Slo­váci vymys­leli den­ník, pomo­cou kto­rého dosta­neš svoju pro­duk­ti­vitu na novú úro­veň

Jakub Jablonický / 7. septembra 2016 / Startupy

Ephe­me­ris je den­ník, kto­rého cie­ľom je pomôcť ti roz­vi­núť tvoje nápady, vybu­do­vať nové návyky, pra­vi­delne cvi­čiť, efek­tívne rela­xo­vať a mnoho ďal­šieho.

Prok­ras­ti­ná­ciu veľmi dobre pozná každý z nás. Či už ide o úlohy v práci alebo ciele v osob­nom živote, každý z času na čas pod­ľahne neodo­la­teľ­nej túžbe strá­viť hodinu sle­do­va­ním mačiek na You­Tube.

Medzi­ná­rodný tím šies­tich mla­dých pro­fe­si­oná­lov zo Slo­ven­ska, Česka a Kanady na čele so Slo­vákmi Matú­šom Hor­nia­če­kom a Vale­riá­nom Lukač­kom sa roz­ho­dol vytvo­riť pro­dukt, ktorý ti pomôže s týmto prob­lé­mom skon­co­vať.

tým

Ako mi začali pri­bú­dať povin­nosti v škole či v práci, potre­bo­val som miesto, kde si budem môcť lep­šie plá­no­vať svoj život a záro­veň si zapi­so­vať svoje emó­cie, zážitky. Rov­nako som si často plá­no­val veľa vecí naraz, a ani jednu som neuro­bil na 100%. 

Preto, na základe týchto potrieb, som vytvo­ril Ephe­me­ris Jour­nal. Tu som schopný plá­no­vať si dni, budo­vať nové návyky, odstrá­niť “dis­trac­ti­ons”, zlep­šiť si vzťahy a tak ďalej,“ hovorí CEO Ephe­me­ris Matúš Hor­nia­ček.

Den­ník je navr­hnutý mini­ma­lis­ticky, aby sa člo­vek mohol sústre­diť na svoje ciele a neru­šili ho zby­toč­nosti. Vyro­bený je z kva­lit­ných mate­riá­lov a jeho cel­kový vzhľad pôsobí luxusne, čo naz­na­čuje, že Ephe­me­ris chce s týmto pro­duk­tom oslo­viť aj pod­ni­ka­te­ľov a mana­žé­rov.

14188368_404955793008441_58364421463935711_o

Asi naj­zau­jí­ma­vej­ším prv­kom den­níka je sys­tém budo­va­nia nových návy­kov pomo­cou stra­té­gie Jer­ryho Sein­felda, pri kto­rej si nasta­víš udr­ža­teľný cieľ, ktorý sa potom sna­žíš plniť nepretr­žite každý deň.

Ak chceš naprí­klad začať pra­vi­delne cvi­čiť, tak si povieš, že každý deň strá­viš 15 minút akou­koľ­vek fyzic­kou akti­vi­tou. Po čase si vybu­du­ješ návyk a zvy­šo­va­nie záťaže príde auto­ma­ticky.

Kľú­čom ku vytvo­re­niu návyku je kon­zis­ten­cia a Ephe­me­ris Jour­nal ti poskytne vizu­álny feed­back, pomo­cou kto­rého si návyky vybu­du­ješ jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie.

14195295_404955429675144_6810429607546624293_o

Okrem tvo­re­nia návy­kov si v Ephe­me­ris Jour­nal doká­žeš naplá­no­vať úlohy, zhod­no­tiť pred­chá­dza­júce dni alebo pre­čí­tať moti­vačné citáty.

Pozri sa, ako bude den­ník vyze­rať zvnútra TU.

Ephe­me­ris nedávno spus­til svoju cro­wd­fun­din­govú kam­paň na Kickstarter.com. „Kicks­tar­ter je celo­sve­tová plat­forma s glo­bál­nym dosa­hom a v dneš­nom online svete už prak­ticky neexis­tujú žiadne hra­nice. Vzhľa­dom na to, že ide o medzi­ná­rodný pro­jekt (diár je v anglič­tine), tak voľba padla práve na Kicks­tar­ter. Český res­pek­tíve slo­ven­ský trh je pre naše ciele jed­no­du­cho prí­liš malý,“ vysvet­ľuje výber medzi­ná­rod­nej plat­formy Hor­nia­ček.

14115503_404955813008439_7011716845560178414_o

Tento bez­po­chyby zau­jí­mavý a na Slo­ven­sku uni­kátny den­ník je síce prvým pro­duk­tom Ephe­me­ris, no spo­loč­nosť neplá­nuje zostať iba pri ňom. „Pod znač­kou Ephe­me­ris, máme v pláne postupne spus­tiť ďal­šie pro­jekty. Ephe­me­ris Jour­nal je iba začia­tok od kto­rého sa chceme odra­ziť. Radi by sme inšpi­ro­vali mla­dých ľudí v Česku a na Slo­ven­sku. Chceme im uká­zať, že na to, aby boli úspešní, sa nemu­sia hneď po doštu­do­vaní sťa­ho­vať do zahra­ni­čia.“

Za 6 dní od spus­te­nia kam­pane vyzbie­ral Ephe­me­ris Jour­nal už 10% svo­jej cie­ľo­vej sumy. Ak ťa tento pro­dukt zau­jal, môžeš ho pod­po­riť TU.

zdroj foto­gra­fií: Ephe­me­ris Jour­nal

Pridať komentár (0)