Slo­vák s vlast­nou lifes­ty­lo­vou znač­kou slneč­ných oku­lia­rov. Ako sa mu to poda­rilo?

Bohatyotec.sk / 25. august 2015 / Tools a produktivita

Takže pekne popo­riadku… Mám 25 rokov, pochá­dzam z Košíc, ale väč­šinu svojho života som pre­žil v Micha­lov­ciach. Počas stred­nej školy som začal ces­to­vať do USA, kde som skon­čil strednú školu. Mla­dému člo­veku takýto pobyt v zahra­ničí veľmi otvorí oči.

Po návrate na Slo­ven­sko som štu­do­val na vyso­kej škole UK – fakulta mana­ge­mentu a tak­tiež právo na UPJŠ v Koši­ciach. Keď sa chce tak sa dá stí­hať všetko :). V Bra­ti­slave som skon­čil baka­lára a tohto roku som úspešne ukon­čil druhý stu­peň na práv­nic­kej fakulte v Koši­ciach.

Kedy a prečo si sa roz­ho­dol pod­ni­kať?

O tom, že chcem pod­ni­kať som sa roz­ho­dol už dávno, len mi to dlh­šie trvalo celé zre­a­li­zo­vať a dať do sku­toč­nej podoby. Hlav­ným dôvo­dom prečo pod­ni­kať pre mňa je slo­boda. Aj keď na začiatku určite nie finančná slo­boda ani zďa­leka, ale člo­vek je sám sebe pánom a roz­ho­duje o svo­jom čase, čo je pre mňa veľmi dôle­žité. 

V akom obore pod­ni­káš?

Ide o lifes­ty­lový spot­rebný tovar – ručne vyrá­bané drevné slnečné oku­liare. Momen­tálne malo­ob­chod, pro­stred­níc­tvom eshopu, ale postupne by som chcel začať robiť aj veľ­ko­ob­chod.

Aká vysoká inves­tí­cia bola potrebná pre štart tvojho pod­ni­ka­nia?

Išlo pri­bližne o 10 000 Euro.

Aká je cie­ľová sku­pina pre pro­dukty Yacht Club Acces­so­ries

Svoju cie­ľovú sku­pinu vidím v ľuďoch, ktorí majú radi leto, slnko a more, ktoré so sebou pri­náša istý druh slo­body a chce kus odvahy – práve pre takých ľudí sú slnečné oku­liare vyro­bené z dreva, ľudí, ktorí sa neboja vyskú­šať niečo nové a tak­tiež ši potr­pia na kva­lite.

Mnoho mla­dých ľudí dnes pod­niká no len málo kto ma vlastnú značku. Prečo práve Yacht Club Acces­so­ries a aká je filo­zo­fia tejto značky?

Celé kre­ova­nie značky vôbec nebolo jed­no­du­ché. Už od mlad­šieho veku som kamošmi trá­vil leto na Šírave a jeden z mojich veľmi blíz­kych pria­te­ľov ma pri­vie­dol k jach­tingu – a ten ma doslova pohl­til…. Ja som už mal v hlave myš­lienku dre­ve­ných slneč­ných oku­lia­rov dlh­šiu dobu, stále som sa s tým pohrá­val, no a potom som to nejako skĺbil s yach­tin­gom a yacht lifes­ty­lom. Potom som sa pýtal zná­mych, čo si o tom mys­lia no a viac menej sa im myš­lienka páčila, tak som sa do toho pus­til pod náz­vom Yacht Club Acces­so­ries.

Pro­stred­níc­tvom značky a jej pro­duk­tov sa sna­žíme čo naj­viac pri­blí­žiť poho­dový yach­tový životný štýl komu­koľ­vek, kto s yach­tin­gom nemá veľa spo­loč­ného, ale má rád vodu a letnú pohodu a tak­tiež ľuďom ktorí trá­via čas na mori a hlavne na lodi zjed­no­du­šiť, res­pek­tíve sprí­jem­niť čas strá­vený na lodi.

Tak­tiež to nie je len o tých oku­lia­roch a braní… uved­no­mu­jem si, že naše pro­dukty sú z dreva, preto za každý pre­daný pár oku­lia­rov vysa­díme jeden strom. Tak­tiež mám víziu zapá­jať sa pro­stred­níc­tvom firem­ného zisku do prog­ra­mov čis­te­nia morí a oce­ánov, čo je veľmi dôle­žité nie len pre kaž­dého yach­tára, ale koho­koľ­vek kto miluje priez­račné more.

Je tvoj pro­dukt určený pre Slo­ven­ský trh alebo sa orien­tu­ješ skôr na zahra­ni­čie? Predsa len Slo­vák sa s filo­zo­fiou značky Yacht Club Acces­so­ries len ťažko dokáže sto­tož­niť. Alebo sa mýlim?

Oku­liare sú určené viac menej pre kaž­dého kto nechce v lete škú­liť (haha), no čo sa týka značky, sme orien­to­vaní skôr na ten zahra­ničný trh, najmä prí­mor­ské kra­jiny. Ale na dru­hej strane, ak sa spý­taš na Slo­ven­sku 10 ľudí, či majú radi leto a jachty, 8 z nich povie že hej :D.. aj keď možno nikdy na žiad­nej neboli… značka pri­bli­žuje ľuďom určitý lifes­tyle, s kto­rým nie je ťažké sa sto­tož­niť.

Mys­líš, že Yacht Club Acces­so­ries nájde svo­jich zákaz­ní­kov a fanú­ši­kov aj na Slo­ven­sku?

Viac menej som na túto otázku odpo­ve­dal už v tej pre­doš­lej… Ale tak určite verím, že si nájde. Už aj na Slo­ven­sku je vidieť kul­túrny shift a je cítiť, že ľudia si potr­pia na kva­litu a sú ochotní siah­nuť po nie­čom novom, aj keď sme národ kon­zer­va­tívny a mnoho ľudí ešte stále siahne po ray­ba­noch, hoci už na prvý pohľad vidno, že ide o imi­tá­ciu.

Momen­tálne značka Yacht Club Acces­so­ries ponúka 4 rôzne modely slneč­ných oku­lia­rov v 2 fareb­ných pre­ve­de­niach. Pred­po­kla­dám, že sa ešte máme na čo tešiť. Čo teda môžeme od Yacht Club Acces­so­ries do budúcna oča­ká­vať?

Áno momen­tálne sú v ponuke 4 tvary – ktoré sú veľmi popu­lárne a na trhu slneč­ných oku­lia­rov pôso­bia už pár desať­ročí, takže verím, že každý si nájde to svoje.

Čo sa týka mate­riálu, všetky modely sú vyro­bené z bam­busu…. bola to prvá voľba, pre­tože je veľmi ľahký, čiže člo­vek ani po dlhej dobe nepo­ci­ťuje tú bolesť za ušami ako pri kla­sic­kých oku­lia­roch a tak­tiež sa s ním dobre pra­cuje, pre­tože ide o fle­xi­bilné drevo.

Slnečné oku­liare sú v dvoch fareb­ných pre­ve­de­niach – Čier­nej a hne­dej, čo tak­tiež ide ruka v ruke s menom značky a jej filo­zo­fiou, ktorá sa orien­tuje na ele­gan­ciu, ktorú yacht life so sebou pri­náša.

Do budúcna by som chcel roz­ší­riť port­fó­lio o nové mate­riály, ako je čereš­ňove, či ebe­nové drevo, určite pri­dá­vať nové designy, farby oku­lia­ro­vých skiel a tak podobne.. Mám toho v hlave a na papieri roz­ro­bené veľa, uvi­díme, čo pri­ne­sie čas. 

Prí­beh značky Yacht Club Acces­so­ries nám Mar­tin Dufi­nec roz­po­vie vo videu

Zdroj: bohatyotec.sk

Pridať komentár (0)