Slovensko Hlavnú stanicu do Majstrovstiev sveta len pozametá. Modernizácie sa nedočkáme

  • Vstupná brána a hlavná vizitka krajiny nás bude strašiť ešte pár rokov
  • Sľúbená rekonštrukcia do mája tohto roka nie je podľa kompetentných reálna
staaaa
wikipedia.org
  • Vstupná brána a hlavná vizitka krajiny nás bude strašiť ešte pár rokov
  • Sľúbená rekonštrukcia do mája tohto roka nie je podľa kompetentných reálna

Ak je niečo, čo Slo­ven­sku robí na­ozaj veľkú hanbu, tak je to bu­dova Hlav­nej sta­nice v Bra­ti­slave. Tá je priam vy­tr­hnutá z apo­ka­lyp­tic­kého filmu. Často pri­tom býva pr­vým kon­tak­tom cu­dzin­cov so Slo­ven­skom. Prvý do­jem je tak ako šib­nu­tím ča­ro­vného prú­tika na bode mrazu. Ne­po­môže nám ani kam­paň Good Idea Slo­va­kia a reči o tom, že Staré mesto je oveľa kraj­šie a keď ti ne­vadí po­čkať si na pís­ka­júci vlak, tak za pár ho­dín mô­žeš vi­dieť aj štíty Ta­tier.

Malo však prísť k veľkým zmenám. Vláda Slo­ven­skej re­pub­liky to­tiž po­skytla sumu 2,8 mil. eur na mo­der­ni­zá­ciu a roz­voj že­lez­nič­nej in­fra­štruk­túry a zve­ľa­de­nie pries­to­rov pre ces­tu­jú­cich. Avi­zo­vané zmeny ešte v lete ozná­mil pre­miér, mi­nis­ter do­pravy, mi­nis­ter fi­nan­cií a bývalý pri­má­tor hlav­ného mesta. Pri­sľú­bili aj to, že zmeny by mali byť vi­di­teľné už na jar bu­dú­ceho roka, ešte pred Maj­strov­stvami sveta v ho­keji 2019, ktoré sa uskutočnia v máji. Re­a­li­zo­vaná má byť nová fa­sáda, vý­mena okien, dlažby či os­vet­le­nia. Sú­čas­ťou re­kon­štruk­cie bude aj nová elek­tro­in­šta­lá­cia, ka­me­rový a roz­hla­sový sys­tém.

Stihneme len upratať

Tento týždeň však šéf rezortu dopravy skonštatoval, že do mája sa stihne vypísať maximálne súťaž na osvetlenie, upratanie či toalety. „Podľa môjho názoru, keď dáte tú plechovú prístavbu od stanice preč, tak sa vám ukáže jedna krásna stará budova, ktorá tam vždy bola,“ povedal Érsek pre TASR.

Primátora Bratislavy Matúša Valla neprekvapuje, že sa Hlavná stanica nebude zrekonštruovaná do sľúbeného temínu. Podľa neho išlo zo strany bývalého primátora hlavného mesta – Iva Nesrovnala len o sľuby pred novembrovými komunálnymi voľbami. Za vyriešenie problému považuje len komplexnú rekonštrukciu a nie len jej kozmetické úpravy.

„Som presvedčený, že Bratislavčania si nezaslúžia len stanicu, za ktorú sa budú menej hanbiť, ale stanicu, na ktorú budú môcť byť aj hrdí. Na tomto som pripravený aj s ministrom dopravy aj so Železnicami Slovenskej republiky spolupracovať,“ dodal primátor.

Čakáreň za státisíce eur


Kým sa Hlavná stanica doćká kompletnej rekonštrukcie, musíme sa uspokojiť s nedávnou rekonštrukciou tamojšej čakárne. Vy­no­vená miest­nosť sa na­chá­dza v pries­to­roch his­to­ric­kej časti Hlav­nej sta­nice a pri ob­nove sa za­cho­vali pô­vodné his­to­rické fresky a stĺpy. Cel­ková suma za tieto práce sa vy­špl­hali na viac ako 825 000 eur.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech