Slo­vá­ci vymys­le­li den­ník, pomo­cou kto­ré­ho dosta­neš svo­ju pro­duk­ti­vi­tu na novú úro­veň

Jakub Jablonický / 7. septembra 2016 / Lifehacking

Ephe­me­ris je den­ník, kto­ré­ho cie­ľom je pomôcť ti roz­vi­núť tvo­je nápa­dy, vybu­do­vať nové návy­ky, pra­vi­del­ne cvi­čiť, efek­tív­ne rela­xo­vať a mno­ho ďal­šie­ho.

Prok­ras­ti­ná­ciu veľ­mi dob­re pozná kaž­dý z nás. Či už ide o úlo­hy v prá­ci ale­bo cie­le v osob­nom živo­te, kaž­dý z času na čas pod­ľah­ne neodo­la­teľ­nej túž­be strá­viť hodi­nu sle­do­va­ním mačiek na You­Tu­be.

Medzi­ná­rod­ný tím šies­tich mla­dých pro­fe­si­oná­lov zo Slo­ven­ska, Čes­ka a Kana­dy na čele so Slo­vák­mi Matú­šom Hor­nia­če­kom a Vale­riá­nom Lukač­kom sa roz­ho­dol vytvo­riť pro­dukt, kto­rý ti pomô­že s tým­to prob­lé­mom skon­co­vať.

tým

Ako mi zača­li pri­bú­dať povin­nos­ti v ško­le či v prá­ci, potre­bo­val som mies­to, kde si budem môcť lep­šie plá­no­vať svoj život a záro­veň si zapi­so­vať svo­je emó­cie, zážit­ky. Rov­na­ko som si čas­to plá­no­val veľa vecí naraz, a ani jed­nu som neuro­bil na 100%. 

Pre­to, na zákla­de tých­to potrieb, som vytvo­ril Ephe­me­ris Jour­nal. Tu som schop­ný plá­no­vať si dni, budo­vať nové návy­ky, odstrá­niť “dis­trac­ti­ons”, zlep­šiť si vzťa­hy a tak ďalej,“ hovo­rí CEO Ephe­me­ris Matúš Hor­nia­ček.

Den­ník je navr­hnu­tý mini­ma­lis­tic­ky, aby sa člo­vek mohol sústre­diť na svo­je cie­le a neru­ši­li ho zby­toč­nos­ti. Vyro­be­ný je z kva­lit­ných mate­riá­lov a jeho cel­ko­vý vzhľad pôso­bí luxus­ne, čo naz­na­ču­je, že Ephe­me­ris chce s tým­to pro­duk­tom oslo­viť aj pod­ni­ka­te­ľov a mana­žé­rov.

14188368_404955793008441_58364421463935711_o

Asi naj­zau­jí­ma­vej­ším prv­kom den­ní­ka je sys­tém budo­va­nia nových návy­kov pomo­cou stra­té­gie Jer­ry­ho Sein­fel­da, pri kto­rej si nasta­víš udr­ža­teľ­ný cieľ, kto­rý sa potom sna­žíš plniť nepretr­ži­te kaž­dý deň.

Ak chceš naprí­klad začať pra­vi­del­ne cvi­čiť, tak si povieš, že kaž­dý deň strá­viš 15 minút akou­koľ­vek fyzic­kou akti­vi­tou. Po čase si vybu­du­ješ návyk a zvy­šo­va­nie záťa­že prí­de auto­ma­tic­ky.

Kľú­čom ku vytvo­re­niu návy­ku je kon­zis­ten­cia a Ephe­me­ris Jour­nal ti poskyt­ne vizu­ál­ny feed­back, pomo­cou kto­ré­ho si návy­ky vybu­du­ješ jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie.

14195295_404955429675144_6810429607546624293_o

Okrem tvo­re­nia návy­kov si v Ephe­me­ris Jour­nal doká­žeš naplá­no­vať úlo­hy, zhod­no­tiť pred­chá­dza­jú­ce dni ale­bo pre­čí­tať moti­vač­né citá­ty.

Pozri sa, ako bude den­ník vyze­rať zvnút­ra TU.

Ephe­me­ris nedáv­no spus­til svo­ju cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň na Kickstarter.com. „Kicks­tar­ter je celo­sve­to­vá plat­for­ma s glo­bál­nym dosa­hom a v dneš­nom onli­ne sve­te už prak­tic­ky neexis­tu­jú žiad­ne hra­ni­ce. Vzhľa­dom na to, že ide o medzi­ná­rod­ný pro­jekt (diár je v anglič­ti­ne), tak voľ­ba pad­la prá­ve na Kicks­tar­ter. Čes­ký res­pek­tí­ve slo­ven­ský trh je pre naše cie­le jed­no­du­cho prí­liš malý,“ vysvet­ľu­je výber medzi­ná­rod­nej plat­for­my Hor­nia­ček.

14115503_404955813008439_7011716845560178414_o

Ten­to bez­po­chy­by zau­jí­ma­vý a na Slo­ven­sku uni­kát­ny den­ník je síce prvým pro­duk­tom Ephe­me­ris, no spo­loč­nosť neplá­nu­je zostať iba pri ňom. „Pod znač­kou Ephe­me­ris, máme v plá­ne postup­ne spus­tiť ďal­šie pro­jek­ty. Ephe­me­ris Jour­nal je iba začia­tok od kto­ré­ho sa chce­me odra­ziť. Radi by sme inšpi­ro­va­li mla­dých ľudí v Čes­ku a na Slo­ven­sku. Chce­me im uká­zať, že na to, aby boli úspeš­ní, sa nemu­sia hneď po doštu­do­va­ní sťa­ho­vať do zahra­ni­čia.“

Za 6 dní od spus­te­nia kam­pa­ne vyzbie­ral Ephe­me­ris Jour­nal už 10% svo­jej cie­ľo­vej sumy. Ak ťa ten­to pro­dukt zau­jal, môžeš ho pod­po­riť TU.

zdroj foto­gra­fií: Ephe­me­ris Jour­nal

Pridať komentár (0)