Slo­váci vymys­leli novú fit­ness pomôcku “Fin­ge­rer”. Posilní hmat aj ruky

Kristína Šuvadová / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Nová pomôcka pre rôzne špor­tové akti­vity Fin­ge­rer, sa teší veľ­kému úspe­chu. Je určená pre všetky vekové kate­gó­rie od detí, až po pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov.

Fin­ge­rer je určený na rôzne druhy cvi­kov a tak­tiež pomáha pri reha­bi­li­tá­cii — pacien­tom, ktorí majú prob­lémy s pohy­bom. Jeho využi­tie je rôzne a nároč­nosť cvi­kov sa dá jed­no­du­cho meniť pomo­cou lanka, ktoré je súčas­ťou pomôcky.

fingerer1

foto: fingerer.eu

Celý povrch Fin­ge­reru je pro­tiš­my­kový a tva­ro­vaný tak, aby bol úchop pohodlný. Cviky sú zábavné a pre­cvi­čiť si môžeš celé telo — od ramien, až po kon­čeky prs­tov.

S fin­ge­re­rom môžeš cvi­čiť, reha­bi­li­to­vať a rela­xo­vať na rôz­nych mies­tach. Dá sa využiť v posil­ňovni, doma, ale aj vonku na záh­rade. Vďaka malým roz­me­rom sa pre­náša veľmi jed­no­du­cho a zmestí sa ti aj do kabelky.

fingerer2

foto: fingerer.eu

Základná myš­lienka fin­ge­reru vznikla pri horo­le­zec­tve. Vývo­jári sa sna­žili vymys­lieť niečo, pri čom by si si pre­cvi­čil najmä svoje ruky a prsty. Nako­niec sa im poda­rilo vymys­lieť túto malú vec, vďaka kto­rej si doká­žeš posil­niť aj celé telo.

Od prvého pro­to­typu sa dizajn teraj­šieho Fin­ge­reru výrazne nelíši, no bolo pri­da­ných mnoho detai­lov, ktoré umož­ňujú jeho rôz­no­rodé využi­tie.

fingerer-prototyp

foto: fingerer.eu

Využil by si ho aj ty? Osobne si mys­lím, že je to uži­točný nástroj hlavne pre ľudí, ktorí k svo­jím špor­to­vým akti­vi­tám potre­bujú pre­dov­šet­kým ruky a prsty a hmat veru nie je jed­no­du­ché posil­niť.

Páči sa ti pro­jekt? Pod­por ho na Indie­gogo! Klikni tu.

ngerer4

foto: fingerer.eu

Fingerer v akcii

foto: fingerer.eu

Zdroj: indiegogo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fingerer.eu

Pridať komentár (0)