Slovák vytvoril aplikáciu, s ktorou máš blok od topánok či smartfónu vždy vo vrecku

Marianna Mikešová / 8. mája 2017 / Rozhovory

Stalo sa ti nie­kedy, že si chcel re­kla­mo­vať roz­tr­hnuté ob­le­če­nie či po­ka­zený mo­bil a ani za svet si ne­mo­hol nájsť po­klad­ničný blok? Pa­pier je jed­ným z naj­me­nej trva­lých no­si­čov, po čase vy­bledne, roz­močí sa či roz­trhá a od­kla­da­nie útrž­kov do kra­bice už sku­točne ne­letí. Ma­roš Jur­ko­vič však pri­šiel s re­vo­luč­nou ap­li­ká­ciou eBlok, s kto­rou máš po­klad­ničný blok po ruke, keď treba.

zdroj: archív Maroša Jurkoviča/eBlok

Stalo sa ti nie­kedy, že si chcel re­kla­mo­vať roz­tr­hnuté ob­le­če­nie či po­ka­zený mo­bil a ani za svet si ne­mo­hol nájsť po­klad­ničný blok? Pa­pier je jed­ným z naj­me­nej trva­lých no­si­čov, po čase vy­bledne, roz­močí sa či roz­trhá a od­kla­da­nie útrž­kov do kra­bice už sku­točne ne­letí. Ma­roš Jur­ko­vič však pri­šiel s re­vo­luč­nou ap­li­ká­ciou eBlok, s kto­rou máš po­klad­ničný blok po ruke, keď treba.

Ahoj, Ma­roš, ve­del by si sa nám pro­sím na za­čia­tok v krát­kosti pred­sta­viť?

Som oby­čajný, možno tro­chu viac cie­ľa­ve­domý 33-ročný pod­ni­ka­teľ z Bra­ti­slavy. Na­priek tomu, že re­álne pod­ni­kám v úplne inej sfére ako prog­ra­mo­va­nie ap­li­ká­cií, môj spo­čiatku ne­vinný ná­pad na­ko­niec pre­rás­tol do ta­kých roz­me­rov, že som sa de­fi­ni­tívne roz­ho­dol vy­tvo­riť niečo, čo v sú­čas­nom di­gi­tál­nom svete podľa mňa do­te­raz na­ozaj chý­balo.

Ako vzni­kol ná­pad vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu eBlok? In­špi­ro­vala ťa k tomu osobná skú­se­nosť?

Sa­moz­rejme, tých osob­ných skú­se­ností mám na­ozaj veľa. Po­in­tou všet­kých bol fakt, že som keď som bloky po­tre­bo­val, jed­no­du­cho som ich ni­kdy ne­ve­del nájsť. Buď som ich stra­til, alebo sa mi ich v tej ob­rov­skej kra­bici, do kto­rej si ich ukla­dám, skrátka nech­celo hľa­dať. Ale ak by som mal uviesť kon­krétny prí­pad, kto­rým to celé za­čalo, bol by to jed­no­značne tento:

Man­želka si raz kú­pila ne­sku­točne drahé čer­vené plavky, ktoré si zo­brala na náš well­ness po­byt. Po ba­zéne si na plavky pre­ho­dila biely žu­pan a keď sme prišli na izbu, čo ne­vi­dím? Na žu­pane jasne svie­tili čer­vené otlačky pla­viek. A takto ich farba ďa­lej schá­dzala, až na­ko­niec zo­stali ru­žové. Chcel som ich re­kla­mo­vať, ale sa­moz­rejme, blok ni­kde. :) Takže aj táto ne­milá skú­se­nosť ma na­ko­niec pri­mäla k tomu, aby som sa dal do práce a vy­mys­lel eBlok.

Vy­tvo­ril si ap­li­ká­ciu sám alebo si mu­sel nájsť člo­veka, ktorý ju na­prog­ra­muje?

Mal som len ná­pad, ktorý mi dlhé me­siace ne­dal spá­vať a aj na­priek tomu, že ab­so­lútne nie som z pro­stre­dia ap­li­ká­cií a in­ter­netu, po­stupne som za­čal vy­tvá­rať kon­cept toho, ako by moja ap­li­ká­cia mala vy­ze­rať. Zá­ro­veň som sa za­čal ob­ze­rať po ľu­ďoch, ktorí by ju do­ká­zali na­prog­ra­mo­vať. Pre­šiel som cez rôz­nych fre­e­lan­ce­rov až som na­ko­niec skon­čil pri firme, ktorá sa vý­ro­bou ap­li­ká­cií za­oberá. Čo sa týka mo­jich skú­se­ností, tak pred eBlo­kom som sa sna­žil vy­tvo­riť ešte jednu ap­li­ká­ciu, a z týchto na­do­bud­nu­tých po­znat­kov som po­tom čer­pal aj pri tvorbe eBloku. Komu by si ap­li­ká­ciu od­po­rú­čal a ako by mu mala uľah­čiť ži­vot?

Mys­lím si a dú­fam, že eBlok uľahčí ži­vot kaž­dému spot­re­bi­te­ľovi, ktorý mal do­te­raz s or­ga­ni­zá­ciou svo­jich blo­kov prob­lémy. Že na­miesto v pl­nej kra­bici od to­pá­nok ich už bude mať vždy po ruke, pekne uspo­ria­dané a ľahko vy­hľa­da­teľné, a to priamo v jeho te­le­fóne. A tu sa vlastne do­stá­vame aj k dru­hej časti otázky – ap­li­ká­cia je ur­čená všet­kým tým, kto­rým ne­robí prob­lém ovlá­dať svoj smart­fón. Mys­lím si, že cie­ľová sku­pina sa bude po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 20- 45 ro­kov, česť vý­nim­kám. Ta­kisto môže byť veľmi uži­toč­ným po­moc­ní­kom aj pre ro­diny s deťmi, kde je tých blo­kov na­ozaj veľmi veľa.

Zna­mená to teda, že si už ni­kdy ne­bu­deme mu­sieť od­kla­dať bloky z ná­ku­pov?

Zá­kon ho­vorí len toľko, že ak idem re­kla­mo­vať alebo vra­cať to­var, mu­sím pred­lo­žiť do­klad od jeho kúpy. Ne­zá­leží na tom, či je to po­klad­ničný blok, zá­ručný list alebo do­klad o platbe kar­tou. V sku­toč­nosti by malo sta­čiť aj čestné pre­hlá­se­nie zá­kaz­níka, ale viem si živo pred­sta­viť prob­lémy, ktoré s re­kla­má­ciou môžu vznik­núť. Sna­žím sa preto s pre­daj­cami po­stupne uzat­vá­rať par­tner­stvá v tom zmysle, že im pre ak­cep­tá­ciu bude sta­čiť iba sa­motný eBlok.

Foto: eBlok

Ne­môže v ob­chode vznik­núť prob­lém, že neb­dudú chcieť os­ke­no­vaný blok ak­cep­to­vať?

Túto vec som však kon­zul­to­val aj s ad­vo­ká­tom a mám právnu ana­lýzu, ktorá po­tvr­dzuje, že by pre­daj­co­via mali bez prob­lé­mov uznať aj ta­kýto typ po­klad­nič­ného bloku. V opač­nom prí­pade by sa to to­tiž mohlo po­va­žo­vať za upre­tie práva na uplat­ne­nie re­kla­má­cie, podľa zá­kona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spot­re­bi­teľa. Slo­ven­ská ob­chodná in­špek­cia SOI už rie­šila po­dobné prob­lémy, kde bolo po­tvr­dené, že je možné re­kla­mo­vať aj s iným do­ku­men­tom po­tvr­dzu­jú­cim kúpu pro­duktu, ako len s blo­kom.

Vždy to však zá­leží od pre­dajcu. Ten tiež ča­sto­krát ne­vie, ako je to správne, takže os­veta bude veľmi dô­le­žitá :) Ako som však už spo­mí­nal, zá­kladňu pod­po­ro­va­te­ľov eBloku sa sna­žíme po­stupne roz­ši­ro­vať a preto dú­fam, že každý správny pre­dajca chápe, kam táto di­gi­tálna doba sme­ruje a preto sa svo­jim zá­kaz­ní­kom bude sna­žiť čo naj­viac vy­jsť v ús­trety a sprí­jem­niť im aj ta­kéto, nie prí­liš prí­jemné veci.

Foto: eBlok

Na akom prin­cípe eBlok fun­guje? Ap­li­ká­cia blok len od­fotí alebo je za tým niečo kom­pli­ko­va­nej­šie?

Fun­guje to tak, že ap­li­ká­cia si blok od­fotí tak, aby bol dô­ve­ry­hodný a dal sa po­tom po­u­žiť pri prí­pad­nej re­kla­má­cii alebo vrá­tení to­varu. Do tejto fotky sa po­tom au­to­ma­ticky vloží vo­do­znak, ob­sa­hu­júci je­di­nečný kód uží­va­teľa, ktorý je kaž­dému pri­de­lený hneď pri re­gis­trá­cii do eBloku. K takto ulo­že­nému bloku sa po­tom dá pri­ra­diť via­cero ta­gov, teda krát­kych po­pi­sov, na zá­klade kto­rých bude ne­skôr možné daný blok vy­hľa­dať. Všetky bloky sú zo­ra­dené podľa času a jasne na nich mô­žete vi­dieť aj ich cenu. A aby bola iden­ti­fi­ká­cia da­ného blo­kov ešte rých­lej­šia, je možné si ku kaž­dému jed­nému sa­mos­tatne od­fo­tiť a pri­ra­diť to­var, ktorý sa naň viaže.

Je to vec, ktorá zrejme na­padla už mno­hým. Vy­mys­lel už nie­kto niečo po­dobné alebo si prvý?

Podľa mo­jich in­for­má­cií a vy­hľa­dá­va­nia za­tiaľ nič po­dobné ne­exis­tuje.

Koľko bude člo­veka ta­kéto efek­tívne ma­na­žo­va­nie ná­ku­pov stáť?

Ap­li­ká­cia je ak­tu­álne za­darmo a ani sa ju spo­plat­ňo­vať ne­chys­tám.

Ako vy­zerá tvoj biz­nis plán, res­pek­tíve, čo chceš s eBlo­kom do­siah­nuť?

Mo­jím zá­me­rom je v pr­vom rade po­môcť ľu­ďom a zá­ro­veň aj sebe v or­ga­ni­zá­cii blo­kov, a tak sa zba­viť po­vin­nosti ich ne­us­tá­leho od­kla­da­nia a ná­sled­ného ťaž­ko­pád­neho vy­hľa­dá­va­nia. Dru­hou stra­nou mince je zase pre­dajca, ktorý vám vie pro­stred­níc­tvom eBloku po­sie­lať no­ti­fi­ká­cie, čím vlastne z ap­li­ká­cie zís­kam ne­jaký prí­jem. Ur­čite však chcem do­hlia­dať na to, aby tieto no­ti­fi­ká­cie ne­boli ne­prí­jem­nou sú­čas­ťou, resp. „nut­ným zlom“, ale skôr chcem, aby boli pre uží­va­te­ľov prí­no­som.

Pridať komentár (0)