Slo­ven­ské Sušien­kovo si pod­ma­nilo Prahu: Nie je nám jedno, čo naši chl­páči jedia!

Tatiana Blazseková / 1. februára 2016 / Rozhovory

Poniek­torí z nás neza­budli do zdra­vého stra­vo­va­nia zakom­po­no­vať aj svo­jich domá­cich milá­či­kov. Sušienka a Špa­getka sú dvaja psí­ko­via, ktorí inšpi­ro­vali svo­jich maji­te­ľov piecť chutné a hlavne zdravé dob­rotky. Sušien­kovo pri­náša vašim chl­pá­čom kva­litné BIO pro­dukty z lokál­nych zdro­jov, ale aj naj­rôz­nej­šie hračky či pele­chy.

Aký prí­beh sa skrýva za náz­vom Sušien­kovo?

Čochvíľa tomu budú 4 roky, čo sme sa nad touto otáz­kou doma s Mate­jom zaobe­rali! Nápad, res­pek­tíve myš­lienka o pekárni, prišla veľmi spon­tánne. V pod­state sme rie­šili to, čo rieši veľká časť pánič­kov po celom svete denno-denne, a tým je zdravé stra­vo­va­nie. Ja spolu s Mate­jom dbáme na zdravú stravu, už odkedy sme sa začali pliecť jeden dru­hému pod nohy, v našej spo­loč­nej kuchyni. Nie je nám jedno čo jeme, tak je úplne logické, že pri našom prvom chl­pá­čovi, Sušienke nám to tak­tiež jedno nebolo. Sušienka, a teraz už aj so Špa­get­kou, sú našim “hna­cím moto­rom”. Ten, kto miluje psov mini­málne tak ako my, pochopí, o čom hovo­ríme.

Takže dôvod na zalo­že­nie Sušien­kova bol viac ako jed­no­du­chý. Vzni­kol pri pohľade na to naj­cen­nej­šie, čo sme doma v tom čase mali — na Sušienku. Preto po nej nesie meno aj naša zdravá peká­reň pre chl­pá­čov.

Screen Shot 2016-02-01 at 10.40.17

Aká je vaša filo­zo­fia?

Filo­zo­fia je jasná, pri­ná­šať na trh pre chl­pá­čov pro­dukty, ktoré sú zdravé! A nech sa jedná, či už o papa­nie alebo koz­me­tiku, či hračky. Pod­po­ru­jeme far­má­rov, ktorí milujú zvie­ratá rov­nako ako my a majú výhradne zver z voľ­ného chovu. Tak­tiež v našej pekárni exis­tuje etika, ktorá je pre nás pod­statná a kto­rej sa držíme. Doká­žeme si vymýš­ľať všetky veci od mar­ke­tingu, cez kam­pane sami a nikdy sa nesna­žíme kopí­ro­vať. Máme svoje ciele a ideme si za nimi. Chceme, aby veci, ktoré sú v Sušien­kove boli fair­trade, inými slo­vami, dbáme na to, aby ľudia, ktorí sú v neja­kom výrob­nom pro­cese dostali zapla­tené. Ide pre­dov­šet­kým o výrobky, ktoré si nabe­ráme do nášho sor­ti­mentu, či už hračky, pele­chy, alebo iné chl­páčske zále­ži­tosti. Human-grade (v kva­lite pre ľudí), je gro našej sušien­kov­skej filo­zo­fie, teda ponúk­nuť chl­pá­čom kva­litné suro­viny, ktoré sú určené pre ľud­skú spot­rebu.

Čo všetko psí­kom ponú­kate?

Aktu­álne máme na našom eshope ponuku faj­no­tiek, v rámci dopl­n­ko­vého krmiva sú to 4 druhy sušie­nok: LOSIE BOBKY, DIVÁ SVIŇA, KRA­VINA, DIVO­ČINA, 2 druhy suše­ného mäska ale aj plno­hod­notné krmivo — kon­zervy. Tak­tiež ponú­kame bio­lo­gicky nezá­vadnú koz­me­tiku pre psí­kov, mydlá a krémy. Krémy ochra­ňujú ich labky v zime alebo im pomá­hajú pri hojení rán. Musím pove­dať, že za posledný rok sa náš sor­ti­ment poriadne roz­rás­tol. Našim chl­pá­čom ponú­kame zdravé hračky, ktoré sme v rámci Čiech pre­vzali aj ako dis­tri­bú­tor pod svoje labky. Sú to hračky, ktoré sú neto­xické a sú vyrá­bané z prí­rod­nej gumy s prí­me­sou ryžo­vých šupiek, či prí­rod­ného konope, bavlny. Naj­nov­šie tiež u nás náj­dete kom­fortné pele­chy, ktoré sú detailne pre­pra­co­vané, v pod­state ide o ume­lecké dielo, nad kto­rým konečne aj nie­kto roz­mýš­ľal. Tieto pele­chy sú mini­ma­lis­tické a hlavne sú vyrá­bané z mate­riá­lov, ktoré nie sú zdra­viu škod­livé, su fair­trade a vyro­bené v Nemecku.

3

Všimla som si, že ponú­kate okrem dob­rôt aj rôzne pro­dukty na posil­ne­nie imu­nity. Kon­zul­tu­jete výrobky s odbor­níkmi, vete­ri­nármi?

Áno. V rámci dopl­nku stravy máme v ponuke náš hli­vový zázrak volá sa Zdravô. Je to sirup obsa­hu­júci výťa­žok Betag­lu­kán, ktorý slúži na pod­poru imu­nity. Odpo­rú­čame ho podá­vať po cho­robe alebo na vyhnu­tie sa prí­pad­nej cho­robe, či dokonca ako prí­rodná pre­ven­cia proti rako­vine. Je to cer­ti­fi­ko­vané prí­rodné lie­čivo vhodné k psej spot­rebe, ktoré pre nás vyrá­bajú na Slo­ven­sku. Všetky naše papa­nia od sušie­nok, kon­zervy, sušené stejky, až po tieto dopl­nky na imu­nitu kon­zul­tu­jeme s našimi vete­ri­nármi a odbor­níkmi.

Ste Slo­váci žijúci v Prahe. Prečo ste si ako jazyk svo­jich pro­duk­tov a značky vybrali Slo­ven­činu? 

Musím pove­dať, že sa nesmierne teším, že sa konečne nie­kto na tento “detail” spý­tal. My sme síce Slo­váci žijúci tuto za rohom v Prahe, ale Slo­ven­čina je a vždy bude nášmu srdcu najb­liž­šia. Je pravda, že nie­ktorí kama­ráti, nás trošku s úsme­vom na perách odho­vá­rali od tohto nápadu. Mys­leli si, že v Čechách sa náš pro­jekt nestretne s pocho­pe­ním. My sme si však stáli za svo­jim a išli sme do toho aj napriek ich varo­va­niam. Nie je predsa dôle­žité, v akom jazyku bude prvotný názov, ale čo obsa­huje. Verte či nie, ešte sme sa v Čechách nestretli s nega­tív­nymi ohlasmi na jazyk. Práve naopak, názvy sa páčia ako mla­dým ľuďom tak aj star­ším gene­rá­ciám. Dokonca nimi vždy vyča­ríme úsmevy na perách. Nikto to nerieši v zlom slova zmysle, zasta­via sa, pýtajú sa, kúpia si a vždy sa k nám radi vrá­tia na nákup.

Screen Shot 2016-02-01 at 10.43.31

Máte krásny a jedi­nečný dizajn pro­duk­tov, logo, iden­titu..

Ďaku­jeme! Naše logo, web, online pre­zen­tá­cia, foto­gra­fie a všetko, čo dávame von je práca, ktorú si vytvá­rame my sami, spo­ločne. Web, online pre­zen­tá­ciu, detailné pre­pra­co­va­nie oba­lov na kaž­dom našom pro­dukte má pod lab­kou Matej, ktorý aj je dvor­ným sušien­kov­ským dizajn­maj­strom. Alie vymýšľa názvy, fotí a stará sa o zachy­te­nie kaž­dého jed­ného vtip­ného, ale i bež­ného momentu z dňa Sušienky a Špa­getky.

Dob­roty pre psí­kov vyze­rajú lákavo aj pre ich maji­te­ľov. Ako vzni­kajú recepty? Skú­šali ste pri hľa­daní recep­tov jedlo aj vy osobne?

Každé papa­nie, ktoré v našom sor­ti­mente náj­dete bolo tes­to­vané na ľuďoch, kon­krétne na nás zo Sušien­kova. Naše výrobky sa nebo­jíme ochut­ná­vať, dokonca máme každý svojho obľú­benca u mňa (Alie) vyhrá­vajú jed­no­značne Losie Bobky. Sušienka so Špa­get­kou sú veľmi kri­tic­kými tes­ter­kami, ale ich dote­raj­šie hod­no­te­nia dopadli na výbornú. Našou kuchy­ňou sa šíri krásna vôňa, kto­rej by ani člo­vek neodo­lal. Keby sa to tak dalo pre­niesť až k vám.

7

Plá­nu­jete piecť aj pre psí­kov v iných kra­ji­nách, resp. uva­žu­jete o mož­nej expan­zii?

Plá­nu­jeme a makáme na tom, aby sme všetko čo sme si zau­mie­nili aj do bodky napl­nili, tak nám držte palce kamoš­ko­via.

Všetky dob­rotky ako aj hračky, pele­chy či medi­cínku náj­dete na stránke: www.susienkovo.sk

Zdroj foto­gra­fií: susienkovo.sk

Pridať komentár (0)