Slo­ven­skí horo­lez­ci sa roz­hod­li zdo­lať nepal­ský vrch Manas­lu novou tra­sou a nakrú­tiť doku­men­tár­ny film

Alexandra Dulaková / 26. februára 2016 / Business

Dva­ja naši zaslú­ži­lí horo­lez­ci, Peter Hámor a Michal Gab­riž, sa roz­hod­li zdo­lať nepal­ský vrch Manas­lu novou tra­sou a pop­ri­tom o ces­te nakrú­tiť krát­ky doku­men­tár­ny film. Na to však potre­bu­jú adek­vát­ne finan­co­va­nie. Obrá­ti­li sa na čoraz popu­lár­nej­ší cro­wd­fun­ding. Ich cie­ľom je horo­le­zec­tvo zvi­di­teľ­niť a pri­blí­žiť mlad­šej gene­rá­cii.

Keď­že pro­jekt nie je zastre­šo­va­ný vplyv­nou orga­ni­zá­ci­ou ani fond­mi schop­ný­mi pokryť podob­nú expe­dí­ciu, penia­ze bolo tre­ba zohnať ino­va­tív­nym spô­so­bom. Indie­go­go, kto­ré je ide­ál­ne pres­ne na ten­to typ alter­na­tív­nych a malých pro­jek­tov, a záro­veň má dosta­toč­ne veľ­ké pub­li­kum, aby si ho horo­lez­ci vybra­li, ako ten kľú­čo­vý pros­trie­dok. Ich tím je malý, skla­dá sa len z dvoch osôb, no v tom­to prí­pa­de ide o skôr kva­li­tu než kvan­ti­tu. Peter Hámor, kto­rý expe­dí­ciu vedie, vylie­zol na naj­vyš­šie vrchy všet­kých kon­ti­nen­tov, čo sa mu poda­ri­lo ako jedi­né­mu Slo­vá­ko­vi. Osem­ti­sí­cov­ku zdo­lal 12-krát a medzi slo­ven­ský­mi horo­lez­ca­mi je dnes už poj­mom.

Peter Hámor

Peter Hámor, foto: mfhf.sk

Michal Gab­riž, dru­hý člen tímu, síce magic­kú hra­ni­cu ôsmich tisíc met­rov ešte nepre­ko­nal, no nie kvô­li tomu, že by sa nedos­ta­toč­ne sna­žil. Jeho tak­mer napl­ne­ný pokus sa musel po sied­mych tisí­coch met­rov pre­ru­šiť kvô­li extrém­ne zlým a nebez­peč­ným pod­mien­kam. Dote­raz však sti­hol polo­ziť po európ­skych aj ázij­ských výši­nách.

Michal Gabriž

Michal Gab­riž, foto: Face­bo­ok

Oba­ja páni sú toho názo­ru, že sa horo­le­zec­tvu v našej kra­ji­ne nedos­tá­va toľ­ko pozor­nos­ti, koľ­ko si zaslú­ži. Jeho zla­tá éra sa pred dob­rý­mi pár desať­ro­čia­mi skon­či­la a väč­ši­na zo súčast­ní­kov ani nevie vyme­no­vať jej naj­väč­šie mená. Tak schvál­ne, sú to naprí­klad Ivan Fia­la, Zol­tán Dem­jan, či Jozef Psot­ka.

Páni Hámor a Gab­riž ale chcú, aby toho mlad­šia gene­rá­cia o krá­se zdo­lá­va­nia vrchov vede­la viac. To sa budú pokú­šať doká­zať naj­mä fil­mom, kto­rý chcú pop­ri loze­ní nato­čiť. Záro­veň sa vraj plá­nu­jú pokú­siť zod­po­ve­dať otáz­ky o zmys­le horo­le­zec­tva — pre­čo majú nie­kto­rí potre­bu tak­to za cenu adre­na­lí­no­vé­ho zážit­ku a krás­nych sce­né­rií ris­ko­vať pobyt v extrém­nych pod­mien­kach a nepo­hod­lí? Potre­bu­jú si nie­čo doka­zo­vať, ale­bo majú jed­no­du­cho radi adre­na­lín v súzvu­ku s nedot­knu­tou prí­ro­dou?

Vrch Manaslu

Vrch Manas­lu. foto: blue treks

Nepal­ský vrch Manas­lu má 8163 met­rov a naši horo­lez­ci ho chcú zdo­lať tzv. “alp­ským štý­lom”, akým ho ešte nikto dopo­siaľ nez­do­lal. Naj­skôr si ces­tu musia otes­to­vať kla­sic­kou nepal­skou tra­sou a násled­ne sa pokú­sia o svo­je horo­le­zec­ké die­lo, kto­ré by malo sme­rom hore trvať pri­bliž­ne 10 dní, čo samoz­rej­me ešte závi­sí od poča­sia. Keď­že pri podob­ných expe­dí­ciach sa nepla­tí len za leten­ky, ale aj za povo­le­nie liezť, pois­te­nie, uby­to­va­nie, nosi­čov, či spro­stred­ko­vá­va­te­ľov, nie je to žia­den lac­ný špás.

Cel­ko­vá suma sa vyšpl­ha­la na 8,000 eur a na jej vyzbie­ra­nie si sta­no­vi­li 25 dní. Zatiaľ, po pät­nás­tich dňoch, majú len nie­čo vyše 500 eur, tak­že ešte potre­bu­jú znač­nú pomoc. Ak máš podob­né záľu­by a váš­ne, môžeš to uro­biť ty sám, ale­bo ich prí­beh posu­núť ďalej. Ich kam­paň náj­deš tu.

x1cnolbu4jom51hqdya8-2

Zdroj: Indie­go­go, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž mfhf.sk, Face­bo­ok archív Michal Gab­riž

Pridať komentár (0)