Na Slovensko prichádza česká obdoba Airbnb, pomocou ktorej si jednoducho nájdeš bývanie na pár mesiacov

Jakub Jablonický / 23. januára 2017 / Startupy

Úspešný český star­tup Fla­tio chce uľah­čiť krát­ko­dobý pre­ná­jom vo všet­kých európ­skych met­ro­po­lách. Mieri aj do Bra­ti­slavy.

Úspešný český star­tup Fla­tio chce uľah­čiť krát­ko­dobý pre­ná­jom vo všet­kých európ­skych met­ro­po­lách. Mieri aj do Bra­ti­slavy.

Br­nian­sky star­tup Fla­tio po­núka krát­ko­dobý pre­ná­jom ne­hnu­teľ­ností na 1 – 6 me­sia­cov. Za­tiaľ je­diná vý­znamná ap­li­ká­cia, ktorá u nás pre­nájmy ta­kejto dĺžky spro­stred­kuje je Airbnb.

Cie­ľom star­tupu je pri­niesť tech­no­ló­gie na európ­sky trh s pre­náj­mami. A keďže Airbnb je v na­šich kon­či­nách pri­márne známe pre­náj­mami na pár dní, Fla­tio má pries­tor na úspech.

foto: fla­tio.cz

Fla­tio už v Čes­kej re­pub­like pô­sobí tak­mer rok a naj­nov­šie po­nú­kajú pre­ná­jom aj vo Viedni. Ďal­ším cie­ľom star­tupu, na kto­rého čele stojí Ra­dim Re­zek, je Bra­ti­slava.

„Po­nuku pre­na­jať si bý­va­nie v Bra­ti­slave spúš­ťame za­čiat­kom feb­ru­ára, keď bu­deme mať v po­nuke de­siatky by­tov. V sú­čas­nosti na Slo­ven­sku pre­bieha kam­paň za­me­raná na ma­ji­teľa by­tov. Bra­ti­slavu vní­mame ako vý­znamné stre­do­európ­ske mesto s veľ­kým po­ten­ciá­lom pre­náj­mov na pár me­sia­cov. V tomto roku by sme chceli roz­ší­riť po­nuku do ďal­ších dvad­sia­tich európ­skych kra­jín a stať sa tak služ­bou, vďaka kto­rej si v hlav­ných európ­skych met­ro­po­lách pre­naj­mete bý­va­nie,“ po­ve­dal pre Hos­po­dár­ske No­viny za­kla­da­teľ a CEO Fla­tia Ra­dim Re­zek.

foto: fla­tio.cz

Star­tup po­núka vir­tu­álne pre­hliadky, pod­pis zmluvy on­line a ap­li­ká­cia Moje bý­va­nia, ktorá má zá­u­jem­com o ná­jom s ce­lým pro­ce­som po­môcť.

 „Za re­álne po­pisy by­tov, fotky i vir­tu­álne pre­hliadky dáme ruku do ohňa. Inak vás uby­tu­jeme na naše ná­klady v ho­teli a náj­deme vám bý­va­nie nové. Na­vyše zmluvu o bý­va­nie si mô­žete pre­štu­do­vať ešte pred re­zer­vá­ciou,“ tvrdí star­tup na svo­jej stránke.

foto: fla­tio.cz

Fla­tio má po­ten­ciál stať sa ďal­ším zau­jí­ma­vým hrá­čom v zdie­ľa­nej eko­no­mike. Nie je to iba čistý klon Airbnb, ale po­núka aj niečo iné. Na­vyše, men­šia spo­loč­nosť pô­sobí osob­nej­šie. A to je veľmi dô­le­žité najmä pri služ­bách ako sú pre­nájmy, kedy môžu veľmi rýchlo na­stať rôzne prob­lémy, ktoré treba rie­šiť.

O po­ten­ciále Fla­tia svedčí aj nie­koľko mi­li­ó­nová (CZK) in­ves­tí­cia od in­ves­tič­nej sku­piny Enern. Tá je známa pod­po­rou čes­kých star­tu­pov vrá­tane zná­meho Sla­vo­mat.cz, resp. Zla­vo­mat.sk. Ok­rem toho sku­pina pô­sobí v ener­ge­tic­kom sek­tore v Poľ­sku.

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: fla­tio.cz

Pridať komentár (0)