Slo­vák, ktorý sa jed­no­du­cho nesere

Marko / 17. október 2014 / Tools a produktivita

Tento člá­nok je o slo­ven­skom talente, ktorý si svo­jimi kva­li­tami sti­hol vo svete vybo­jo­vať rešpekt a uzna­nie.

Vedeli ste, že jedna z najús­peš­nej­ších hier na svete Assassin’s Creed bola spolu vyví­janá na Slo­ven­sku? Čo keby som vám pove­dal, že okrem nej tu bola vyví­janá aj hra Ava­tar (hra odvo­dená od filmu Jamesa Came­rona). Už asi viac ani dodať netreba. Jedine, čo treba spra­viť je pood­ha­liť osobu, ktorá stojí za týmto množ­stvom úspeš­ných pro­jek­tov.

Je ním Matúš Kirch­ma­yer, kto­rého firma s náz­vom Matusko vyvíja to naj, čo zo Slo­ven­ska a Košíc môžete dostať.

Okrem počí­ta­čo­vých hier stojí firma Mat­suko aj za vývo­jom kra­bičky Gol­dee, ktorá je vo svete známa, ako inte­li­gent­ným ovlá­dač svetla v domác­nosti.

Pokiaľ ste si dote­raz mys­leli, že už toto všetko je poriadny úspech na malú slo­ven­skú firmu z Košíc, tak to ešte neviete o pri­pra­vo­va­nej hre The Man­date, ktorú Matúš hodil na Kicks­tar­ter s cie­ľom zís­kať 500 tisíc dolá­rov na jej vývoj.

Čo sa stalo potom?

Hra, The Man­date do dneš­ného dňa stihla oslo­viť 16,408 ľudí a vyzbie­rať sumu 701 tisíc dolá­rov. Uau!

Pridať komentár (0)