Slo­ven­ské hej­ter­stvo zomie­ra, koneč­ne ras­tie pro­ak­ti­vi­ta

Martin Bohunický / 14. októbra 2016 / Zo Slovenska

Hej­ter­stvu na Slo­ven­sku dochá­dza dych. 

Áno, stá­le sa náj­du exo­ti, kto­rí sa slo­vom “hej­ter” sami hrdo defi­nu­jú, dokon­ca aj takí, kto­rí ho využí­va­jú ako svoj brand, no osob­ne cítim nástup nové­ho, pozi­tív­ne­ho tren­du.

Hej­ter­stvo mno­hí ozna­ču­jú za vlast­nosť, kto­rá je prá­ve Slo­vá­kom blíz­ka. Osob­ne s tým nie­len nesú­hla­sím, dokon­ca ma pod­po­ru­je fakt, že z nega­tív­nych rečí a výsme­chu kaž­dé­mu, kto robí veci inak, začí­na­jú byť ľudia una­ve­ní. Už to nie je téma, kto­rá pri­tiah­ne desať­ti­sí­ce. Už to nie je téma, kto­rú tak hrdo zdie­ľa­me.

Urči­te si aj vďa­ka Star­ti­tup spoz­nal kopec mla­dých talen­tov, kopec šikov­ných pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí robia veci inak, kopec ľudí, kto­rí sve­tu pri­ná­ša­jú sku­toč­nú hod­no­tu, a kto­rých cie­ľom nie je len zisk. Tie­to a im podob­né prí­be­hy potla­či­li hej­ter­stvo do úza­dia, naopak, medzi nastu­pu­jú­cou gene­rá­ci­ou vzbu­di­li pocit, že to môže doká­zať naozaj kaž­dý. Koniec kon­cov, ono to tak naozaj je.

screen-shot-2014-04-27-at-2-15-59-pm

foto: HBO

Mys­lím, že dôvod, pre­čo sme boli (a stá­le čas­to sme) ozna­čo­va­ní za národ hej­te­rov je prá­ve v tom, aký režim u nás ešte nie tak dáv­no pano­val. Nezried­ka­vo, ba bolo až pra­vid­lom, že ak sa člo­vek nena­ro­dil do správ­nej rodi­ny a nemal kone­xie, jeho šan­ce na úspech boli mizi­vé. Iní mali šťas­tia viac. Ako­si v nás zostal zako­re­ne­ný pocit, že úspech je nie­čo, k čomu sa člo­vek nedos­ta­ne féro­vým prí­stu­pom, ale pod­vod­mi a účas­ťou v správ­nej stra­ne.

Fak­tom je, že po tom, čo sme sa neja­kú dobu zo zme­ny reži­mu spa­mä­tá­va­li, nastú­pi­la ambi­ci­óz­na mla­dá gene­rá­cia, kto­rá túto skú­se­nosť nemá, verí vo féro­vý svet a vo svet­lú budúc­nosť. Zača­li tvo­riť prí­be­hy, kto­ré dnes obdi­vu­je­me.

Plus-mínus sme dnes kaž­dý na rov­na­kej štar­to­va­cej čia­re. Iste, nie­kto je šikov­nej­ší, nie­kto rých­lej­ší, nie­kto inte­li­gen­tnej­ší. Nie­kto začí­na s kapi­tá­lom, iný od nuly. A aj keď nie sme slnieč­ka a vie­me, že v záku­li­sí sa dejú stá­le nefé­ro­vé veci, aj tí z “nespráv­nej” rodi­ny majú pri vytrva­los­ti a poc­ti­vom prí­stu­pe veľ­kú šan­cu na úspech. Pre­stá­va­me sa poze­rať na tých, kto­rí priš­li k úspe­chu zadar­mo a sústre­dí­me sa na seba — svoj cieľ, svo­je pod­ni­ka­nie, svo­je hod­no­ty.

elite-daily-couple2

foto: Bon­nin stu­dio

Rov­na­ká vec sa udia­la aj pri služ­bách. Iste, budú ľudia, kto­rí budú neus­tá­le kri­ti­zo­vať aj tú naj­men­šiu chy­bič­ku. No vzras­tá počet ľudí, kto­rí vedia, že pre zme­nu sa musia zme­niť sami. Res­pek­tí­ve, že zme­nu sú schop­ní uro­biť sami. Pocho­pi­li sme, že narie­kať o nedos­tat­ku peňa­zí vec nevy­rie­ši. A zača­li sme rad­šej konať.

Hej­te­rov ubú­da a nastu­pu­je­me my, pri­pra­ve­ní spra­viť túto kra­ji­nou lep­šou. Koneč­ne.

titul­ná foto: Para­mount

Pridať komentár (0)