Slo­ven­ské hrady a ich nevy­užitý poten­ciál

Linda Cebrová / 30. novembra 2016 / Zo Slovenska

Tak ako platí fakt, že Slo­ven­sko je kra­jina áut, rov­nako by si nás vo svete mohli zaška­tuľ­ko­vať ako kra­jina hra­dov.

Je len málo kra­jín v Európe, ktoré by sa mohli pýšiť tým, že majú vyše 100 hra­dov. O západ­nom svete ani neho­vo­riac, v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých ledva náj­dete his­to­rickú budovu, nie to ešte hrad. To isté platí aj o kra­ji­nách z ďale­kého východu, mnohí z nich videli hrad len na obrázku.

Slo­ven­ské hrady a zámky majú veľký poten­ciál zara­diť Slo­ven­sko na mapu zau­jí­ma­vých výlet­ných miest. My však tento poten­ciál nevy­uží­vame naplno. Často­krát sú naše hrady slabo dostupné, málo zna­čené a nie sú pri nich uve­dené turis­tické infor­má­cie. Kedy sa teda naučíme naplo využí­vať poten­ciál, ktorý v našej kra­jine máme?

tt06

zdroj fotografie:flickr.com

Slo­ven­sko nie sú len Vysoké a Nízke Tatry, Lip­tov, Kysuce či Orava. Sú tu aj iné regi­óny, ktoré by mali čo uká­zať, ale čo z toho, keď ich turista nenájde, pre­tože o nich nevie. Stále nedo­ká­žeme doce­niť, že záu­jem poten­ciál­neho náv­štev­níka prísť a znovu sa vrá­tiť záleží na pes­trosti a atrak­tív­nosti ponuky na strá­ve­nie dovo­lenky. V tomto sa stále máme čo učiť. Máme síce peknú prí­rodu a pamiatky, ale to nestačí, v mno­hých regi­ó­noch akoby chý­bala inven­cia. Týka sa to rov­nako let­nej i zim­nej sezóny. Hrady, zámky, kúpele a milí ľudia – to je to, čo naj­viac pozi­tívne hod­no­tili zahra­niční turisti.

Nie­ktoré z našich hra­dov sa dokonca zara­dili medzi TOP v celej Európe. Medzi tie naj sa dostal jeden z naj­väč­ších hra­dov v stred­nej Európe, čiže Spiš­ský hrad avšak na pop­red­ných prieč­kach je aj Boj­nický, ktorý minulý rok nav­ští­vilo 195-tisíc ľudí.

777

zdroj fotografie:worldfortravel.com

Podobne boha­tou kra­ji­nou na hrady a zámky je Česká repub­lika, podľa šta­tis­tík však tento dar, ktorý v kra­jine majú aj pomerne slušne vedia využiť. Sved­čia o tom aj výsledky náv­štev­nosti. Praž­ský hrad minulý rok nav­ští­vilo rekord­ných 1,2 mili­ó­nov turis­tov, ten náš Bra­ti­slav­ský len skrom­ných 114 221-tisíc náv­štev­ní­kov.

1a

zdroj fotografie:greatrail.com

Naši suse­dia Česi však uro­bili jeden správny krok, kto­rým by sa kľudne na začia­tok mohlo inšpi­ro­vať aj Slo­ven­sko. Roz­hodli sa zru­šiť všetky poplatky za zveč­ňo­va­nie pamia­tok. O časť mar­ke­tingu majú teda posta­rané, keďže náv­štev­níci hneď vešajú fotky hra­dov a pamia­tok na sociálnu sieť. Zabijú sa tak dve muchy jed­nou ranou, náv­štev­níci ušet­ria a odnesú si aj sel­fie a hrady majú potrebnú reklamu. Okrem pár výni­miek sa naše slo­ven­ské hrady nechcú vzdať týchto pár eur. Toto sú tie, ktoré by nemali chý­bať v ces­to­va­teľ­skom pláne žiad­neho Slo­váka.

Orav­ský hrad– 162 381 náv­štev­ní­kov

366

zdroj fotografie:p1etru5zka.deviantart.com

Čach­tický hrad — 15000 náv­štev­ní­kov

3c

zdroj fotografie:unexploredparadises.eu

Lie­tav­ský hrad

4d

zdroj fotografie:youtube.com

Spiš­ský hrad — 190 000 náv­štev­ní­kov

castel

zdroj fotografie:http:orig15.deviantart.net

Ľubov­nian­sky hrad — 145 000 náv­štev­ní­kov

5

zdroj fotografie:trekearth.com

Pla­vecký hrad

10-plavecky-hrad-ttstudio-res

zdroj fotografie:slovakia.com

Likav­ský hrad– 58664 náv­štev­ní­kov

6

zdroj fotografie:fj.advisor.travel

Hrad Strečno- 30 000 náv­štev­ní­kov

7

zdroj fotografie:reddit.com

Hrad Bec­kov — 50 000 náv­štev­ní­kov

8

zdroj fotografie:asociatiaoxigen.ro

Kaš­tieľ Bud­me­rice

99

zdroj fotografie:skyscrapercity.com

zdroj titul­nej fotografie:orig15.deviantart.net/ flicker.com

Pridať komentár (0)