Slo­ven­ské hej­ter­stvo zomiera, konečne ras­tie pro­ak­ti­vita

Martin Bohunický / 14. októbra 2016 / Zo Slovenska

Hej­ter­stvu na Slo­ven­sku dochá­dza dych. 

Áno, stále sa nájdu exoti, ktorí sa slo­vom “hej­ter” sami hrdo defi­nujú, dokonca aj takí, ktorí ho využí­vajú ako svoj brand, no osobne cítim nástup nového, pozi­tív­neho trendu.

Hej­ter­stvo mnohí ozna­čujú za vlast­nosť, ktorá je práve Slo­vá­kom blízka. Osobne s tým nie­len nesú­hla­sím, dokonca ma pod­po­ruje fakt, že z nega­tív­nych rečí a výsme­chu kaž­dému, kto robí veci inak, začí­najú byť ľudia una­vení. Už to nie je téma, ktorá pri­tiahne desať­ti­síce. Už to nie je téma, ktorú tak hrdo zdie­ľame.

Určite si aj vďaka Star­ti­tup spoz­nal kopec mla­dých talen­tov, kopec šikov­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí robia veci inak, kopec ľudí, ktorí svetu pri­ná­šajú sku­točnú hod­notu, a kto­rých cie­ľom nie je len zisk. Tieto a im podobné prí­behy potla­čili hej­ter­stvo do úza­dia, naopak, medzi nastu­pu­jú­cou gene­rá­ciou vzbu­dili pocit, že to môže doká­zať naozaj každý. Koniec kon­cov, ono to tak naozaj je.

screen-shot-2014-04-27-at-2-15-59-pm

foto: HBO

Mys­lím, že dôvod, prečo sme boli (a stále často sme) ozna­čo­vaní za národ hej­te­rov je práve v tom, aký režim u nás ešte nie tak dávno pano­val. Nezried­kavo, ba bolo až pra­vid­lom, že ak sa člo­vek nena­ro­dil do správ­nej rodiny a nemal kone­xie, jeho šance na úspech boli mizivé. Iní mali šťas­tia viac. Akosi v nás zostal zako­re­nený pocit, že úspech je niečo, k čomu sa člo­vek nedos­tane féro­vým prí­stu­pom, ale pod­vodmi a účas­ťou v správ­nej strane.

Fak­tom je, že po tom, čo sme sa nejakú dobu zo zmeny režimu spa­mä­tá­vali, nastú­pila ambi­ci­ózna mladá gene­rá­cia, ktorá túto skú­se­nosť nemá, verí vo férový svet a vo svetlú budúc­nosť. Začali tvo­riť prí­behy, ktoré dnes obdi­vu­jeme.

Plus-mínus sme dnes každý na rov­na­kej štar­to­va­cej čiare. Iste, nie­kto je šikov­nejší, nie­kto rých­lejší, nie­kto inte­li­gen­tnejší. Nie­kto začína s kapi­tá­lom, iný od nuly. A aj keď nie sme slniečka a vieme, že v záku­lisí sa dejú stále nefé­rové veci, aj tí z “nespráv­nej” rodiny majú pri vytrva­losti a poc­ti­vom prí­stupe veľkú šancu na úspech. Pre­stá­vame sa poze­rať na tých, ktorí prišli k úspe­chu zadarmo a sústre­díme sa na seba — svoj cieľ, svoje pod­ni­ka­nie, svoje hod­noty.

elite-daily-couple2

foto: Bon­nin stu­dio

Rov­naká vec sa udiala aj pri služ­bách. Iste, budú ľudia, ktorí budú neus­tále kri­ti­zo­vať aj tú naj­men­šiu chy­bičku. No vzrastá počet ľudí, ktorí vedia, že pre zmenu sa musia zme­niť sami. Res­pek­tíve, že zmenu sú schopní uro­biť sami. Pocho­pili sme, že narie­kať o nedos­tatku peňazí vec nevy­rieši. A začali sme rad­šej konať.

Hej­te­rov ubúda a nastu­pu­jeme my, pri­pra­vení spra­viť túto kra­ji­nou lep­šou. Konečne.

titulná foto: Para­mount

Pridať komentár (0)