Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion hľadá naj­lepší star­tup

Petra Lančaričová / 13. júla 2016 / Startupy

Nadá­cia dnes ozná­mila, že pri­hlášky na prog­ram “US Con­nec­ti­ons” budú tento rok do 15. augusta. US Con­nec­ti­ons je mož­nosť pre mla­dých, ino­va­tív­nych Slo­vá­kov.

V posled­ných dvoch kolách vybrala Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion (SAF) 3 slo­ven­ské star­tupy, ktoré zís­kali 35 000 dolá­rov, ktoré sú využité v prie­behu maxi­málne 18 mesia­cov na cestu do Spo­je­ných štá­tov, ktorá bude najmä o sales, mar­ke­tingu, vytvá­raní par­tners­tiev a budo­vaní ich značky. Peniaze sú teda inves­to­vané do ľudí, a každý pobyt je pre každý star­tup prrip­ra­vený indi­vi­du­álne.

Pri­hlášky na leto 2016 do prog­ramu US Con­nec­ti­ons sú otvo­rené od 1. júla do 15. augusta a výsledky výberu budú známe už na konci sep­tem­bra. SAF si sta­no­vila za cieľ pod­poru slo­ven­ských tímov, kto­rým umožní zažiť star­tu­pový eko­sys­tém v Spo­je­ných štá­toch. Toto všetko pomáha skve­lým slo­ven­ským star­tu­pom rásť na Slo­ven­sku, s maxi­mál­nym poten­ciá­lom v zahra­ničí.

V posled­ných kolách US Con­nec­ti­ons zís­kali pod­poru tri mladé firmy, a SAF s nimi aktu­álne úzko spo­lu­pra­cuje na využití fon­dov:

Pho­to­neo

Pho­to­neo vytvo­rilo jedi­nečnú metódu 3D sca­no­va­nia objek­tov, ktorá dokáže sní­mať rých­los­ťou až 60 sní­mok za sekundu. Rých­losť sní­ma­nia a vysoké roz­lí­še­nie je využi­teľné v akej­koľ­vek spo­loč­nosti, ktorá skladá výrobky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek alebo robo­tov.

photoneo

foto: ximea.com

Stre­am­star

Stre­am­star vytvo­ril nie­koľko kame­rový sys­tém, ktorý je využi­teľný v živých pre­no­soch špor­to­vých uda­lostí. Umož­ňuje vytvá­rať živé pre­nosy lep­šie, rých­lej­šie a menej nákladne. Pro­dukty sú zalo­žené na tech­no­ló­gii, ktorá kom­bi­nuje výkonný hard­vér pre pro­duk­ciu videa a soft­vér na stre­a­mo­va­nie a správu videa.

streamstar

foto: freshpickeddeals.com

Ani­ma­tech­nika

Ani­ma­tech­nika pri­niesla hru Drone n Base, ktorá pre­mení akú­koľ­vek miest­nosť na bojové pole alebo pre­te­kár­sku dráhu. Base fun­guje ako základňa, ktorá sa mní podľa výberu hry na check­po­int, špe­ciálnu zbraň alebo nemoc­nicu. To všetko ovlá­daš cez apli­ká­ciu na tvo­jom tab­lete alebo tele­fóne.

13305144_1156721901045521_8688670320332018840_o (1)

foto: Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion

dj

foto: autor

Výber mal na sta­rosti tím ľudí, ktorý obsa­huje naj­väč­šie mená slo­ven­skej star­tu­po­vej scény:

Simona Bubá­nová — owner, Cre­a­tive Depart­ment

Vla­di­mír Bužek — Slo­ven­ská aka­dé­mia vied

Zdenko Hos­chek — CEO, Cre­a­tive Web

Pavol Luka — CTO, ESET

Šimon Šicko — CEO/Founder, Pixel Fede­ra­tion

Viac infor­má­cií a pri­hlášky náj­deš na stránke Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion. Držíme palce!

zdroj: slo­va­ka­me­ri­can­foun­da­tion, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)