazvi ako chceš, kde sa star­tupy tro­chu pod­ce­ňujú. V nie­kto­rých prí­pa­doch už nepot­re­bu­ješ ani biz­nis plán, stačí len pre­sved­čiť inves­tora o tom, že tvoj nápad má poten­ciál a ty máš gule — BUM!, na účet ti prúdi pár desia­tok tisíc eur výme­nou za podiel na pod­ni­kaní.

Osobne tomuto modelu nefan­dím. Vstu­pom inves­tora do spo­loč­nosti člo­vek stráca slo­bodu a radosť, ktorú má pod­ni­ka­nie pri­ná­šať. Raz som čítal veľmi pekný citát: „Pod­ni­kať sa má v nepár­nom počte a traja ľudia sú veľa.”

Netreba tento citát brať doslova a sme­ro­dajne, kva­litný spo­loč­ník je na neza­pla­te­nie a s ľuďmi treba spo­lu­pra­co­vať, nie ísť proti nim. V kaž­dom prí­pade pekne vysti­huje prin­cíp toho, o čo sa pod­ni­ka­teľ vstu­pom inves­tora pri­pra­vuje.

foto: startupdaily.com

Pozri, inves­tori tu nie sú preto, aby ti vyča­rili úsmev na tvári. Je to tvrdý biz­nis a oni sú len ľudia, ktorí majú pros­triedky a chcú ich využiť na vybu­do­va­nie ďal­ších pros­tried­kov. Mať veľké peniaze a nechať ich stáť na účte, to by uro­bil len blá­zon.

To pri­náša aj ďal­šie nevý­hody. Inves­tor so stov­kami tisíc eur k dis­po­zí­cii potre­buje peniaze oto­čiť. Zakla­dáš si maličký biz­nis a potre­bu­ješ len 10 000 eur? Nemáš šancu. Pre inves­tora nemajú čias­tky niž­šie ako pár desia­tok tisíc eur abso­lútne žiadny zmy­sel. 

Ak svojmu nápadu naozaj veríš, čo by mal koniec kon­cov každý, prečo nezvá­žiť inú mož­nosť — banky ponú­kajú pre pod­ni­ka­te­ľov a star­tu­pis­tov čoraz zau­jí­ma­vej­šie pro­dukty.

Smiling hipster man reading book at cafe

foto: lifehack.org

Tak, ako to je pri hypo­té­kach, tak aj pri úve­roch pre pod­ni­ka­te­ľov je situ­ácia tak výhodná, že by mohlo byť veľ­kou chy­bou vzdať sa časti svo­jej firmy, v hor­šom prí­pade väč­ši­no­vého podielu, a to za rela­tívne malé peniaze.

Možno je na čase pre­stať sa obá­vať bánk a zvá­žiť rad­šej túto mož­nosť. Možno to bude ťaž­šia cesta, no pri­náša oveľa viac výhod, ako odo­vzda­nie časti podielu svo­jej firmy inves­to­rovi. Bru­tálny prog­ram pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov má naprí­klad Slo­ven­ská spo­ri­teľňa.

A vieš o čom to hlavne je? Poži­čiaš si peniaze, po dvoch rokoch úspešne roz­beh­neš svoj biz­nis, úver spla­tíš a je to. Tvoj biz­nis je živý, fun­gu­júci a v roz­kvete. A čo je najdôležitejšie,stále je tvoj.

titulná foto: askmen.com

Pridať komentár (0)