Slo­ven­ská repub­lika na 32. mieste v reb­ríčku glo­bál­nych ino­vá­cií

Nikola Tokárová / 28. januára 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ská repub­lika sa zara­dila na 32. miesto v reb­ríčku glo­bál­nych ino­vá­cií spo­loč­nosti Net Impact. Túto infor­má­ciu poskytla spo­loč­nosť ITIF – Infor­ma­tion tech­no­logy and inno­va­tion foun­da­tion.

Slo­ven­sko sa umiest­nilo na 32. mieste v reb­ríčku, ktorý vyhod­no­cuje, ako domáce pred­pisy pod­po­rujú sve­tové ino­vá­cie. Toto zis­te­nie vzišlo z nového reportu posu­dzu­jú­ceho 56 kra­jín, ktoré dohro­mady zahŕňa 90 per­cent sve­to­vej eko­no­miky. Výpo­čet je pre­rá­taný na osobu a zahŕňa eko­no­mickú a obchodnú poli­tiku, ktorá pris­pieva a odvíja sa od glo­bál­nych ino­vá­cií.

Screen Shot 2016-01-28 at 18.17.51

Podľa vicep­re­zi­denta glo­bál­nych ino­vá­cií v ITIFe, Spet­hena Ezella sú: „Robustné ino­vá­cie nevy­hnutné pre hos­po­dár­sky rast a pokrok.“ Kra­jiny neus­tále súťa­žia o vod­cov­stvo v ino­vá­ciách eko­no­miky, dokážu imple­men­to­vať tak­tiku, ktorá má za cieľ tvo­riť bene­fity len pre ne samotné, ale záro­veň ubli­žuje ino­vač­ným mož­nos­tiam zvyšku sveta. Môžu však vytvo­riť aj tzv. win-win poli­tiku, ktorá podo­piera ich vlastnú ino­vá­ciu, zatiaľ čo vytvára pozi­tívny dopad na celú glo­bálnu eko­no­miku. Na ino­vá­cie, ktoré pomôžu aj zvyšku sveta, potre­bu­jeme sys­tém, ktorý pod­po­ruje práve glo­bálnu eko­no­miku, nie iba svoju vlastnú. 

Zatiaľ čo pred­chá­dza­júce výskumy hod­no­tili kra­jiny na základe ino­vač­ných schop­ností a výsled­kov, tento výskum berie do úvahy dopad poli­tiky kra­jín na širší ino­va­tívny sys­tém. Autori reb­ríčku zohľad­nili 14 fak­to­rov, ktoré pod­po­rujú ino­vá­cie nie­len na domá­com území, ale majú glo­bálny pozi­tívny vplyv, naprí­klad pod­po­ru­júci daňový sys­tém, inves­tí­cie do výskumu a vývoja, a ďal­ších 13 fak­to­rov, ktoré majú nega­tívny efekt na zahra­ničné kra­jiny. Medzi ne patrí aj nútená loka­li­zá­cia a slabá ochrana inte­lek­tu­ál­neho majetku.

32. priečka pre Slo­ven­sko ref­lek­tuje kom­bi­ná­ciu pred­pi­sov, ktoré sú pova­žo­vané za 16. naj­hor­šie pre vlastný pozi­tívny prís­pe­vok do glo­bál­neho eko­sys­tému, ale tiež kom­bi­nuje 16. miesto za naj­me­nej ničivé dopady na sve­tovú eko­no­miku. 

Screen Shot 2016-01-28 at 18.18.18

Report odha­lil silnú kore­lá­ciu medzi prís­pev­kami kra­jiny do glo­bál­nych ino­vá­cií a ich levelu úspe­chu domá­cich ino­vá­cií. Je teda jasné, že pozi­tívne ale hlavne v koneč­nom dôsledku pros­pešné zmeny pre lokálne ino­vačné pro­stre­die sa nako­niec pozi­tívne odzr­kad­lia aj na glo­bál­nom pro­stredí.

Robert D. Atkin­son, pre­zi­dent spo­loč­nosti ITIF a spo­lu­au­tor reportu, hovorí, že pokiaľ sú tvor­co­via záko­nov pri­márne sústre­dení na záujmy ich vlast­ných obča­nov, zvy­čajne pre­hlia­dajú fakt, že adap­tá­cia opat­rení, ktoré pro­spie­vajú aj glo­bál­nym ino­vá­ciám bude prí­nosná aj pre obča­nov. Ino­va­tívny altru­iz­mus sa sku­točne vypláca. 

Report argu­men­tuje, že kra­jiny by mali vyko­nať sériu opat­rení, aby zlep­šili ich dopad na sve­tové ino­vá­cie a to naprí­klad týmito kon­krét­nymi krokmi: 

  • ITIF urguje záko­not­vor­cov a eko­nó­mov, aby pova­žo­vali ino­vá­cie za dôle­žité pre obchod a trh a teda aj pre opti­ma­li­zá­ciu sve­to­vého rastu. 
  • Glo­bálny roz­voj a trhová komu­nita by mali ustá­liť rámec pra­vi­diel, ktorý lep­šie roz­li­šuje medzi opat­re­niami, ktoré sú výhodné pre sve­tový ino­va­tívny eko­sys­tém a tie, ktoré sú škod­livé. Poli­tickí lídri by mali zatla­čiť proti per­spek­tí­vam, ktoré vypo­ve­dajú o tom, že národné ino­vá­cie sú na úkor roz­voja národ­nej eko­no­miky a preto svet potre­buje stra­té­giu na pre­roz­de­ľo­va­nie ino­vá­cií rad­šej ako na ich rast.
  • Vedúce národy by mali zria­diť nadá­ciu pre glo­bálne vedy a ino­vá­cie, aby mohli doto­vať vedecké a inži­nier­ske pries­kumy ohľa­dom kľú­čo­vých sve­to­vých úloh.
Screen Shot 2016-01-28 at 18.18.30

Atkin­son dodáva, že svet nepro­du­kuje dosta­tok ino­vá­cií, ktoré sú potrebné na vyspo­ria­da­nie sa s glo­bál­nymi výzvami. Za ne pova­žuje naprí­klad aj zosil­ne­nie pro­duk­ti­vity, zlep­šo­va­nie zdra­via a ochranu život­ného pro­stre­dia. Sve­tový lídri by mali lep­šie poro­zu­mieť a viac agre­sívne zatla­čiť na kra­jiny, ktoré sa sna­žia pre­sa­diť si vlastný záu­jem na úkor glo­bál­nych ino­vá­cií. Potre­bujú for­mu­lo­vať sil­nej­šie vízie spo­ločne zdie­ľa­ných pros­pe­rít zalo­že­ných na pod­stat­nom zvý­šení sve­to­vej pro­duk­ti­vity a ino­va­tív­nych pro­duk­tov a ser­vi­sov.

Screen Shot 2016-01-28 at 18.19.30

Zdroj: itif.org

Pridať komentár (0)