Slo­ven­ské eDocu — infor­mačný sys­tém s prí­stu­pom kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek

Ráchel Matušková / 28. januára 2016 / Business

eDocu je jed­ným z úspeš­ných slo­ven­ských pro­jek­tov a sme radi, že vás môžeme infor­mo­vať o novin­kách, ktoré sa v eDocu udiali. Úspe­chy v súťa­žiach, noví zákaz­níci a dokonca nový inves­tor.

eDocu je infor­mačný sys­tém o veciach, ktorý posky­tuje prí­stup k infor­má­ciám kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek. eDocu je sys­tém vhodný do faci­lity mana­ge­mentu a tiež do sta­veb­níc­tva a je integ­ro­va­teľný do clou­do­vých, ale aj ne-clou­do­vých sys­té­mov. Viac o tom, čo je eDocu, sa dočí­tate v našom pred­chá­dza­jú­com článku, kde sme tento pro­jekt pred­sta­vili pod­rob­nej­šie. Alebo si pozri krátke video o tom, ako eDocu fun­guje.

A čo majú v eDocu nové? Naprí­klad úspech v súťaži Smart Energy-Smart Coun­try Hac­kat­hon, kde eDocu zví­ťa­zilo v kate­gó­rii zastre­šo­va­nej ENE­Lom a v dru­hej kate­gó­rii, zastre­še­nej SPP, eDocu obsa­dilo druhé miesto. Vďaka tomu eDocu začalo roko­va­nia s ENE­Lom o imple­men­to­vaní pre­zen­to­va­ných rie­šení. Tak­tiež budú dávať roz­ho­vor pre For­bes USA/UK, čo bude určite pekná vizitka aj pre našu kra­jinu. Okrem iného pri­bu­dol nový inves­tor, Asseco Cen­tral Europe, vďaka čomu môžu rásť.

12096337_1924609344429889_1772398070454451573_n

Tak­mer po roku vám pri­ná­šame roz­ho­vor s fli­pom, CEO eDocu, o tom ako sa im darí a čo majú nové, ten­to­raz už z ich vlast­ných pries­to­rov.

eDocu sme čita­te­ľom pred­sta­vili v decem­bri 2014. Ako hod­no­títe v tíme tento rok, aký bol rok 2015 pre eDocu?

Minulý rok bol pre nás veľmi poučný a tak pove­diac príp­ra­vou na tento rok. Akti­vity sme sme­ro­vali na sys­te­mi­zá­ciu obchodu a naj­viac sme sa sústre­dili na vylep­še­nia a dotia­hnu­tie pro­duktu. Rok jedna bol teda pre nás v mene rapíd­neho rastu eDocu. Rok dva sme strá­vili poriad­nym sle­do­va­ním poten­ciál­neho trhu, hľa­da­ním zro­zu­mi­teľ­ného jazyka pre našich kli­en­tov a doťa­ho­va­ním MVP. Poda­rili sa nám v minu­lom roku 2 zásadné imple­men­tá­cie nášho pro­duktu u veľ­kých kli­en­tov, takže ho pova­žu­jeme za úspešný. Bol to však pre nás aj extrémne náročný rok, ale koho to neza­bilo, toho to posil­nilo.

Keď sme prvý­krát pred­sta­vili eDocu, polo­žila som Ti aj otázku ako vidíš budúc­nosť eDocu. Vtedy si odpo­ve­dal takto:

Budeme sa aktívne veno­vať ďal­šiemu prog­ra­mo­va­niu a vyví­ja­niu. A ideme sa tiež veno­vať nasa­dzo­va­niu na trh. Hľa­dáme „bolesti“ zákaz­ní­kov, aby sme vedeli vybrať tie naj­dô­le­ži­tej­šie, kto­rých lie­če­nia ľudí zau­jí­majú. Aby sme vedeli dobre cha­rak­te­ri­zo­vať také kla­sické veci, že kto je zákaz­ník a najmä hľa­dáme správnu komu­ni­ká­ciu, ako naj­lep­šie pre­zen­to­vať našu službu. Ako zákaz­ní­kovi naj­lep­šie uká­zať kde je hod­nota pro­duktu, aká je tá hod­nota veľká. Ako sa pro­dukt dá využí­vať denne v jeho prí­pade a môže zaro­biť na pou­ží­vaní eDocu.“

Čo z toho sa napl­nilo?

Nuž ako to tak čítam, tak všetko do bodky, zdá sa. Vo vývoji sme spra­vili míľové kroky vpred vo vlast­nos­tiach a sta­bi­lite sys­tému. Čo sa týka obchodu, tento rok už naozaj vieme úplne presne ako chceme pro­dukt eDocu komu­ni­ko­vať našim kli­en­tom.

eDocu team

eDocu zís­kalo nového inves­tora, Asseco Cen­tral Europe. Bol to plán zís­kať inves­tora alebo to prišlo náhodne?

Od začiatku to bol náš plán. Pri­pra­vo­vali sme sa na to vlastne celý prvý rok našej exis­ten­cie, aby sa nám to do konca prvého roku poda­rilo. Poda­rilo sa to presne podľa plánu.

Prečo práve Asseco CE?

Dostali sme viac inves­tič­ných ponúk, dokonca aj ponuku na pre­daj celej firmy. Asseco CE sme si zvo­lili z dvoch hlav­ných dôvo­dov. Prvým bol ten, že Asseco CE nepo­nú­kalo len „dumb money“, ale pred­sta­vuje pre nás aj veľmi sil­ného a stra­te­gic­kého par­tnera. Na trhu IT má obrov­ské skú­se­nosti a veľké množ­stvo kli­en­tov, ktorí sa skvele pre­krý­vajú aj s našou cie­ľo­vou sku­pi­nou. Dru­hým a určite neme­nej dôle­ži­tým fak­to­rom výberu bol veľmi par­tner­ský postoj Asseco CE k nám. Ich inves­tí­cia spo­čí­vala v kúpe 23% akcií eDocu (medzi­ča­som sme sa stali a.s.) s tým, že nás nechcú nijak meniť. Máme robiť veci, ako ich robíme, oni budú naším ochran­com, ak to bude potrebné a hlavne zdro­jom skú­se­ností a men­to­ringu v oblas­tiach, v kto­rých sa ešte nevy­známe. Do dneš­ného dňa túto dohodu ctia.

Aké to bolo vzdať sa 23% spo­loč­nosti? Nebolo to boles­tivé pre Teba ako zakla­da­teľa pro­jektu? Predsa len 23% nie je úplne naj­me­nej.

Vzda­nie sa per­cent je jed­no­duch­šie, ako sa zdá. Ak sa na to pozriete z finanč­nej strany, tak na tom vlastne zará­bate (i keď zatiaľ vir­tu­álne). Veď máte nejaké vlastné peniaze inves­to­vané určitý čas a keď príde inves­tor, kto­rého pre­sved­číte o poten­ciál­nej hod­note a inves­tuje do vás, tak tá hod­nota sa stane reál­nou a valu­ácia firmy je potvr­dená ich inves­tí­ciou. Nie sú to síce peniaze, čo môžete minúť na dovo­lenku alebo súkromné účely, ale ak ste v star­tupe, tak vám ide hlavne o pro­dukt a sny a tie peniaze sú preto, že nie­kto uve­ril tým snom a chce pomôcť. A samoz­rejme, keď sa tie sny napl­nia, pro­fi­to­vať z nich.

SmartUp

V čom sa ešte eDocu zme­nilo?

Minulý rok bol pre nás naozaj významný, strašne veľa sme sa toho naučili. Veľa vecí, ktoré sme nevi­deli, sme sa naučili vní­mať. Veľa vecí sme robili prvý­krát. Asi sto­krát sme spadli, aby sme sa mohli znovu posta­viť a krá­čať ďalej. Väč­šinu roka sme sa trá­pili s jed­nou veľ­kou imple­men­tá­ciou, aby sme potom ku koncu roka ďal­šiu možno aj väč­šiu zvládli v extrémne krát­kom čase. Zme­nilo sa toho naozaj veľa a pri­budlo nie­koľko nových zákaz­ní­kov. No a aby som neza­bu­dol, cel­kom význam­ným kro­kom pre nás bolo aj to, že sme opus­tili cowor­kings­pace The Spot. Pre­sťa­ho­vali sme sa do nových pries­to­rov, ktoré sme si sami upra­vili a ktoré teraz zdie­ľame spolu s našimi start-up kama­rátmi z Divano a Emo­ti­onID. Hľa­dáme na dopl­ne­nie veľ­kého netra­dič­ného pries­toru ešte ďal­šie start-upy.

Spo­me­nul si nových zákaz­ní­kov, kto sú to?

Máme nového kli­enta — Slo­ven­ská pošta. Medzi ďal­ších zná­mej­ších kli­en­tov patrí T-Sys­tems Slo­va­kia. eDocu je po novom aj súčas­ťou Baťovho múzea v Zlíne, kde pri kaž­dom expo­náte v múzeu je pri­daný QR kód a po načí­taní kódu dostane náv­štev­ník hneď prí­stup k infor­má­ciám o expo­náte.

Čo vás čaká v roku 2016? 

Tento rok bude pre nás v mene šper­ko­va­nia pro­duktu, vylep­šo­va­nia UX a pri­dáme aj pár nových fun­kci­ona­lít. No to naj­dô­le­ži­tej­šie čo nás čaká, je silný ťah na trh ako európ­sky, tak aj česko-slo­ven­ský. V roku 2016 naše posil­nené obchodné odde­le­nie zaplo motory už na plné obrátky a uvi­díme, ako trh odpo­vie.

Techcrunch Disrupt SF 2015

Ďaku­jem za roz­ho­vor a verím, že o úspe­choch eDocu budeme ešte veľa písať!

Pridať komentár (0)