Slo­ven­sko-maďar­ský star­tup roka 2015: Pri­hlás sa a zabo­juj o zau­jí­mavé sumy!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­sko-maďar­ská obchodná a prie­my­selná komora v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťami SLOV­NAFT, a.s., a OTP Banka Slo­ven­sko, a.s., spus­tili súťaž o naj­lepší Slo­ven­sko — maďar­ský star­tup roka 2015.

Táto súťaž bude hod­no­tiť pri­oritne pod­ni­ka­te­ľov pôso­biach v oblas­tiach juž­ného Slo­ven­ska, resp. sever­ného Maďar­ska. Víťaz z kaž­dého regi­ónu získa pre pod­poru svojho nápadu 5000 eur!

Chceme pod­po­riť ori­gi­nálne nápady a idey z tohto regi­ónu a pomôcť im uro­biť kľú­čový krok k ich rea­li­zá­cii. Záro­veň dúfam, že aj tento pro­jekt pris­peje k pre­hl­bo­va­niu spo­lu­práce medzi ľuďmi na oboch bre­hoch Dunaja,“ pove­dal Osz­kár Világi, pre­zi­dent Slo­ven­sko-maďar­skej obchod­nej a prie­my­sel­nej komory.

OTP Banka Slo­ven­sko ako člen sil­nej maďar­skej ban­ko­vej sku­piny OTP Bank Nyrt. dlho­dobo posky­tuje záze­mie slo­ven­sko-maďar­skej spo­lu­práce v oblasti pod­ni­ka­nia. Sme radi, že môžeme aj takouto ini­cia­tí­vou pod­po­riť roz­bie­ha­júce sa pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty, ktoré majú pozi­tívny efekt pre eko­no­miky oboch štá­tov“ pove­dala Zita Zem­ková, gene­rálna ria­di­teľka OTP Banky Slo­ven­sko a členka pred­sed­níc­tva Slo­ven­sko-maďar­skej obchod­nej a prie­my­sel­nej komory.

Dead­line pre pri­hlášky je nasta­vený na deň pred via­no­cami, teda 23.decembra 2015. Pri­hlá­siť sa môžeš s novým nápa­dom, no záro­veň aj so svo­jou exis­tu­jú­cou spo­loč­nos­ťou. Po vyhod­no­tení do 29.februára 2016 postú­pia vybrané star­tupy do dru­hého kola. Cel­ko­vého víťaza spo­známe 29.apríla 2016.

Súťaže sa môžu zúčast­niť fyzické aj práv­nické osoby. Porota bude hod­no­tiť rea­li­zo­va­teľ­nosť, ino­va­tív­nosť, kre­a­ti­vitu a prí­nos k roz­voju slo­ven­sko-maďar­ských vzťa­hov. Šancu zís­kať lep­šie hod­no­te­nie majú súťa­žiaci, ktorí poskytnú veri­fi­ko­va­teľné refe­ren­cie a pre­ukážu pri­pra­ve­nosť na rea­li­zá­ciu svojho pro­jektu.

Je skvelé, že špe­ciálne star­tupy z juhu Slo­ven­ska budú mať prí­le­ži­tosť pre­sa­diť svoje nápady a zís­kať pod­poru. Keď sa k tomu pridá množ­stvo zís­ka­ných kon­tak­tov a nová mož­nosť spo­lu­práce medzi Slo­ven­skom a Maďar­skom v oblasti pod­ni­ka­nia, môže podobná súťaž výrazne napo­môcť roz­voju star­tu­pov na oboch stra­nách Dunaja. Jed­no­du­cho pove­dané, ťažiť z toho môžu všetci. 

zdroj: Tla­čová správa

Pridať komentár (0)