Slovenské mesto zaviedlo MHD zadarmo, chce menej áut na cestách

  • Rodičia v Seredi svoje deti do škôl či materských škôlok radšej odvezú autom, akoby ich mali poslať na autobus
  • Mesto chce MHD zatraktívniť a verejnú dopravu bude preto zadarmo
  • Ušetria aj poberatelia dôchodkov, informáciu priniesol portál seredonline.sk
sad
fb:SAD Dunajská Streda a.s.
  • Rodičia v Seredi svoje deti do škôl či materských škôlok radšej odvezú autom, akoby ich mali poslať na autobus
  • Mesto chce MHD zatraktívniť a verejnú dopravu bude preto zadarmo
  • Ušetria aj poberatelia dôchodkov, informáciu priniesol portál seredonline.sk

Kva­lita vzdu­chu vo väč­šine európ­skych met­ro­pol je za po­sledné roky na his­to­ric­kom mi­nime. Zvy­šu­júci sa po­čet osob­ných au­to­mo­bi­lov v cen­trách so se­bou pri­náša množ­stvo emi­sií v ovzduší. S týmto fak­tom sa snaží bo­jo­vať nie­koľko štá­tov EÚ. Svojou troškou však od začiatku tohto roku prispeje aj mesto SereďTo sa zaviazalo, že bude deťom, žiakom a študentom do 15 rokov, ako aj poberateľom všetkých druhov dôchodkov (okrem výsluhových) jazdu MHD poskytovať zadarmo.

Prečo sa mesto rozhodlo pre tento krok?

„Mesto Sereď pravidelne uhrádzalo miestnemu dopravcovi stratu, ktorá vznikala pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy. Postupom rokov dopravca uplatňoval  vyššie straty, ktoré súviseli najmä s klesajúcim počtom prepravených osôb na dvoch mestských linkách. Pre rok 2019 je strata dodávateľa dopravných služieb vyčíslená v čiastke 65 000 eur.“ informoval zástupca primátora Ľubomír Veselický

Ako ústretový krok voči občanom  ako aj v záujme vytvorenia podmienok pre väčšie využitie miestnej autobusovej dopravy sa vedenie mesta dohodlo s prevádzkovateľom, že deti do 15 rokov, žiaci a študenti denného štúdia  a poberatelia všetkých druhov dôchodkov okrem výsluhových budú na týchto linkách cestovať zdarma.

Cieľom tohto opatrenia je teda snaha o zvýšenie záujmu o mestskú hromadnú dopravu prostredníctvom  bezplatnej dopravy vybraných osôb. Do akej miery sa táto ponuka odrazí na zvýšenom počte prepravených osôb sa ukáže pri hodnotení jej účinnosti po šiestich mesiacoch roku 2019.

Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje:

  • preukazom ŤZP, ŤZP – S
  • identifikačným dokladom s fotografiou pre dôchodcov s vekom 65 rokov a viac
  • dopravnou kartou (DK) vydanou dopravcom, pokiaľ dôchodca nedovŕšil vek 65 rokov ( vybavuje sa na autobusovej stanici v Seredi )

zdroj:seredonline.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech