Slovensko Hlavnú stanicu do Majstrovstiev sveta len pozametá. Modernizácie sa nedočkáme

Linda Cebrová / 10. januára 2019 / Architektúra

  • Vstupná brána a hlavná vi­zitka kra­jiny nás bude stra­šiť ešte pár ro­kov
  • Sľú­bená re­kon­štruk­cia do mája tohto roka nie je podľa kom­pe­tent­ných re­álna
zdroj: wikipedia.org
  • Vstupná brána a hlavná vi­zitka kra­jiny nás bude stra­šiť ešte pár ro­kov
  • Sľú­bená re­kon­štruk­cia do mája tohto roka nie je podľa kom­pe­tent­ných re­álna

Ak je niečo, čo Slo­ven­sku robí na­ozaj veľkú hanbu, tak je to bu­dova Hlav­nej sta­nice v Bra­ti­slave. Tá je priam vy­tr­hnutá z apo­ka­lyp­tic­kého filmu. Často pri­tom býva pr­vým kon­tak­tom cu­dzin­cov so Slo­ven­skom. Prvý do­jem je tak ako šib­nu­tím ča­ro­vného prú­tika na bode mrazu. Ne­po­môže nám ani kam­paň Good Idea Slo­va­kia a reči o tom, že Staré mesto je oveľa kraj­šie a keď ti ne­vadí po­čkať si na pís­ka­júci vlak, tak za pár ho­dín mô­žeš vi­dieť aj štíty Ta­tier.

Malo však prísť k veľ­kým zme­nám. Vláda Slo­ven­skej re­pub­liky to­tiž po­skytla sumu 2,8 mil. eur na mo­der­ni­zá­ciu a roz­voj že­lez­nič­nej in­fra­štruk­túry a zve­ľa­de­nie pries­to­rov pre ces­tu­jú­cich. Avi­zo­vané zmeny ešte v lete ozná­mil pre­miér, mi­nis­ter do­pravy, mi­nis­ter fi­nan­cií a bý­valý pri­má­tor hlav­ného mesta. Pri­sľú­bili aj to, že zmeny by mali byť vi­di­teľné už na jar bu­dú­ceho roka, ešte pred Maj­strov­stvami sveta v ho­keji 2019, ktoré sa usku­toč­nia v máji. Re­a­li­zo­vaná má byť nová fa­sáda, vý­mena okien, dlažby či os­vet­le­nia. Sú­čas­ťou re­kon­štruk­cie bude aj nová elek­tro­in­šta­lá­cia, ka­me­rový a roz­hla­sový sys­tém.

Stih­neme len upra­tať

Tento týž­deň však šéf re­zortu do­pravy skon­šta­to­val, že do mája sa stihne vy­pí­sať ma­xi­málne sú­ťaž na osvet­le­nie, upra­ta­nie či to­alety. „Podľa môjho ná­zoru, keď dáte tú ple­chovú prí­stavbu od sta­nice preč, tak sa vám ukáže jedna krásna stará bu­dova, ktorá tam vždy bola,“ po­ve­dal Ér­sek pre TASR.

Pri­má­tora Bra­ti­slavy Ma­túša Valla ne­prek­va­puje, že sa Hlavná sta­nica ne­bude zre­kon­štru­ovaná do sľú­be­ného te­mínu. Podľa neho išlo zo strany bý­va­lého pri­má­tora hlav­ného mesta – Iva Ne­srov­nala len o sľuby pred no­vem­bro­vými ko­mu­nál­nymi voľ­bami. Za vy­rie­še­nie prob­lému po­va­žuje len kom­plexnú re­kon­štruk­ciu a nie len jej koz­me­tické úp­ravy.

„Som pre­sved­čený, že Bra­ti­slav­ča­nia si ne­za­slú­žia len sta­nicu, za ktorú sa budú me­nej han­biť, ale sta­nicu, na ktorú budú môcť byť aj hrdí. Na tomto som pri­pra­vený aj s mi­ni­strom do­pravy aj so Že­lez­ni­cami Slo­ven­skej re­pub­liky spo­lu­pra­co­vať,“ do­dal pri­má­tor.

Ča­ká­reň za stá­ti­síce eur


Kým sa Hlavná sta­nica do­ćká kom­plet­nej re­kon­štruk­cie, mu­síme sa uspo­ko­jiť s ne­dáv­nou re­kon­štruk­ciou ta­moj­šej ča­kárne. Vy­no­vená miest­nosť sa na­chá­dza v pries­to­roch his­to­ric­kej časti Hlav­nej sta­nice a pri ob­nove sa za­cho­vali pô­vodné his­to­rické fresky a stĺpy. Cel­ková suma za tieto práce sa vy­špl­hali na viac ako 825 000 eur.

Pridať komentár (0)