Slo­ven­ské star­tupy zís­kajú prí­stup k mili­ó­nom eur

Martin Kráľ / 16. septembra 2014 / Tools a produktivita

Kon­zor­cium akce­le­rá­to­rov CEED Tech ponúka zakla­da­te­ľom star­tu­pov 5 mili­ó­nov eur v rámci gran­tov Európ­skej komi­sie a vyzýva na pred­kla­da­nie žia­dostí.

CEED Tech, kon­zor­cium stredo a výcho­do­európ­skych tech­no­lo­gic­kých akce­le­rá­to­rov zabez­pe­čilo 5 mili­ó­nov eur vo forme gran­tov od Európ­skej komi­sie, ktoré majú byť priamo inves­to­vané do novo­vzni­ka­jú­cich soft­vé­ro­vých star­tu­pov. Tieto finančné pros­triedky budú roz­de­lené medzi star­tupy, ktoré budú vybrané spo­me­dzi pri­hlá­se­ných do otvo­re­nej výzvy. Tá sa spúšťa od 16. sep­tem­bra a bude otvo­rená do 15. decem­bra 2014. Druhá výzva bude nasle­do­vať v roku 2015.

Už dnes môžu star­tupy zís­kať viac infor­má­cií a podať svoju žia­dosť na www.f6s.com/ceedtech.

Byť par­tne­rom kon­zor­cia CEED Tech je potvr­de­ním úspeš­nej práce, ktorú sme dote­raz so star­tupmi odro­bili. Z regi­ónu stred­nej a východ­nej Európy vzišlo v prie­behu nie­koľ­kých rokov via­cero kva­lit­ných star­tu­pov a pod­pora zo strany Európ­skej únie môže napo­môcť budo­va­niu ino­va­tív­neho pod­ni­ka­nia. Spo­jené sily a doda­točné finančné pros­triedky umož­nia ino­vá­ciu naprieč celým regi­ó­nom, pove­dal Ivan Deb­nár, zakla­da­teľ The Spot, jed­ného z 5 zdru­že­ných akce­le­rá­to­rov z Estón­ska, Čes­kej repub­liky, Litvy, Maďar­ska a Slo­ven­ska.

Star­tupy, ktoré budú pri­jaté do jed­ného z pia­tich akce­le­rá­to­rov, zís­kajú počia­točný kapi­tál do výšky 30,000 eur a prejdú 3 až 6 mesač­ným inten­zív­nym pro­ce­som akce­le­rá­cie. Počas celého prog­ramu sa budú stre­tá­vať a radiť s viac ako 450 exper­tami z rôz­nych oblastí, odpre­zen­tujú svoje pro­dukty na trhu a budú sa sna­žiť zís­kať ďal­šie inves­tí­cie.

V rámci gran­to­vého prog­ramu Európ­skej komi­sie budú star­tupy využí­vať open source FIWARE tech­no­ló­gie a zís­kajú ďal­šie výhody. Pre pro­jekty s naj­väč­ším poten­ciá­lom bude možné zís­kať prís­pe­vok až do výšky 250,000 eur. “V rámci kon­zor­cia vítame pre­dov­šet­kým pro­jekty z oblastí big-data, clou­do­vých slu­žieb, ana­ly­tiky, trans­akč­ných tech­no­ló­gií, fin­tech, e-com­merce, B2B tech­no­ló­gií a bez­peč­nosti.” dodal Deb­nár, “Ako kon­zor­cium vybe­ráme spolu 50 tímov, oča­ká­vame pes­tré port­fó­lio žia­da­te­ľov.

O CEED Tech:

Ceed Tech je kon­zor­cium soft­vé­ro­vých akce­le­rá­to­rov špe­cia­li­zu­jú­cich sa na pora­den­stvo a inves­tí­cie do šká­lo­va­teľ­ných pro­jek­tov s vyso­kým poten­ciá­lom, vede­ných skú­se­nými zakla­da­teľmi. Kon­zor­cium pomáha star­tu­pom s rých­lym vstu­pom na trh a so zís­ka­ním ďal­ších inves­tí­cií. Jeho členmi sú Star­tu­pY­ard v Prahe, Digi­tal Fac­tory v Buda­pešti, The Spot v Bra­ti­slave, Star­tup Wise Guys v Tal­linne a Open Cof­fee Club vo Vil­niuse. Títo čle­no­via majú aktu­álne v port­fó­liu tak­mer 100 spo­loč­ností, v rámci kto­rých spo­lu­pra­cujú s viac ako 100 inves­tormi a 450 men­tormi z oblastí rele­vant­ných pre inku­bo­vané tímy.

CEED Tech je koor­di­no­vaný spo­loč­nos­ťou Civitta. Infor­má­cie sú k dis­po­zí­cii na www.ceedtech.eu alebo e-mai­lom na info@ceedtech.eu. Spo­mí­na­ných päť akce­le­rá­to­rov možno nájsť na týchto strán­kach:

Digi­tal Fac­tory (Hun­gary) digitalfactory.vc
Open Cof­fee Club Vil­nius (Lit­hu­ania)
Star­tu­pY­ard (The Czech Repub­lic) startupyard.com
Star­tup Wise Guys (Esto­nia) startupwiseguys.com
The Spot (Slo­va­kia) thespot.sk

Zdroj: thespot.sk

Pridať komentár (0)