Slo­ven­ská Expo­nea osla­vuje inves­tí­ciu milión eur

Martin Bohunický / 8. marca 2016 / Startupy

Slo­ven­ská spo­loč­nosť Expo­nea zís­kala od LRJ Capi­tal inves­tí­ciu jeden milión dolá­rov, vďaka čomu môže posil­niť svoje pozí­cie na trhoch v UK, US a v Ázií. 

Expo­nea vyvi­nula špič­kový mar­ke­tin­gový a ana­ly­tický nástroj, ktorý bol pôvodne šitý na mieru slo­ven­skej Pixel Fede­ra­tion. Keďže sa mimo­riadne osved­čil, dnes má spo­loč­nosť veľ­kých kli­en­tov po celom svete a má ambí­ciu stať sa celo­sve­to­vým štan­dar­dom.

Expo­nea je na ceste stať sa jed­ným z ino­va­tív­nych líd­rom v oblasti ana­ly­tiky. Z pohľadu inves­tora je dôle­žité spo­me­núť, že až 60% nových kli­en­tov pri­chá­dza cez ústne odpo­rú­čanie,” pri­po­mína Peter Iri­kov­ský z LRJ Capi­tal, ktorý bude pod­po­ro­vať Expo­neu v pozí­cii CEO.

Exponea

foto: blog.exponea.com

Medzi kli­en­tov Expo­nea pat­ria také spo­loč­nosti, ako Deli­ve­ry­Hero, Sygic či Sky­pic­ker. Expo­nea má základňu v Bra­ti­slave, no vďaka súčas­nej inves­tí­cií sa môže roz­ší­riť aj do zahra­ni­čia a má tiež v pláne pri­lá­kať do tímu špe­cia­lis­tov, ktorí v minu­losti pra­co­vali pre spo­loč­nosti ako Face­book, či Google.

Exponea

zdroj+titulná foto­gra­fia: blog.exponea.com

Pridať komentár (0)