Slo­ven­ský Fonts­tand je Netf­lix pre fonty výhodný pre pou­ží­va­te­ľov aj dizaj­né­rov písma

Ráchel Matušková / 22. decembra 2015 / Rozhovory

Písmo, aká jed­no­du­chá vec. Dizaj­néri však vedia, že to nie je vôbec tak a písmo je hotová veda a pri­náša so sebou nie­koľko prob­lé­mov. Fonts­tand rieši tento prob­lém úplne novým spô­so­bom.

Fonts­tand je prie­kop­ní­kom a vlaj­ko­vou loďou v spro­stred­ko­vaní fon­tov pre tých, ktorí ich potre­bujú. Fons­tand je nazý­vaný aj ako Netf­lix, či iTu­nes pre fonty. Fonts­tand posky­tuje svo­jim pou­ží­va­te­ľom krát­ko­dobý pre­ná­jom tisí­cov fon­tov. Čo je úplne nová­tor­ský prí­stup, keďže tra­dičné spô­soby umož­ňujú nákup len full prí­stupu k fon­tom, čo je samoz­rejme omnoho drah­šie.

Screen Shot 2015-12-22 at 18.10.21

Prí­stup od Fonts­tandu je výhodný naprí­klad pre jed­no­ra­zové pou­ži­tie. Špe­ciálny prog­ram posky­tujú štu­den­tom, pre­tože veria, že štu­denti dizajnu by mali mož­nosť využí­vať kva­litné fonty už počas svojho štú­dia, keď si nemôžu dovo­liť kla­sické spô­soby. Okrem toho majú nie­koľko iných ponúk. Jed­nou z nich je skú­šobný hodi­nový prí­stup zadarmo. 12 mesačný pre­ná­jom zaručí následné neob­me­dzené pou­ží­va­nie natrvalo.

Nedávno sa o Fonts­tand hovo­rilo vo veľmi pre­stíž­nych súvis­los­tiach. Mená zakla­da­te­ľov sa totiž obja­vili v reb­ríčku TOP 100 ino­vá­to­rov CEE. Tro­j­ica Peter Biľak, Andrej Krátky a Ondrej Jób, tak robia dobré meno Slo­ven­sku.

O tom aké pocity mali po pre­čí­taní svo­jich mien v reb­ríčku, ale aj tom prečo a ako Fonts­tand vzni­kol sa dozviete v roz­ho­vore s Andre­jom Krát­kym.

sign-painters-by-faythe-levine-and-sam-macon-2

Vy a Vaši kole­go­via zo star­tupu Fons­tand ste sa dostali do reb­ríčka 100 naj­lep­ších ino­vá­to­rov stred­nej a východ­nej Európy pre aktu­álny rok. Ako to vní­mate? Aké máte pocity? Vní­mate to ako úspech star­tupu alebo skôr ako Vaše osobné? 

Je to prí­jemné prek­va­pe­nie a ceníme si hod­no­te­nie nezá­vis­lej poroty pre­dov­šet­kým preto, že náš pro­jekt bol roz­poz­naný v porov­naní s ino­vá­ciami zo všet­kých oblastí tech­no­ló­gie. Práca s pís­mom je zvy­čajne vysoko špe­cia­li­zo­vaná, a preto nás teší, že si porota všimla rele­van­tnost nášho pro­jektu pre šir­šiu verej­nosť ako aj výrob­cov písma.

V prvom rade ale Fonts­tand nie je star­tup. Je to pro­jekt, ktorý rieši kon­krétnu situ­áciu na trhu písma, čiže v oblasti, ktorá je neja­kým spô­so­bom blízka pre všet­kých troch z nás, ktorí sme boli na začiatku pro­jektu. Ja sám som vyštu­do­val pís­mový dizajn v Prahe u pro­fe­sora Jana Sol­peru a aj keď sa dnes pro­fe­si­onálne venu­jem reklame, mal som to šťas­tie, že moje písmo vydala jedna z naj­výz­nam­nej­ších sve­to­vých “foun­dries” – holand­ská Typot­he­que. Za Typot­he­que stojí môj dlho­ročný pria­teľ Peter Biľak, ktorý okrem vede­nia vlast­ného štú­dia vyučuje pís­mový dizajn v Haagu a vše­obecne je pova­žo­vaný za sve­tovo významnú osob­nosť v obore. Ondrej Jób je zas vyni­ka­júci gra­fický dizaj­nér, ktorý bol jed­ným z Pet­ro­vých žia­kov a dnes má svoju vlastnú pís­mo­le­já­reň Urtd.

Fontstand_Storefront_4

Pre­ná­jom písma, ako to vôbec vzniklo? Čo Vás viedlo k tomu vytvo­riť Fonts­tand? 

Písma a fonty (samotné pís­mové súbory, ako ich pou­ží­vame na počí­tači) sú veľmi špe­ci­fic­kou oblas­ťou gra­fic­kého dizajnu. Ich pro­fe­si­onálny vývoj je veľmi časovo náročný a tie naj­kva­lit­nej­šie písma, ktoré často obsa­hujú tisíce špe­ci­fic­kých zna­kov pre stovky sve­to­vých jazy­kov, sú preto veľmi drahé. Písmo je ale záro­veň soft­vé­rom a v porov­naní s ostat­nými typmi soft­vé­rov nie sú fonty skoro vôbec chrá­nené proti kopí­ro­va­niu. Záro­veň dnes exis­tuje veľký trh pre nekva­litné fonty s pochyb­ným dizaj­nom, ktoré sú ponú­kané v tisí­coch za zlom­kové ceny bez ohľadu na kva­litu. Pred pár rokmi navyše do tohto mixu vstú­pil úplne nový model licen­co­va­nia písem — takz­vaný “sub­sc­rip­tion” model, ktorý ponúka za rela­tívne nízku mesačnú platbu prí­stup k celým kniž­ni­ciam fon­tov so zmie­ša­nou kva­li­tou.

Nezá­vislí dizaj­néri písma a malé “foun­dries” (slovo, ktoré má krásny slo­ven­ský ekvi­va­lent “pís­mo­le­járne”) teda bojujú na jed­nej strane s kopí­ro­va­ním fon­tov a na dru­hej strane sú pod tla­kom lac­ných a nekva­lit­ných alter­na­tív.

Fonts­tand ponúka rie­še­nie, ktoré je výhodné pre uží­va­teľa rov­nako ako pre dizaj­néra písma. Tým, že umož­ňuje pre­na­jí­mať fonty na obdo­bie od jed­ného mesiaca za desa­tinu bež­nej ceny, stá­vajú sa aj tie naj­lep­šie sve­tové písma dostupné pre oveľa šir­šie pub­li­kum. Môžete si za pár eur pre­na­jať font, za ktorý by ste inak zapla­tili možno aj stovky. To dáva našim uží­va­te­ľom obrov­skú výhodu a našim par­tne­rom na strane foun­dries zaru­čuje férový zisk. 

full_Slide6

Keby ste mohli tro­chu pri­blí­žiť poza­die pro­jektu? Kto stál pri zrode star­tupu? 

Začiat­kom roku 2013 sme sa s Pet­rom Biľa­kom stretli pri prí­le­ži­tosti krstu jeho časo­pisu Works That Work a začali sme dis­ku­to­vať o mož­nosti nového modelu dis­tri­bú­cie písma. 

Zhruba rok sme si vymie­ňali emaily kým sme dospeli ku kon­krét­nej­šej pred­stave a pri­zvali do tímu Ondreja, aby navrhol user inter­face. A samoz­rejme neskôr sme zapo­jili aj zopár deve­lo­pe­rov, ktorí mali skú­se­nosť s podob­nými pro­jektmi.

V máji 2015 bol Fons­tand ofi­ciálne spus­tený a dodnes si zís­kal asi 7 tisíc regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov. Začí­nali sme s dvad­siat­kou par­tner­ských foun­dries a dnes sa ich máme vyše trid­sať a desiatky ďal­ších nás oslo­vili s ponu­kou spo­lu­práce, aj keď našou základ­nou myš­lien­kou je vybe­rať iba to naj­lep­šie, čo vo svete pís­mo­vého dizajnu exis­tuje. Fonts­tand dnes ponúka okolo 570 pís­mo­vých rodín tej naj­vyš­šej kva­lity. 

Fontstand_Storefront_2

Na akých trhoch je Fonts­tand? Kde a kým je naj­viac využí­vaný?

Zau­jí­mavé je, že mož­nosť tes­to­vať fonty (časovo obme­dzene na jednu hodinu) môže využí­vať kto­koľ­vek a zadarmo. Máme regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov z vyše 90 kra­jín celého sveta. Tí najak­tív­nejší sú ale samoz­rejme z USA, Bri­tá­nie a Nemecka. Neos­tá­vame ale iba pri latin­ko­vom písme, už čoskoro budeme ponú­kať prvo­triedne fonty pre arabš­tinu a indické jazyky a ďal­šie budú nasle­do­vať. Veríme, že náš model bude veľmi uži­točný aj pre pou­ží­va­te­ľov z eko­no­micky menej vyspe­lých kra­jín, pre­tože im dokáže ponúk­nuť špič­kovú kva­litu za roz­umnú cenu. Nedávno sme tiež spus­tili vlastný štu­dent­ský prog­ram — každý štu­dent gra­fic­kého dizajnu kde­koľ­vek na svete získa od Fonts­tandu kre­dit na pre­ná­jom fon­tov vo výške 10€ na rok na štu­dent­ské pro­jekty. 

Pred­stavte v krát­kosti tím, ktorý pra­cuje na Fonts­tand.

Okrem mňa a Petra Biľaka je to UI dizaj­nér Ondrej Jób, OS X deve­lo­per Peter Pau­lis z min60 a bac­kend deve­lo­peri zo Slonline.sk.

Aké sú plány do budúcna? Čo čaká Fonts­tand?

V súčas­nosti je Fonts­tand dostupný iba pre sys­tém Mac OS X, pra­cu­jeme ale aj na ver­zii pre Win­dows. Apli­ká­cia sa tiež neus­tále zlep­šuje, takže pred­po­kla­dám iba prí­jemné prek­va­pe­nia.
Ďaku­jeme za roz­ho­vor a pra­jeme veľa ďal­ších úspe­chov!

titulná foto: Andrej Krátky a Peter Biľak, foto Jean Fra­nçois Por­chez

Pridať komentár (0)