Slo­ven­skí horo­lezci sa roz­hodli zdo­lať nepal­ský vrch Manaslu novou tra­sou a nakrú­tiť doku­men­tárny film

Alexandra Dulaková / 26. februára 2016 / Business

Dvaja naši zaslú­žilí horo­lezci, Peter Hámor a Michal Gab­riž, sa roz­hodli zdo­lať nepal­ský vrch Manaslu novou tra­sou a pop­ri­tom o ceste nakrú­tiť krátky doku­men­tárny film. Na to však potre­bujú adek­vátne finan­co­va­nie. Obrá­tili sa na čoraz popu­lár­nejší cro­wd­fun­ding. Ich cie­ľom je horo­le­zec­tvo zvi­di­teľ­niť a pri­blí­žiť mlad­šej gene­rá­cii.

Keďže pro­jekt nie je zastre­šo­vaný vplyv­nou orga­ni­zá­ciou ani fondmi schop­nými pokryť podobnú expe­dí­ciu, peniaze bolo treba zohnať ino­va­tív­nym spô­so­bom. Indie­gogo, ktoré je ide­álne presne na tento typ alter­na­tív­nych a malých pro­jek­tov, a záro­veň má dosta­točne veľké pub­li­kum, aby si ho horo­lezci vybrali, ako ten kľú­čový pros­trie­dok. Ich tím je malý, skladá sa len z dvoch osôb, no v tomto prí­pade ide o skôr kva­litu než kvan­titu. Peter Hámor, ktorý expe­dí­ciu vedie, vylie­zol na naj­vyš­šie vrchy všet­kých kon­ti­nen­tov, čo sa mu poda­rilo ako jedi­nému Slo­vá­kovi. Osem­ti­sí­covku zdo­lal 12-krát a medzi slo­ven­skými horo­lez­cami je dnes už poj­mom.

Peter Hámor

Peter Hámor, foto: mfhf.sk

Michal Gab­riž, druhý člen tímu, síce magickú hra­nicu ôsmich tisíc met­rov ešte nepre­ko­nal, no nie kvôli tomu, že by sa nedos­ta­točne sna­žil. Jeho tak­mer napl­nený pokus sa musel po sied­mych tisí­coch met­rov pre­ru­šiť kvôli extrémne zlým a nebez­peč­ným pod­mien­kam. Dote­raz však sti­hol polo­ziť po európ­skych aj ázij­ských výši­nách.

Michal Gabriž

Michal Gab­riž, foto: Face­book

Obaja páni sú toho názoru, že sa horo­le­zec­tvu v našej kra­jine nedos­táva toľko pozor­nosti, koľko si zaslúži. Jeho zlatá éra sa pred dob­rými pár desať­ro­čiami skon­čila a väč­šina zo súčast­ní­kov ani nevie vyme­no­vať jej naj­väč­šie mená. Tak schválne, sú to naprí­klad Ivan Fiala, Zol­tán Dem­jan, či Jozef Psotka.

Páni Hámor a Gab­riž ale chcú, aby toho mlad­šia gene­rá­cia o kráse zdo­lá­va­nia vrchov vedela viac. To sa budú pokú­šať doká­zať najmä fil­mom, ktorý chcú popri lození nato­čiť. Záro­veň sa vraj plá­nujú pokú­siť zod­po­ve­dať otázky o zmysle horo­le­zec­tva — prečo majú nie­ktorí potrebu takto za cenu adre­na­lí­no­vého zážitku a krás­nych sce­né­rií ris­ko­vať pobyt v extrém­nych pod­mien­kach a nepo­hodlí? Potre­bujú si niečo doka­zo­vať, alebo majú jed­no­du­cho radi adre­na­lín v súzvuku s nedot­knu­tou prí­ro­dou?

Vrch Manaslu

Vrch Manaslu. foto: blue treks

Nepal­ský vrch Manaslu má 8163 met­rov a naši horo­lezci ho chcú zdo­lať tzv. “alp­ským štý­lom”, akým ho ešte nikto dopo­siaľ nez­do­lal. Naj­skôr si cestu musia otes­to­vať kla­sic­kou nepal­skou tra­sou a následne sa pokú­sia o svoje horo­le­zecké dielo, ktoré by malo sme­rom hore trvať pri­bližne 10 dní, čo samoz­rejme ešte závisí od poča­sia. Keďže pri podob­ných expe­dí­ciach sa neplatí len za letenky, ale aj za povo­le­nie liezť, pois­te­nie, uby­to­va­nie, nosi­čov, či spro­stred­ko­vá­va­te­ľov, nie je to žia­den lacný špás.

Cel­ková suma sa vyšpl­hala na 8,000 eur a na jej vyzbie­ra­nie si sta­no­vili 25 dní. Zatiaľ, po pät­nás­tich dňoch, majú len niečo vyše 500 eur, takže ešte potre­bujú značnú pomoc. Ak máš podobné záľuby a vášne, môžeš to uro­biť ty sám, alebo ich prí­beh posu­núť ďalej. Ich kam­paň náj­deš tu.

x1cnolbu4jom51hqdya8-2

Zdroj: Indie­gogo, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž mfhf.sk, Face­book archív Michal Gab­riž

Pridať komentár (0)