Slo­ven­ské eDo­cu — infor­mač­ný sys­tém s prí­stu­pom kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek

Ráchel Matušková / 28. januára 2016 / Business

eDo­cu je jed­ným z úspeš­ných slo­ven­ských pro­jek­tov a sme radi, že vás môže­me infor­mo­vať o novin­kách, kto­ré sa v eDo­cu udia­li. Úspe­chy v súťa­žiach, noví zákaz­ní­ci a dokon­ca nový inves­tor.

eDo­cu je infor­mač­ný sys­tém o veciach, kto­rý posky­tu­je prí­stup k infor­má­ciám kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek. eDo­cu je sys­tém vhod­ný do faci­li­ty mana­ge­men­tu a tiež do sta­veb­níc­tva a je integ­ro­va­teľ­ný do clou­do­vých, ale aj ne-clou­do­vých sys­té­mov. Viac o tom, čo je eDo­cu, sa dočí­ta­te v našom pred­chá­dza­jú­com člán­ku, kde sme ten­to pro­jekt pred­sta­vi­li pod­rob­nej­šie. Ale­bo si pozri krát­ke video o tom, ako eDo­cu fun­gu­je.

A čo majú v eDo­cu nové? Naprí­klad úspech v súťa­ži Smart Ener­gy-Smart Coun­try Hac­kat­hon, kde eDo­cu zví­ťa­zi­lo v kate­gó­rii zastre­šo­va­nej ENE­Lom a v dru­hej kate­gó­rii, zastre­še­nej SPP, eDo­cu obsa­di­lo dru­hé mies­to. Vďa­ka tomu eDo­cu zača­lo roko­va­nia s ENE­Lom o imple­men­to­va­ní pre­zen­to­va­ných rie­še­ní. Tak­tiež budú dávať roz­ho­vor pre For­bes USA/UK, čo bude urči­te pek­ná vizit­ka aj pre našu kra­ji­nu. Okrem iné­ho pri­bu­dol nový inves­tor, Asse­co Cen­tral Euro­pe, vďa­ka čomu môžu rásť.

12096337_1924609344429889_1772398070454451573_n

Tak­mer po roku vám pri­ná­ša­me roz­ho­vor s fli­pom, CEO eDo­cu, o tom ako sa im darí a čo majú nové, ten­to­raz už z ich vlast­ných pries­to­rov.

eDo­cu sme čita­te­ľom pred­sta­vi­li v decem­bri 2014. Ako hod­no­tí­te v tíme ten­to rok, aký bol rok 2015 pre eDo­cu?

Minu­lý rok bol pre nás veľ­mi pouč­ný a tak pove­diac príp­ra­vou na ten­to rok. Akti­vi­ty sme sme­ro­va­li na sys­te­mi­zá­ciu obcho­du a naj­viac sme sa sústre­di­li na vylep­še­nia a dotia­hnu­tie pro­duk­tu. Rok jed­na bol teda pre nás v mene rapíd­ne­ho ras­tu eDo­cu. Rok dva sme strá­vi­li poriad­nym sle­do­va­ním poten­ciál­ne­ho trhu, hľa­da­ním zro­zu­mi­teľ­né­ho jazy­ka pre našich kli­en­tov a doťa­ho­va­ním MVP. Poda­ri­li sa nám v minu­lom roku 2 zásad­né imple­men­tá­cie náš­ho pro­duk­tu u veľ­kých kli­en­tov, tak­že ho pova­žu­je­me za úspeš­ný. Bol to však pre nás aj extrém­ne nároč­ný rok, ale koho to neza­bi­lo, toho to posil­ni­lo.

Keď sme prvý­krát pred­sta­vi­li eDo­cu, polo­ži­la som Ti aj otáz­ku ako vidíš budúc­nosť eDo­cu. Vte­dy si odpo­ve­dal tak­to:

Bude­me sa aktív­ne veno­vať ďal­šie­mu prog­ra­mo­va­niu a vyví­ja­niu. A ide­me sa tiež veno­vať nasa­dzo­va­niu na trh. Hľa­dá­me „boles­ti“ zákaz­ní­kov, aby sme vede­li vybrať tie naj­dô­le­ži­tej­šie, kto­rých lie­če­nia ľudí zau­jí­ma­jú. Aby sme vede­li dob­re cha­rak­te­ri­zo­vať také kla­sic­ké veci, že kto je zákaz­ník a naj­mä hľa­dá­me správ­nu komu­ni­ká­ciu, ako naj­lep­šie pre­zen­to­vať našu služ­bu. Ako zákaz­ní­ko­vi naj­lep­šie uká­zať kde je hod­no­ta pro­duk­tu, aká je tá hod­no­ta veľ­ká. Ako sa pro­dukt dá využí­vať den­ne v jeho prí­pa­de a môže zaro­biť na pou­ží­va­ní eDo­cu.“

Čo z toho sa napl­ni­lo?

Nuž ako to tak čítam, tak všet­ko do bod­ky, zdá sa. Vo vývo­ji sme spra­vi­li míľo­vé kro­ky vpred vo vlast­nos­tiach a sta­bi­li­te sys­té­mu. Čo sa týka obcho­du, ten­to rok už naozaj vie­me úpl­ne pres­ne ako chce­me pro­dukt eDo­cu komu­ni­ko­vať našim kli­en­tom.

eDocu team

eDo­cu zís­ka­lo nové­ho inves­to­ra, Asse­co Cen­tral Euro­pe. Bol to plán zís­kať inves­to­ra ale­bo to priš­lo náhod­ne?

Od začiat­ku to bol náš plán. Pri­pra­vo­va­li sme sa na to vlast­ne celý prvý rok našej exis­ten­cie, aby sa nám to do kon­ca prvé­ho roku poda­ri­lo. Poda­ri­lo sa to pres­ne pod­ľa plá­nu.

Pre­čo prá­ve Asse­co CE?

Dosta­li sme viac inves­tič­ných ponúk, dokon­ca aj ponu­ku na pre­daj celej fir­my. Asse­co CE sme si zvo­li­li z dvoch hlav­ných dôvo­dov. Prvým bol ten, že Asse­co CE nepo­nú­ka­lo len „dumb money“, ale pred­sta­vu­je pre nás aj veľ­mi sil­né­ho a stra­te­gic­ké­ho par­tne­ra. Na trhu IT má obrov­ské skú­se­nos­ti a veľ­ké množ­stvo kli­en­tov, kto­rí sa skve­le pre­krý­va­jú aj s našou cie­ľo­vou sku­pi­nou. Dru­hým a urči­te neme­nej dôle­ži­tým fak­to­rom výbe­ru bol veľ­mi par­tner­ský postoj Asse­co CE k nám. Ich inves­tí­cia spo­čí­va­la v kúpe 23% akcií eDo­cu (medzi­ča­som sme sa sta­li a.s.) s tým, že nás nech­cú nijak meniť. Máme robiť veci, ako ich robí­me, oni budú naším ochran­com, ak to bude potreb­né a hlav­ne zdro­jom skú­se­nos­tí a men­to­rin­gu v oblas­tiach, v kto­rých sa ešte nevy­zná­me. Do dneš­né­ho dňa túto doho­du ctia.

Aké to bolo vzdať sa 23% spo­loč­nos­ti? Nebo­lo to boles­ti­vé pre Teba ako zakla­da­te­ľa pro­jek­tu? Pred­sa len 23% nie je úpl­ne naj­me­nej.

Vzda­nie sa per­cent je jed­no­duch­šie, ako sa zdá. Ak sa na to pozrie­te z finanč­nej stra­ny, tak na tom vlast­ne zará­ba­te (i keď zatiaľ vir­tu­ál­ne). Veď máte neja­ké vlast­né penia­ze inves­to­va­né urči­tý čas a keď prí­de inves­tor, kto­ré­ho pre­sved­čí­te o poten­ciál­nej hod­no­te a inves­tu­je do vás, tak tá hod­no­ta sa sta­ne reál­nou a valu­ácia fir­my je potvr­de­ná ich inves­tí­ci­ou. Nie sú to síce penia­ze, čo môže­te minúť na dovo­len­ku ale­bo súkrom­né úče­ly, ale ak ste v star­tu­pe, tak vám ide hlav­ne o pro­dukt a sny a tie penia­ze sú pre­to, že nie­kto uve­ril tým snom a chce pomôcť. A samoz­rej­me, keď sa tie sny napl­nia, pro­fi­to­vať z nich.

SmartUp

V čom sa ešte eDo­cu zme­ni­lo?

Minu­lý rok bol pre nás naozaj význam­ný, straš­ne veľa sme sa toho nauči­li. Veľa vecí, kto­ré sme nevi­de­li, sme sa nauči­li vní­mať. Veľa vecí sme robi­li prvý­krát. Asi sto­krát sme spad­li, aby sme sa moh­li zno­vu posta­viť a krá­čať ďalej. Väč­ši­nu roka sme sa trá­pi­li s jed­nou veľ­kou imple­men­tá­ci­ou, aby sme potom ku kon­cu roka ďal­šiu mož­no aj väč­šiu zvlád­li v extrém­ne krát­kom čase. Zme­ni­lo sa toho naozaj veľa a pri­bud­lo nie­koľ­ko nových zákaz­ní­kov. No a aby som neza­bu­dol, cel­kom význam­ným kro­kom pre nás bolo aj to, že sme opus­ti­li cowor­kings­pa­ce The Spot. Pre­sťa­ho­va­li sme sa do nových pries­to­rov, kto­ré sme si sami upra­vi­li a kto­ré teraz zdie­ľa­me spo­lu s naši­mi start-up kama­rát­mi z Diva­no a Emo­ti­onID. Hľa­dá­me na dopl­ne­nie veľ­ké­ho netra­dič­né­ho pries­to­ru ešte ďal­šie start-upy.

Spo­me­nul si nových zákaz­ní­kov, kto sú to?

Máme nové­ho kli­en­ta — Slo­ven­ská poš­ta. Medzi ďal­ších zná­mej­ších kli­en­tov pat­rí T-Sys­tems Slo­va­kia. eDo­cu je po novom aj súčas­ťou Baťov­ho múzea v Zlí­ne, kde pri kaž­dom expo­ná­te v múzeu je pri­da­ný QR kód a po načí­ta­ní kódu dosta­ne náv­štev­ník hneď prí­stup k infor­má­ciám o expo­ná­te.

Čo vás čaká v roku 2016? 

Ten­to rok bude pre nás v mene šper­ko­va­nia pro­duk­tu, vylep­šo­va­nia UX a pri­dá­me aj pár nových fun­kci­ona­lít. No to naj­dô­le­ži­tej­šie čo nás čaká, je sil­ný ťah na trh ako európ­sky, tak aj čes­ko-slo­ven­ský. V roku 2016 naše posil­ne­né obchod­né odde­le­nie zaplo moto­ry už na plné obrát­ky a uvi­dí­me, ako trh odpo­vie.

Techcrunch Disrupt SF 2015

Ďaku­jem za roz­ho­vor a verím, že o úspe­choch eDo­cu bude­me ešte veľa písať!

Pridať komentár (0)