Slo­ven­ka Mimi vyme­ni­la Petr­žal­ku za Bali, pod­ni­ká so svo­jím hob­by a plní si sny

Marianna Mikešová / 19. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Healthy Factory

Keď sa povie Bali, mno­hí si pred­sta­ví­me raj na zemi a ak by to bolo mož­né, hneď by sme sa zba­li­li a ute­ka­li na letis­ko. Blo­ger­ka, ces­to­va­teľ­ka, biz­nis žena a milov­níč­ka zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu Mimi Can­di Peli­kan už ten­to východ­ný kút sve­ta nepo­va­žu­je za exo­tic­kú dovo­len­ku, no čerstvé koko­sy si vychut­ná­va stá­le.

Život Mimi Can­di Peli­kan už pod­ľa jej fotiek, na kto­rých sa nápad­ne čas­to vysky­tu­je oce­án, pie­sok a exo­tic­ké ovo­cie, vyze­rá ako dre­am life. Svo­je sny si zača­la plniť ešte na Slo­ven­sku, keď zalo­ži­la úspeš­né štú­dio krá­sy Visa­ge Fac­to­ry a zača­la pomá­hať ženám zís­kať kraj­šiu posta­vu a seba­ve­do­mie. Jej zákaz­níč­ky sa jej neus­tá­le pýta­li na tipy a rady, sle­do­va­li ju na sociál­nych sie­ťach a sta­la sa ich vzo­rom úspeš­nej, krás­nej a ener­gic­kej ženy.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

A keď­že krá­sa ide ruka v ruke prá­ve so zdra­vím, mla­dá Slo­ven­ka sa roz­hod­la veno­vať mu pries­to­ru vo svo­jom živo­te. “Jed­né­ho dňa mi napad­lo, že keď už mám továr­nič­ku na krá­su, pre­čo ju nemať aj na zdra­vie?” spo­mí­na Mimi, kto­rá samu seba ozna­ču­je za oby­čaj­né diev­ča z Petr­žal­ky s veľ­ký­mi sna­mi. :) Tak vzni­kol fareb­ný blog Healt­hy Fac­to­ry, kto­rý doko­na­le dopl­nil jej prvý pro­jekt a dnes na ňom zdie­ľa čriep­ky zo svoj­ho balij­ské­ho živo­ta.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Neroz­mýš­ľa­la veľ­mi nad tým, ako správ­ne blo­go­vať či ako sa písa­ním uži­viť. Jed­no­du­cho blo­go­va­la a posto­va­la prís­pev­ky na Face­bo­oku o všet­kom, čo milu­je. O exo­tic­kých kra­ji­nách, kto­ré ju oča­ri­li, o behu, joge či sur­fo­va­ní, kto­ré ju dosta­lo naj­nov­šie, či o zdra­vom vare­ní a kva­lit­ných suro­vi­nách. Napriek tomu, že v jej exo­tic­kých recep­toch naj­čas­tej­šie náj­deš ovoc­né smo­ot­hies, fit dezer­ty či šalá­ty, niko­ho nepres­vied­ča, kto­rá ces­ta stra­vo­va­nia je tá správ­na.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Uzná­vam hlav­ne počú­va­nie svoj­ho vlast­né­ho tela, pre­to­že vie naj­lep­šie, čo mu tre­ba. Dalo by sa pove­dať, že 85% môj­ho jedál­nič­ka tvo­rí vegán­ska stra­va, ale sú dni, keď si dám bie­lu rybu či kre­ve­ty, rov­na­ko nepo­hr­d­nem syrom. Nejem však mäso, sna­žím sa vyhý­bať cuk­ru a vyprá­ža­ným jed­lám. Žijem v tro­pic­kej kra­ji­ne, kde sa člo­ve­ku ani nežia­da veľa jesť, no na dru­hej stra­ne je Bali jeden veľ­ký kuli­nár­sky záži­tok,” pre­zra­di­la.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Neme­nej veľ­kú časť jej živo­ta tvo­rí ces­to­va­nie a stih­la už nav­ští­viť nesku­toč­ných 49 kra­jín, z toho mno­hé opa­ko­va­ne! Medzi nimi naprí­klad USA, Peru či Kolum­biu. “Netr­pez­li­vo čakám, kto­rá bude tá 50. kra­ji­na. Fas­ci­nu­je ma Ázia a prá­ve tam je ešte veľa miest, kto­ré ma láka­jú. Rov­na­ko USA, pre­to­že som doslo­va posad­nu­tá národ­ný­mi park­mi a nav­ští­vi­la som ich už 10,” pove­da­la Mimi, pod­ľa kto­rej ces­to­va­nie nie­len roz­ši­ru­je obzo­ry, ale aj uce­ľu­je názo­ry.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Roz­hod­nu­tie pre­sťa­ho­vať sa na Bali nebo­lo spon­tán­ne, ale skôr postup­né a nená­sil­né. Mimi sa totiž poma­ly do toh­to ostro­va zami­lo­vá­va­la a defi­ni­tív­nu bod­ku tomu dalo stret­nu­tie jej súčas­né­ho man­že­la, kto­rý rov­na­ko ako ona opus­til svo­ju kra­ji­nu kvô­li Bali. “Bývam v mes­teč­ku Semi­ny­ak, kto­ré je akým­si cen­trom, tak­že neži­jem na vidie­ku. Máme tu všet­ko — reštau­rá­cie, bary, kino či posil­ňov­ne. Bali je úžas­né v tom, že sa tu stret­la západ­ná vyspe­losť s ázij­skou kul­tú­rou,” uvied­la Slo­ven­ka.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Napriek tomu, že život na Bali je mno­hý­mi vní­ma­ný ako neko­neč­ná dovo­len­ka, nie je to cel­kom prav­da.“Keď­že Bali je už môj domov, netrá­vim svo­je dni ako na dovo­len­ke. Mám rov­na­ké pra­cov­né povin­nos­ti ako ľudia v iných kútoch sve­ta, mám man­že­la, rodi­nu, psy, dom. Trá­vim čas s pria­teľ­mi, cho­dím na jogu, behám na plá­ži a pre­d­ie­ram sa neus­tá­lou doprav­nou záp­chou,” pre­zra­di­la Mimi, kto­rá sa sna­ží vytvá­rať si taký život, v kto­rom si doko­na­le uži­je kaž­dý deň, a to kde­koľ­vek na sve­te, nie­len na Bali.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Slo­ven­ka tiež popie­ra mýty o tom, aký je život v ázij­skej kra­ji­ne lac­ný. Všet­ko to pod­ľa nej zále­ží od loka­li­ty, spô­so­bu živo­ta, náro­koch a návy­koch člo­ve­ka. “Pred­sta­va, že sa člo­vek pre­sťa­hu­je na Bali a bude si žiť ako kráľ aj bez peňa­zí, je veľ­mi myl­ná. Na to, aby ti bolo fajn, sú bohu­žiaľ potreb­né penia­ze vša­de na sve­te. Plu­som balij­ské­ho živo­ta je však sla­ný vzduch, nohy od pies­ku, nád­her­né zápa­dy sln­ka, pani v domác­nos­ti za mini­mál­ne penia­ze a kaž­dý deň čerstvý orech za menej ako euro,” tvr­dí Mimi.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Ani ona neži­je zo vzdu­chu, aj keď sa to tak nie­ko­mu môže vďa­ka efek­tu sociál­nych sie­tí javiť. Pop­ri blo­go­va­ní naprí­klad navrhu­je špor­to­vé oble­če­nie pod znač­kou Healt­hy Fac­to­ry či nád­her­né hand­ma­de šper­ky s balij­ským nády­chom pod znač­kou BIU Bali, kto­rá je už dnes medzi Slo­ven­ka­mi veľ­mi obľú­be­ná. “Ten­to pro­jekt je stá­le v plien­kach, no teší ma, že za tak krát­ku dobu má mno­ho spo­koj­ných zákaz­ní­čok. Oba pro­jek­ty sú mojou veľ­kou záľu­bou, no na dru­hej stra­ne aj pod­ni­ka­teľ­ským pro­jek­tom,” pri­zna­la.

Foto: BIU Bali

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Slo­ven­ka, kto­rá nestrá­ca ener­giu a úsmev z tvá­re, je v neus­tá­lom pohy­be a vždy na ces­te za nie­čím novým, či už je to ďal­šia ces­to­va­teľ­ská des­ti­ná­cia ale­bo spl­ne­nie ďal­šie­ho život­né­ho sna. “Keď odpo­ve­dám na tie­to otáz­ky, sedím prá­ve v lie­tad­le z Doha do Vied­ne, tak­že fakt, že moje slo­vá sú písa­né ces­to­va­teľ­skou dušou, je ešte zná­so­be­ný nad­mor­skou výš­kou, v kto­rej sa prá­ve nachá­dzam, :)” doda­la Mimi.

Foto: Healt­hy Fac­to­ry

Pridať komentár (0)