Slo­ven­sko sa dostáva na glo­bálny inves­tičný a ino­vačný radar

Rišo Néveri / 29. mája 2016 / Business

Pri prí­le­ži­tosti medzi­ná­rod­ného fes­ti­valu Pione­ers vo Viedni pri­pra­vila Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE) spolu s orga­ni­zá­tormi fes­ti­valu jedi­nečnú náv­števu celo­sve­tovo úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov a inves­to­rov zo Sili­con Val­ley v Bra­ti­slave.

Počas pra­cov­ného obeda sa kľú­čoví reč­níci z fes­ti­valu Pione­ers mali mož­nosť stret­núť s pre­zi­den­tom SR Andre­jom Kis­kom, pod­pred­se­dom vlády pre ino­vá­cie Pet­rom Pel­leg­ri­nim a štát­nou tajom­níč­kou Danou Mea­ger. Obeda sa zúčast­nili aj slo­ven­skí ino­vační lídri zo spo­loč­ností Aero­Mo­bil, Pixel Fede­ra­tion, Inno­vat­rics, GA Dril­ling, ESET a Neulogy Ven­tu­res.

draper-pioneers-riskmaster-crop

Sve­to­známy VC inves­tor Tim Dra­per na Pione­ers Fes­ti­vale, foto: wired.de

Pozva­nie na náv­števu slo­ven­ského hlav­ného mesta pri­jali — Tim Dra­per, jeden z prvých inves­to­rov do firiem Tesla, Spa­ceX, Skype a jeden z naj­výz­nam­nej­ších inves­to­rov celo­sve­tovo, Adam Cha­yer, vyná­lezca asis­tenč­nej tech­no­ló­gie Siri pre iPhone, Key­van Pey­mani, prie­kop­ník inves­tí­cií do nových médií, vir­tu­ál­nej a roz­ší­re­nej rea­lity, Ralph Simon, jeden zo zakľa­da­te­ľov moder­ného mobil­ného zábav­ného prie­myslu, Cliff Ran­som, šéf­re­dak­tor Popu­lar Science, Jonat­han Teo inves­tor do Snap­chatu, Kayak, Airbnb, Ins­ta­gramu, Ben Hwang CEO bio­tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti Pro­fusa, Mik Stro­y­berg zakla­da­teľ orga­ni­zá­cie Lemon­squ­e­eze, ktorá pomáha európ­skym spo­loč­nos­tiam vstú­piť na ame­rický trh a orga­ni­zá­tori podu­ja­tia Pione­ers.

Cie­ľom pra­cov­ného obeda bolo spo­ločne dis­ku­to­vať o poten­ciáli slo­ven­ských ino­vá­to­rov a ich úspe­chu vo svete.

Pre­zi­dent Andrej Kiska sa vyjad­ril:

Hovo­ril som dnes s ľuďmi, ktorí pat­ria medzi najú­žas­nej­šie mozgy na tejto pla­néte. Pote­šilo ma, že sú si vedomí, že máme na Slo­ven­sku úžas­ných ľudí, ktorí dokážu vymys­lieť dobré pro­jekty. Hovo­rili sme o tom, ako môže štát pomôcť, aby vedeli svoje myš­lienky pre­trans­for­mo­vať do reál­nych pod­ni­kov. Zahra­niční hos­tia nám potvr­dili, že potre­bu­jeme kva­litné škols­tvo na to, aby u nás mohli vzni­kať ino­va­tívne pod­niky, rov­nako dobrú regu­lá­ciu. Dis­ku­to­vali sme o tom, čo by malo byť víziou pre Slo­ven­sko, ako by sme mali sta­no­viť méty pre našich ľudí. “

13254904_1066761403407934_6832686553602688959_o

foto: Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku — SAPIE

Pred­seda výkon­nej rady SAPIE Rasťo Kulich sa vyjad­ril:

Som rád, že sa nám poda­rilo spo­jiť s Pione­ers fes­ti­va­lom vo Viedni a pri­niesť prvú ligu zo Sili­con Val­ley na Slo­ven­sko. Slo­ven­sko je skvelá ale maličká kra­jina. A preto regi­onálnu spo­lu­prácu v oblasti ino­vá­cií medzi Bra­ti­sla­vou, Vied­ňou ale i Buda­peš­ťou a Brnom v regi­óne, ktorý sme nazvali Danube Val­ley, vní­mam ako kľu­čovú pre budúci úspech Slo­ven­ska. Sme pre­sved­čení o tom, že o Danube Val­ley bude svet počuť stále viac.

Pridať komentár (0)