Slo­vá­ci, pre­staň­te roz­dá­vať svo­je star­tu­py inves­to­rom, dá sa to aj inak

Martin Bohunický / 15. apríla 2016 / Startupy

Život star­tu­pis­tu pri­ná­ša celú radu výziev. Jed­na z naj­ťaž­ších je vzdať sa podie­lu na svo­jom milo­va­nom pro­jek­te výme­nou za penia­ze od inves­to­rov.

V našej spo­loč­nos­ti exis­tu­je isté pnu­tie, napä­tie, prí­pad­ne to nazvi ako chceš, kde sa star­tu­py tro­chu pod­ce­ňu­jú. V nie­kto­rých prí­pa­doch už nepot­re­bu­ješ ani biz­nis plán, sta­čí len pre­sved­čiť inves­to­ra o tom, že tvoj nápad má poten­ciál a ty máš gule — BUM!, na účet ti prú­di pár desia­tok tisíc eur výme­nou za podiel na pod­ni­ka­ní.

Osob­ne tomu­to mode­lu nefan­dím. Vstu­pom inves­to­ra do spo­loč­nos­ti člo­vek strá­ca slo­bo­du a radosť, kto­rú má pod­ni­ka­nie pri­ná­šať. Raz som čítal veľ­mi pek­ný citát: „Pod­ni­kať sa má v nepár­nom počte a tra­ja ľudia sú veľa.”

Netre­ba ten­to citát brať doslo­va a sme­ro­daj­ne, kva­lit­ný spo­loč­ník je na neza­pla­te­nie a s ľuď­mi tre­ba spo­lu­pra­co­vať, nie ísť pro­ti nim. V kaž­dom prí­pa­de pek­ne vysti­hu­je prin­cíp toho, o čo sa pod­ni­ka­teľ vstu­pom inves­to­ra pri­pra­vu­je.

foto: startupdaily.com

Pozri, inves­to­ri tu nie sú pre­to, aby ti vyča­ri­li úsmev na tvá­ri. Je to tvr­dý biz­nis a oni sú len ľudia, kto­rí majú pros­tried­ky a chcú ich využiť na vybu­do­va­nie ďal­ších pros­tried­kov. Mať veľ­ké penia­ze a nechať ich stáť na účte, to by uro­bil len blá­zon.

To pri­ná­ša aj ďal­šie nevý­ho­dy. Inves­tor so stov­ka­mi tisíc eur k dis­po­zí­cii potre­bu­je penia­ze oto­čiť. Zakla­dáš si malič­ký biz­nis a potre­bu­ješ len 10 000 eur? Nemáš šan­cu. Pre inves­to­ra nema­jú čias­t­ky niž­šie ako pár desia­tok tisíc eur abso­lút­ne žiad­ny zmy­sel. 

Ak svoj­mu nápa­du naozaj veríš, čo by mal koniec kon­cov kaž­dý, pre­čo nezvá­žiť inú mož­nosť — ban­ky ponú­ka­jú pre pod­ni­ka­te­ľov a star­tu­pis­tov čoraz zau­jí­ma­vej­šie pro­duk­ty.

Smiling hipster man reading book at cafe

foto: lifehack.org

Tak, ako to je pri hypo­té­kach, tak aj pri úve­roch pre pod­ni­ka­te­ľov je situ­ácia tak výhod­ná, že by moh­lo byť veľ­kou chy­bou vzdať sa čas­ti svo­jej fir­my, v hor­šom prí­pa­de väč­ši­no­vé­ho podie­lu, a to za rela­tív­ne malé penia­ze.

Mož­no je na čase pre­stať sa obá­vať bánk a zvá­žiť rad­šej túto mož­nosť. Mož­no to bude ťaž­šia ces­ta, no pri­ná­ša ove­ľa viac výhod, ako odo­vzda­nie čas­ti podie­lu svo­jej fir­my inves­to­ro­vi. Bru­tál­ny prog­ram pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov má naprí­klad Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa.

A vieš o čom to hlav­ne je? Poži­čiaš si penia­ze, po dvoch rokoch úspeš­ne roz­beh­neš svoj biz­nis, úver spla­tíš a je to. Tvoj biz­nis je živý, fun­gu­jú­ci a v roz­kve­te. A čo je najdôležitejšie,stále je tvoj.

titul­ná foto: askmen.com

Pridať komentár (0)