Slovákom to ide s angličtinou najhoršie spomedzi krajín V4, no aj tak jej povinnú výuku chceme zrušiť

  • Angličtina je stále najvyžadovanejším jazykom v súvislosti s ponukou práce na Slovensku
  • Tento jazyk však na dostatočnej úrovni ovláda len malé percento Slovákov
  • Po plánovanom zrušení angličtiny ako povinného jazyka na školách na tom zrejme budeme ešte horšie
celo
pexels.sk
  • Angličtina je stále najvyžadovanejším jazykom v súvislosti s ponukou práce na Slovensku
  • Tento jazyk však na dostatočnej úrovni ovláda len malé percento Slovákov
  • Po plánovanom zrušení angličtiny ako povinného jazyka na školách na tom zrejme budeme ešte horšie

Slovensko je na chvoste v znalostiach angličtiny spomedzi krajín V4. Ukazujú to výsledky celosvetového prieskumu EF English Proficiency IndexDo tohtoročného testovania sa zapojilo 88 krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky, ktorá sa umiestnila na 24.mieste so skóre 58,11.  Susedná Česká republika dosiahla najlepší pokrok spomedzi všetkých krajín a zlepšila sa až o 2,12 bodov, pričom obsadila 20. miesto.

Najlepšie v testovaní obstálo Poľsko, a to na 13. mieste. Popredné miesta v rebríčku obsadili krajiny ako Švédsko, Singapur, Holandsko či Nórsko. Nie je prekvapujúce, že na prvých miestach v rebríčku sú najmä severské krajiny. Nie je to pritom dané len tamojšou úrovňou jazykového vzdelávania, ale aj mentalitou. Napríklad holandské alebo nórske televízne či filmové kanály málokedy vysielajú filmy s dabingom: väčšinou sú iba s titulkami a to dokonca aj vo vysielaní pre deti. To významne prispieva k jazykovej kultúre a schopnosti učiť sa jazyky.

Trh práce angličtinu vyžaduje

Znalosť angličtiny je podľa portálu Profesia.sk potrebná pri vyše 42 percentách pracovných pozícií. Najväčšia časť Slovákov dosahuje znalosť úroveň B1. Vyplýva to zo štúdie, ktorú realizovala spoločnosť TrackTest.eu.

Najčastejšia požiadavka zamestnávateľov pre pracovné pozície, ktoré vyžadujú aktívnu znalosť jazyka, je na úrovni B2. Podľa štatistík sa však ukazuje, že väčšina uchádzačov s angličtinou túto požiadavku vôbec nespĺňa. Na úrovni B2, teda stredne pokročilých, je len približne 34 percent ľudí.

Angličtinu len ako voliteľný jazyk

Po­vinná an­glič­tina od 3. roč­níka a k nej druhý vo­li­teľný ja­zyk od sied­mej triedy. Tak to dnes vy­zerá v zá­klad­ných ško­lách. Mi­nis­terka škols­tva by však chcela dať od bu­dú­ceho škol­ského roka ško­lám mož­nosť vý­beru. Deti by si tak ako prvý cu­dzí ja­zyk mohli vy­brať na­prí­klad aj ne­mčinu, špa­niel­činu či poľš­tinu.

Tieto zmeny by sa niesli v du­chu hesla „zá­u­jem je zá­klad vzde­la­nosti“. Mi­nis­ter­stvo chce, aby si prvý cu­dzí ja­zyk zvo­lila škola spolu s ro­dičmi a žiakmi. Tí by si po­no­vom mohli vy­brať do­kopy z pia­tich cu­dzích ja­zy­kov. V po­nuke by pri­tom boli aj me­nej frek­ven­to­vané ja­zyky ako je po­merne ľahká ta­lian­čina alebo na­opak ná­ročná fran­cúz­ština. Otázne je, či mi tieto zmeny priniesli aj nejaké ovocie, alebo sa po pár rokov v ovládaní jazykov prepadneme, až na chvost rebríčka.

Perspektívna nie je len angličtina

Úradný jazyk Číny, mandarínčina je oficiálne najrozšírenejším jazykom na svete. Podľa  Wikipedie , 955 miliónov ľudí, 14,4% svetovej populácie, tvrdí, že je ich rodným jazykom.

Dopyt po mandarínskych rečníkoch bude ešte viac rásť  v nadchádzajúcich rokoch, keď Čína vysadí Spojené štáty z pozície krajiny s najväčším svetovým HDP. Podľa Bloombergu sa očakáva, že čínske hospodárstvo predstihne hospodárstvo Spojených štátov v roku 2028.

Mandarin je taktiež druhým najpopulárnejším online jazykom. A podľa portálu Statista, kým USA pravdepodobne zostanú celkovo najväčšou ekonomikou, do konca roka 2018 by Čína mala byť najväčším digitálnym hospodárstvom na svete.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech