Slo­ven­ské a Írske škols­tvo — dva pro­ti­pó­ly

Dárius Polák / 9. januára 2016 / Business

Štu­du­jem manaž­ment tre­tí rok. Momen­tál­ne ako všet­kých ma trá­pi skúš­ko­vé. Sedím tu spo­lu s firem­ným plá­no­va­ním a ako výsle­dok prok­ras­ti­ná­cie píšem ten­to člá­nok. Ja sa naozaj chcem dostať do svo­jej workf­low, no jed­no­du­cho to nej­de. Už tomu skrát­ka neve­rím. Zrej­me to je už pri­ro­dze­ný odpor vďa­ka tomu, akú mám o našom škols­tve mien­ku.

Pochá­dzam z malej dedi­ny. Som jedi­ný z celej rodi­ny (vrá­ta­ne brat­ran­cov a ses­ter­níc), kto­rý sa dostal na vyso­kú ško­lu. Už od základ­nej mi všet­ci hovo­ri­li, že na to mám. Že sa na vyso­kú dosta­nem a bude zo mňa Ing. Baví ma psy­cho­ló­gia, baví ma prá­ca s ľuď­mi a pre­to som si vybral manaž­ment. Ako malý som o vyso­kej sní­val, pred­sta­vo­val si aké to bude super, aké to bude dôs­toj­né, aká men­ta­li­ta ľudí bude pre­va­žo­vať na vyso­kej. Tešil som sa. Aký som bol len naiv­ný…našťas­tie som v dru­hý rok dostal mož­nosť vyskú­šať Eras­mus v Írsku, na Uni­ver­si­ty Col­le­ge Cork. Prá­ve tam som zažil pra­vý štu­dent­ský život, tak ako som si ho vždy pred­sta­vo­val. Môžem pove­dať len toľ­ko, ber­me si prí­klad.

Cork Honan Plaza

Semes­ter a skúš­ko­vé obdo­bie začí­na skôr

Zim­ný, resp. jesen­ný semes­ter mi začal v dru­hý sep­tem­bro­vý týž­deň, skúš­ko­vé obdo­bie skon­či­lo už 19. decem­bra. Jar­ný semes­ter začí­na od dru­hé­ho janu­áro­vé­ho týžd­ňa a kon­čí sa v polo­vi­ci aprí­la, skúš­ko­vé kon­čí v prvý májo­vý týž­deň. Hlav­nú výho­du vidím vo využi­tom čase. Žiad­ne zby­toč­né naťa­ho­va­nie skúš­ko­vé­ho obdo­bia až do augus­ta. Máš iba jeden riad­ny ter­mín a oprav­ný v augus­te. Moti­vá­cia učiť sa (tro­chu).

Vyso­ká ško­la: dve­sto ľudí pre­čí­ta tú istú kni­hu. Zásad­ná chy­ba. Dve­sto ľudí by moh­lo pre­čí­tať dve­sto kníh.“ – John Cage.

12

Navy­še, vôbec nej­de o memo­ro­va­nie. Skúš­ky sú väč­ši­nou vo for­me ese­jí. To zna­me­ná, že sa musíš naučiť zopár základ­ných fak­tov, pre­čí­tať si zopár člán­kov a na skúš­ke napí­sať vlast­ný názor na danú tema­ti­ku s pou­ži­tím argu­men­tov zís­ka­ných pre­čí­ta­ním danej lát­ky. Dokon­ca si aj môžeš sám vybrať na kto­ré otáz­ky chceš odpo­ve­dať. Ani neviem, či sa ma na domá­cej ško­le nie­kto spý­tal na môj vlast­ný názor.

Boole-Library

Menej pred­me­tov, kto­ré idú do hĺb­ky

Neviem, koho napad­lo dať mi šesť pred­me­tov do jed­né­ho semes­tra, z toho vždy dva, kto­ré abso­lút­ne nesú­vi­sia so štú­di­om manaž­men­tu (a.k.a. rast­lin­ná výro­ba). V Írsku som ich mal päť, šies­ty sa mi poda­ri­lo dohod­núť sa s vyuču­jú­cou na doda­toč­né napí­sa­nie zápoč­tu a skúš­ky v janu­ári. Naopak, Íri majú tri, či šty­ri pred­me­ty za zim­ný semes­ter, kto­ré idú viac do hĺb­ky a naozaj súvi­sia s obo­rom ich štú­dia. A nie­len Íri, všet­ci ostat­ní Eras­má­ci boli veľ­mi prek­va­pe­ní, potom čo som im pove­dal, že mám kaž­dý semes­ter šesť pred­me­tov. Keď­že v Írsku trvá skúš­ko­vé obdo­bie dva týžd­ne, uče­nie nebo­lo zrov­na lízať med, navy­še som mal iba jeden pokus.

Q

Z teore­tic­kých pred­me­tov ako zákla­dy manaž­men­tu som nemal zby­toč­né cvi­če­nia ako tu. Sku­toč­ne neviem, ako mi pris­pe­je počí­tať desať krát ten istý druh prí­kla­du, aku­rát len s vyme­ne­ný­mi čís­la­mi a to stoj čo stoj, hodi­nu a pól, dva­násť týž­dňov po sebe.

Namies­to pred­ná­ša­nia o tom, ako to teore­tic­ky v pod­ni­koch fun­gu­je sme dosta­li reál­ne prí­pa­do­vé štú­die, na kto­rých nám bol vysvet­le­ný spô­sob zmýš­ľa­nia a kona­nia v daných situ­áciách, či už case stu­dy o Guin­ness, BBC, ba dokon­ca vte­dy aktu­ál­nej téme o ohý­ba­niu iPho­ne6!

Rov­na­ko sa pre­cvi­ču­je aj pre­zen­to­va­nie. Jed­na zo zásad­ných vecí, kto­rú mana­žér musí ovlá­dať. Tu doma som síce pár krát pre­zen­to­val, no nikdy nám nebo­lo poriad­ne vysvet­le­né ako má pre­zen­tá­cia vyze­rať, čo je dob­ré a čo zlé. To som zis­til až na svo­jej let­nej stá­ži.

3

Pla­te­né štú­dium

Tu vidím hlav­ný kameň úra­zu. Penia­ze. Nie sme skrát­ka zvyk­nu­tý pla­tiť za vzde­la­nie, zatiaľ čo v iných kra­ji­nách to je bež­ná vec. Prí­jem­ná zme­na to nebu­de, no pokiaľ bude viesť k lep­šie­mu, musí­me ju jed­no­du­cho pod­stú­piť.

To, aké máme dnes škols­tvo, tak bude vyze­rať naša kra­ji­na za 20 – 30 rokov.“ — Andrej Kis­ka.

Bied­ne.

Spol­ky

Súvi­sí s vyš­šie uve­de­ným bodom. Tzv. „socie­ties“, sku­pi­na ľudí, kto­rá má spo­loč­né záuj­my a stre­tá­va sa pra­vi­del­ne mini­mál­ne raz za týž­deň. Hoci máme AIE­SEC, ESN a ďal­šie nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie, je to žalost­ne málo.

Na UCC je momen­tál­ne vyše 100 spol­kov. Kaž­dý si svoj spo­lok môže zalo­žiť sám. Sta­čí päť­de­siat čle­nov s rov­na­kým záuj­mom. Násled­ne spo­lok dosta­ne grant od uni­ver­zi­ty. Jed­not­li­vé spol­ky počas aka­de­mic­ké­ho roka medzi sebou súpe­ria a na kon­ci sa vyhlá­si naj­lep­ší spo­lok.

Tie­to spol­ky výraz­ne pris­pie­va­jú k budo­va­niu štu­dent­skej kul­tú­ry. Vzni­ka­jú vzťa­hy, vzni­ka­jú pria­teľ­stvá, vytvá­ra­jú sa zážit­ky na celý život. Som si istý, že na Slo­ven­sku by raz dva vznik­li star­tu­po­vé spol­ky :).

10672035_10202860868502989_3797532626448668178_n

Pridať komentár (0)