Slo­ven­ské a Írske škols­tvo — dva pro­ti­póly

Dárius Polák / 9. januára 2016 / Business

Štu­du­jem manaž­ment tretí rok. Momen­tálne ako všet­kých ma trápi skúš­kové. Sedím tu spolu s firem­ným plá­no­va­ním a ako výsle­dok prok­ras­ti­ná­cie píšem tento člá­nok. Ja sa naozaj chcem dostať do svo­jej workf­low, no jed­no­du­cho to nejde. Už tomu skrátka neve­rím. Zrejme to je už pri­ro­dzený odpor vďaka tomu, akú mám o našom škols­tve mienku.

Pochá­dzam z malej dediny. Som jediný z celej rodiny (vrá­tane brat­ran­cov a ses­ter­níc), ktorý sa dostal na vysokú školu. Už od základ­nej mi všetci hovo­rili, že na to mám. Že sa na vysokú dosta­nem a bude zo mňa Ing. Baví ma psy­cho­ló­gia, baví ma práca s ľuďmi a preto som si vybral manaž­ment. Ako malý som o vyso­kej sní­val, pred­sta­vo­val si aké to bude super, aké to bude dôs­tojné, aká men­ta­lita ľudí bude pre­va­žo­vať na vyso­kej. Tešil som sa. Aký som bol len naivný…našťas­tie som v druhý rok dostal mož­nosť vyskú­šať Eras­mus v Írsku, na Uni­ver­sity Col­lege Cork. Práve tam som zažil pravý štu­dent­ský život, tak ako som si ho vždy pred­sta­vo­val. Môžem pove­dať len toľko, berme si prí­klad.

Cork Honan Plaza

Semes­ter a skúš­kové obdo­bie začína skôr

Zimný, resp. jesenný semes­ter mi začal v druhý sep­tem­brový týž­deň, skúš­kové obdo­bie skon­čilo už 19. decem­bra. Jarný semes­ter začína od dru­hého janu­áro­vého týždňa a končí sa v polo­vici apríla, skúš­kové končí v prvý májový týž­deň. Hlavnú výhodu vidím vo využi­tom čase. Žiadne zby­točné naťa­ho­va­nie skúš­ko­vého obdo­bia až do augusta. Máš iba jeden riadny ter­mín a opravný v auguste. Moti­vá­cia učiť sa (tro­chu).

Vysoká škola: dve­sto ľudí pre­číta tú istú knihu. Zásadná chyba. Dve­sto ľudí by mohlo pre­čí­tať dve­sto kníh.“ – John Cage.

12

Navyše, vôbec nejde o memo­ro­va­nie. Skúšky sú väč­ši­nou vo forme esejí. To zna­mená, že sa musíš naučiť zopár základ­ných fak­tov, pre­čí­tať si zopár člán­kov a na skúške napí­sať vlastný názor na danú tema­tiku s pou­ži­tím argu­men­tov zís­ka­ných pre­čí­ta­ním danej látky. Dokonca si aj môžeš sám vybrať na ktoré otázky chceš odpo­ve­dať. Ani neviem, či sa ma na domá­cej škole nie­kto spý­tal na môj vlastný názor.

Boole-Library

Menej pred­me­tov, ktoré idú do hĺbky

Neviem, koho napadlo dať mi šesť pred­me­tov do jed­ného semes­tra, z toho vždy dva, ktoré abso­lútne nesú­vi­sia so štú­diom manaž­mentu (a.k.a. rast­linná výroba). V Írsku som ich mal päť, šiesty sa mi poda­rilo dohod­núť sa s vyuču­jú­cou na doda­točné napí­sa­nie zápočtu a skúšky v janu­ári. Naopak, Íri majú tri, či štyri pred­mety za zimný semes­ter, ktoré idú viac do hĺbky a naozaj súvi­sia s obo­rom ich štú­dia. A nie­len Íri, všetci ostatní Eras­máci boli veľmi prek­va­pení, potom čo som im pove­dal, že mám každý semes­ter šesť pred­me­tov. Keďže v Írsku trvá skúš­kové obdo­bie dva týždne, uče­nie nebolo zrovna lízať med, navyše som mal iba jeden pokus.

Q

Z teore­tic­kých pred­me­tov ako základy manaž­mentu som nemal zby­točné cvi­če­nia ako tu. Sku­točne neviem, ako mi pris­peje počí­tať desať krát ten istý druh prí­kladu, aku­rát len s vyme­ne­nými čís­lami a to stoj čo stoj, hodinu a pól, dva­násť týž­dňov po sebe.

Namiesto pred­ná­ša­nia o tom, ako to teore­ticky v pod­ni­koch fun­guje sme dostali reálne prí­pa­dové štú­die, na kto­rých nám bol vysvet­lený spô­sob zmýš­ľa­nia a kona­nia v daných situ­áciách, či už case study o Guin­ness, BBC, ba dokonca vtedy aktu­ál­nej téme o ohý­ba­niu iPho­ne6!

Rov­nako sa pre­cvi­čuje aj pre­zen­to­va­nie. Jedna zo zásad­ných vecí, ktorú mana­žér musí ovlá­dať. Tu doma som síce pár krát pre­zen­to­val, no nikdy nám nebolo poriadne vysvet­lené ako má pre­zen­tá­cia vyze­rať, čo je dobré a čo zlé. To som zis­til až na svo­jej let­nej stáži.

3

Pla­tené štú­dium

Tu vidím hlavný kameň úrazu. Peniaze. Nie sme skrátka zvyk­nutý pla­tiť za vzde­la­nie, zatiaľ čo v iných kra­ji­nách to je bežná vec. Prí­jemná zmena to nebude, no pokiaľ bude viesť k lep­šiemu, musíme ju jed­no­du­cho pod­stú­piť.

To, aké máme dnes škols­tvo, tak bude vyze­rať naša kra­jina za 20 – 30 rokov.“ — Andrej Kiska.

Biedne.

Spolky

Súvisí s vyš­šie uve­de­ným bodom. Tzv. „socie­ties“, sku­pina ľudí, ktorá má spo­ločné záujmy a stre­táva sa pra­vi­delne mini­málne raz za týž­deň. Hoci máme AIE­SEC, ESN a ďal­šie nezis­kové orga­ni­zá­cie, je to žalostne málo.

Na UCC je momen­tálne vyše 100 spol­kov. Každý si svoj spo­lok môže zalo­žiť sám. Stačí päť­de­siat čle­nov s rov­na­kým záuj­mom. Následne spo­lok dostane grant od uni­ver­zity. Jed­not­livé spolky počas aka­de­mic­kého roka medzi sebou súpe­ria a na konci sa vyhlási naj­lepší spo­lok.

Tieto spolky výrazne pris­pie­vajú k budo­va­niu štu­dent­skej kul­túry. Vzni­kajú vzťahy, vzni­kajú pria­teľ­stvá, vytvá­rajú sa zážitky na celý život. Som si istý, že na Slo­ven­sku by raz dva vznikli star­tu­pové spolky :).

10672035_10202860868502989_3797532626448668178_n

Pridať komentár (0)