Na Slo­ven­sko pri­chá­dza česká obdoba Airbnb, pomo­cou kto­rej si jed­no­du­cho náj­deš býva­nie na pár mesia­cov

Jakub Jablonický / 23. januára 2017 / Startupy

Úspešný český star­tup Fla­tio chce uľah­čiť krát­ko­dobý pre­ná­jom vo všet­kých európ­skych met­ro­po­lách. Mieri aj do Bra­ti­slavy.

Brnian­sky star­tup Fla­tio ponúka krát­ko­dobý pre­ná­jom nehnu­teľ­ností na 1 – 6 mesia­cov. Zatiaľ jediná významná apli­ká­cia, ktorá u nás pre­nájmy takejto dĺžky spro­stred­kuje je Airbnb.

Cie­ľom star­tupu je pri­niesť tech­no­ló­gie na európ­sky trh s pre­náj­mami. A keďže Airbnb je v našich kon­či­nách pri­márne známe pre­náj­mami na pár dní, Fla­tio má pries­tor na úspech.

foto: flatio.cz

Fla­tio už v Čes­kej repub­like pôsobí tak­mer rok a naj­nov­šie ponú­kajú pre­ná­jom aj vo Viedni. Ďal­ším cie­ľom star­tupu, na kto­rého čele stojí Radim Rezek, je Bra­ti­slava.

Ponuku pre­na­jať si býva­nie v Bra­ti­slave spúš­ťame začiat­kom feb­ru­ára, keď budeme mať v ponuke desiatky bytov. V súčas­nosti na Slo­ven­sku pre­bieha kam­paň zame­raná na maji­teľa bytov. Bra­ti­slavu vní­mame ako významné stre­do­európ­ske mesto s veľ­kým poten­ciá­lom pre­náj­mov na pár mesia­cov. V tomto roku by sme chceli roz­ší­riť ponuku do ďal­ších dvad­sia­tich európ­skych kra­jín a stať sa tak služ­bou, vďaka kto­rej si v hlav­ných európ­skych met­ro­po­lách pre­naj­mete býva­nie,“ pove­dal pre Hos­po­dár­ske Noviny zakla­da­teľ a CEO Fla­tia Radim Rezek.

foto: flatio.cz

Star­tup ponúka vir­tu­álne pre­hliadky, pod­pis zmluvy online a apli­ká­cia Moje býva­nia, ktorá má záu­jem­com o nájom s celým pro­ce­som pomôcť.

Za reálne popisy bytov, fotky i vir­tu­álne pre­hliadky dáme ruku do ohňa. Inak vás uby­tu­jeme na naše náklady v hoteli a náj­deme vám býva­nie nové. Navyše zmluvu o býva­nie si môžete pre­štu­do­vať ešte pred rezer­vá­ciou,“ tvrdí star­tup na svo­jej stránke.

foto: flatio.cz

Fla­tio má poten­ciál stať sa ďal­ším zau­jí­ma­vým hrá­čom v zdie­ľa­nej eko­no­mike. Nie je to iba čistý klon Airbnb, ale ponúka aj niečo iné. Navyše, men­šia spo­loč­nosť pôsobí osob­nej­šie. A to je veľmi dôle­žité najmä pri služ­bách ako sú pre­nájmy, kedy môžu veľmi rýchlo nastať rôzne prob­lémy, ktoré treba rie­šiť.

O poten­ciále Fla­tia svedčí aj nie­koľko mili­ó­nová (CZK) inves­tí­cia od inves­tič­nej sku­piny Enern. Tá je známa pod­po­rou čes­kých star­tu­pov vrá­tane zná­meho Slavomat.cz, resp. Zlavomat.sk. Okrem toho sku­pina pôsobí v ener­ge­tic­kom sek­tore v Poľ­sku.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: flatio.cz

Pridať komentár (0)