Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion hľadá star­tup s ame­ric­kým poten­ciá­lom

Marianna Mikešová / 12. december 2016 / Startupy

One­dlho štar­tuje ďal­šie zimné kolo prog­ramu Slo­vak-Ame­ri­can Foun­da­tion pre cie­ľa­ve­do­mých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí by chceli expan­do­vať do USA. Pri­hla­so­va­nie je otvo­rené od 1. novem­bra do 15. decem­bra 2016. 

Na základe súťaž­ného výbe­ro­vého pro­cesu US Con­nec­ti­ons Prog­ram bude vybraný jeden alebo viac per­spek­tív­nych slo­ven­ských star­tu­pov, ktoré majú šancu pre­ra­ziť za veľ­kou mlá­kou. Všetko vyvr­cholí pre­zen­tá­ciami pred porad­cami prog­ramu na konci janu­ára 2017.

SAF pod­po­ruje spo­loč­nosti s pro­duk­tami, ktoré majú poten­ciál úspešne vstú­piť na ame­rický trh — ide­álne v hori­zonte 12-tich mesia­cov a záro­veň sú stále ešte v štá­diu roz­voja. Vybrané firmy zís­kajú sumu 35 000 dolá­rov (32 000 EUR), ktoré môžu pou­žiť na expan­ziu, zís­ka­va­nie zákaz­ní­kov, roz­voj siete alebo zís­ka­nie ďal­ších finan­cií. Tieto akti­vity môžu zahŕňať kon­fe­ren­cie, veľ­trhy, pod­ni­ka­teľ­ské prog­ramy a eventy.

entrepreneurs-wanted

foto: Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion 

Od spus­te­nia prog­ramu v roku 2015 oce­nila SAF spo­loč­nosti ako Pho­to­neo, Stre­am­star, Anima Tech­nika (Dron n Base) a Kick­re­sume. Akti­vity, na kto­rých sa firmy v prog­rame US Con­nec­ti­ons podie­ľali, zahŕňali kon­fe­ren­ciu Nati­onal Asso­cia­tion od Bro­ad­cas­ters, akce­le­rá­tor Sproc­kit, podu­ja­tie The Con­su­mer Elect­ro­nics Show a spro­stred­ko­va­nie ďal­ších kone­xií.

Zdroj článku, foto­gra­fie a titul­nej foto­gra­fie: Slo­vak Ame­ri­can Foundation/facebook.com

Pridať komentár (0)