Slo­ven­sko sa dostá­va na glo­bál­ny inves­tič­ný a ino­vač­ný radar

Rišo Néveri / 29. mája 2016 / Business

Pri prí­le­ži­tos­ti medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu Pione­ers vo Vied­ni pri­pra­vi­la Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku (SAPIE) spo­lu s orga­ni­zá­tor­mi fes­ti­va­lu jedi­neč­nú náv­šte­vu celo­sve­to­vo úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov a inves­to­rov zo Sili­con Val­ley v Bra­ti­sla­ve.

Počas pra­cov­né­ho obe­da sa kľú­čo­ví reč­ní­ci z fes­ti­va­lu Pione­ers mali mož­nosť stret­núť s pre­zi­den­tom SR Andre­jom Kis­kom, pod­pred­se­dom vlá­dy pre ino­vá­cie Pet­rom Pel­leg­ri­nim a štát­nou tajom­níč­kou Danou Mea­ger. Obe­da sa zúčast­ni­li aj slo­ven­skí ino­vač­ní líd­ri zo spo­loč­nos­tí Aero­Mo­bil, Pixel Fede­ra­ti­on, Inno­vat­rics, GA Dril­ling, ESET a Neulo­gy Ven­tu­res.

draper-pioneers-riskmaster-crop

Sve­to­zná­my VC inves­tor Tim Dra­per na Pione­ers Fes­ti­va­le, foto: wired.de

Pozva­nie na náv­šte­vu slo­ven­ské­ho hlav­né­ho mes­ta pri­ja­li — Tim Dra­per, jeden z prvých inves­to­rov do firiem Tes­la, Spa­ceX, Sky­pe a jeden z naj­výz­nam­nej­ších inves­to­rov celo­sve­to­vo, Adam Cha­y­er, vyná­lez­ca asis­tenč­nej tech­no­ló­gie Siri pre iPho­ne, Key­van Pey­ma­ni, prie­kop­ník inves­tí­cií do nových médií, vir­tu­ál­nej a roz­ší­re­nej rea­li­ty, Ralph Simon, jeden zo zakľa­da­te­ľov moder­né­ho mobil­né­ho zábav­né­ho prie­mys­lu, Cliff Ran­som, šéf­re­dak­tor Popu­lar Scien­ce, Jonat­han Teo inves­tor do Snap­cha­tu, Kay­ak, Airb­nb, Ins­ta­gra­mu, Ben Hwang CEO bio­tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Pro­fu­sa, Mik Stro­y­berg zakla­da­teľ orga­ni­zá­cie Lemon­squ­e­e­ze, kto­rá pomá­ha európ­skym spo­loč­nos­tiam vstú­piť na ame­ric­ký trh a orga­ni­zá­to­ri podu­ja­tia Pione­ers.

Cie­ľom pra­cov­né­ho obe­da bolo spo­loč­ne dis­ku­to­vať o poten­ciá­li slo­ven­ských ino­vá­to­rov a ich úspe­chu vo sve­te.

Pre­zi­dent Andrej Kis­ka sa vyjad­ril:

Hovo­ril som dnes s ľuď­mi, kto­rí pat­ria medzi najú­žas­nej­šie moz­gy na tej­to pla­né­te. Pote­ši­lo ma, že sú si vedo­mí, že máme na Slo­ven­sku úžas­ných ľudí, kto­rí doká­žu vymys­lieť dob­ré pro­jek­ty. Hovo­ri­li sme o tom, ako môže štát pomôcť, aby vede­li svo­je myš­lien­ky pre­trans­for­mo­vať do reál­nych pod­ni­kov. Zahra­nič­ní hos­tia nám potvr­di­li, že potre­bu­je­me kva­lit­né škols­tvo na to, aby u nás moh­li vzni­kať ino­va­tív­ne pod­ni­ky, rov­na­ko dob­rú regu­lá­ciu. Dis­ku­to­va­li sme o tom, čo by malo byť vízi­ou pre Slo­ven­sko, ako by sme mali sta­no­viť méty pre našich ľudí. “

13254904_1066761403407934_6832686553602688959_o

foto: Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku — SAPIE

Pred­se­da výkon­nej rady SAPIE Ras­ťo Kulich sa vyjad­ril:

Som rád, že sa nám poda­ri­lo spo­jiť s Pione­ers fes­ti­va­lom vo Vied­ni a pri­niesť prvú ligu zo Sili­con Val­ley na Slo­ven­sko. Slo­ven­sko je skve­lá ale malič­ká kra­ji­na. A pre­to regi­onál­nu spo­lu­prá­cu v oblas­ti ino­vá­cií medzi Bra­ti­sla­vou, Vied­ňou ale i Buda­peš­ťou a Brnom v regi­ó­ne, kto­rý sme nazva­li Danu­be Val­ley, vní­mam ako kľu­čo­vú pre budú­ci úspech Slo­ven­ska. Sme pre­sved­če­ní o tom, že o Danu­be Val­ley bude svet počuť stá­le viac.

Pridať komentár (0)