Slo­ven­ský Fonts­tand je Netf­lix pre fon­ty výhod­ný pre pou­ží­va­te­ľov aj dizaj­né­rov pís­ma

Ráchel Matušková / 22. decembra 2015 / Rozhovory

Pís­mo, aká jed­no­du­chá vec. Dizaj­né­ri však vedia, že to nie je vôbec tak a pís­mo je hoto­vá veda a pri­ná­ša so sebou nie­koľ­ko prob­lé­mov. Fonts­tand rie­ši ten­to prob­lém úpl­ne novým spô­so­bom.

Fonts­tand je prie­kop­ní­kom a vlaj­ko­vou loďou v spro­stred­ko­va­ní fon­tov pre tých, kto­rí ich potre­bu­jú. Fons­tand je nazý­va­ný aj ako Netf­lix, či iTu­nes pre fon­ty. Fonts­tand posky­tu­je svo­jim pou­ží­va­te­ľom krát­ko­do­bý pre­ná­jom tisí­cov fon­tov. Čo je úpl­ne nová­tor­ský prí­stup, keď­že tra­dič­né spô­so­by umož­ňu­jú nákup len full prí­stu­pu k fon­tom, čo je samoz­rej­me omno­ho drah­šie.

Screen Shot 2015-12-22 at 18.10.21

Prí­stup od Fonts­tan­du je výhod­ný naprí­klad pre jed­no­ra­zo­vé pou­ži­tie. Špe­ciál­ny prog­ram posky­tu­jú štu­den­tom, pre­to­že veria, že štu­den­ti dizaj­nu by mali mož­nosť využí­vať kva­lit­né fon­ty už počas svoj­ho štú­dia, keď si nemô­žu dovo­liť kla­sic­ké spô­so­by. Okrem toho majú nie­koľ­ko iných ponúk. Jed­nou z nich je skú­šob­ný hodi­no­vý prí­stup zadar­mo. 12 mesač­ný pre­ná­jom zaru­čí násled­né neob­me­dze­né pou­ží­va­nie natrva­lo.

Nedáv­no sa o Fonts­tand hovo­ri­lo vo veľ­mi pre­stíž­nych súvis­los­tiach. Mená zakla­da­te­ľov sa totiž obja­vi­li v reb­ríč­ku TOP 100 ino­vá­to­rov CEE. Tro­j­i­ca Peter Biľak, Andrej Krát­ky a Ondrej Jób, tak robia dob­ré meno Slo­ven­sku.

O tom aké poci­ty mali po pre­čí­ta­ní svo­jich mien v reb­ríč­ku, ale aj tom pre­čo a ako Fonts­tand vzni­kol sa dozvie­te v roz­ho­vo­re s Andre­jom Krát­kym.

sign-painters-by-faythe-levine-and-sam-macon-2

Vy a Vaši kole­go­via zo star­tu­pu Fons­tand ste sa dosta­li do reb­ríč­ka 100 naj­lep­ších ino­vá­to­rov stred­nej a východ­nej Euró­py pre aktu­ál­ny rok. Ako to vní­ma­te? Aké máte poci­ty? Vní­ma­te to ako úspech star­tu­pu ale­bo skôr ako Vaše osob­né? 

Je to prí­jem­né prek­va­pe­nie a cení­me si hod­no­te­nie nezá­vis­lej poro­ty pre­dov­šet­kým pre­to, že náš pro­jekt bol roz­poz­na­ný v porov­na­ní s ino­vá­cia­mi zo všet­kých oblas­tí tech­no­ló­gie. Prá­ca s pís­mom je zvy­čaj­ne vyso­ko špe­cia­li­zo­va­ná, a pre­to nás teší, že si poro­ta všim­la rele­van­tnost náš­ho pro­jek­tu pre šir­šiu verej­nosť ako aj výrob­cov pís­ma.

V prvom rade ale Fonts­tand nie je star­tup. Je to pro­jekt, kto­rý rie­ši kon­krét­nu situ­áciu na trhu pís­ma, čiže v oblas­ti, kto­rá je neja­kým spô­so­bom blíz­ka pre všet­kých troch z nás, kto­rí sme boli na začiat­ku pro­jek­tu. Ja sám som vyštu­do­val pís­mo­vý dizajn v Pra­he u pro­fe­so­ra Jana Sol­pe­ru a aj keď sa dnes pro­fe­si­onál­ne venu­jem rekla­me, mal som to šťas­tie, že moje pís­mo vyda­la jed­na z naj­výz­nam­nej­ších sve­to­vých “foun­dries” – holand­ská Typot­he­que. Za Typot­he­que sto­jí môj dlho­roč­ný pria­teľ Peter Biľak, kto­rý okrem vede­nia vlast­né­ho štú­dia vyuču­je pís­mo­vý dizajn v Haa­gu a vše­obec­ne je pova­žo­va­ný za sve­to­vo význam­nú osob­nosť v obo­re. Ondrej Jób je zas vyni­ka­jú­ci gra­fic­ký dizaj­nér, kto­rý bol jed­ným z Pet­ro­vých žia­kov a dnes má svo­ju vlast­nú pís­mo­le­já­reň Urtd.

Fontstand_Storefront_4

Pre­ná­jom pís­ma, ako to vôbec vznik­lo? Čo Vás vied­lo k tomu vytvo­riť Fonts­tand? 

Pís­ma a fon­ty (samot­né pís­mo­vé súbo­ry, ako ich pou­ží­va­me na počí­ta­či) sú veľ­mi špe­ci­fic­kou oblas­ťou gra­fic­ké­ho dizaj­nu. Ich pro­fe­si­onál­ny vývoj je veľ­mi časo­vo nároč­ný a tie naj­kva­lit­nej­šie pís­ma, kto­ré čas­to obsa­hu­jú tisí­ce špe­ci­fic­kých zna­kov pre stov­ky sve­to­vých jazy­kov, sú pre­to veľ­mi dra­hé. Pís­mo je ale záro­veň soft­vé­rom a v porov­na­ní s ostat­ný­mi typ­mi soft­vé­rov nie sú fon­ty sko­ro vôbec chrá­ne­né pro­ti kopí­ro­va­niu. Záro­veň dnes exis­tu­je veľ­ký trh pre nekva­lit­né fon­ty s pochyb­ným dizaj­nom, kto­ré sú ponú­ka­né v tisí­coch za zlom­ko­vé ceny bez ohľa­du na kva­li­tu. Pred pár rok­mi navy­še do toh­to mixu vstú­pil úpl­ne nový model licen­co­va­nia písem — takz­va­ný “sub­sc­rip­ti­on” model, kto­rý ponú­ka za rela­tív­ne níz­ku mesač­nú plat­bu prí­stup k celým kniž­ni­ciam fon­tov so zmie­ša­nou kva­li­tou.

Nezá­vis­lí dizaj­né­ri pís­ma a malé “foun­dries” (slo­vo, kto­ré má krás­ny slo­ven­ský ekvi­va­lent “pís­mo­le­jár­ne”) teda boju­jú na jed­nej stra­ne s kopí­ro­va­ním fon­tov a na dru­hej stra­ne sú pod tla­kom lac­ných a nekva­lit­ných alter­na­tív.

Fonts­tand ponú­ka rie­še­nie, kto­ré je výhod­né pre uží­va­te­ľa rov­na­ko ako pre dizaj­né­ra pís­ma. Tým, že umož­ňu­je pre­na­jí­mať fon­ty na obdo­bie od jed­né­ho mesia­ca za desa­ti­nu bež­nej ceny, stá­va­jú sa aj tie naj­lep­šie sve­to­vé pís­ma dostup­né pre ove­ľa šir­šie pub­li­kum. Môže­te si za pár eur pre­na­jať font, za kto­rý by ste inak zapla­ti­li mož­no aj stov­ky. To dáva našim uží­va­te­ľom obrov­skú výho­du a našim par­tne­rom na stra­ne foun­dries zaru­ču­je féro­vý zisk. 

full_Slide6

Keby ste moh­li tro­chu pri­blí­žiť poza­die pro­jek­tu? Kto stál pri zro­de star­tu­pu? 

Začiat­kom roku 2013 sme sa s Pet­rom Biľa­kom stret­li pri prí­le­ži­tos­ti krs­tu jeho časo­pi­su Works That Work a zača­li sme dis­ku­to­vať o mož­nos­ti nové­ho mode­lu dis­tri­bú­cie pís­ma. 

Zhru­ba rok sme si vymie­ňa­li emai­ly kým sme dospe­li ku kon­krét­nej­šej pred­sta­ve a pri­zva­li do tímu Ondre­ja, aby navrhol user inter­fa­ce. A samoz­rej­me neskôr sme zapo­ji­li aj zopár deve­lo­pe­rov, kto­rí mali skú­se­nosť s podob­ný­mi pro­jekt­mi.

V máji 2015 bol Fons­tand ofi­ciál­ne spus­te­ný a dodnes si zís­kal asi 7 tisíc regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov. Začí­na­li sme s dvad­siat­kou par­tner­ských foun­dries a dnes sa ich máme vyše trid­sať a desiat­ky ďal­ších nás oslo­vi­li s ponu­kou spo­lu­prá­ce, aj keď našou základ­nou myš­lien­kou je vybe­rať iba to naj­lep­šie, čo vo sve­te pís­mo­vé­ho dizaj­nu exis­tu­je. Fonts­tand dnes ponú­ka oko­lo 570 pís­mo­vých rodín tej naj­vyš­šej kva­li­ty. 

Fontstand_Storefront_2

Na akých trhoch je Fonts­tand? Kde a kým je naj­viac využí­va­ný?

Zau­jí­ma­vé je, že mož­nosť tes­to­vať fon­ty (časo­vo obme­dze­ne na jed­nu hodi­nu) môže využí­vať kto­koľ­vek a zadar­mo. Máme regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov z vyše 90 kra­jín celé­ho sve­ta. Tí najak­tív­nej­ší sú ale samoz­rej­me z USA, Bri­tá­nie a Nemec­ka. Neos­tá­va­me ale iba pri latin­ko­vom pís­me, už čosko­ro bude­me ponú­kať prvo­tried­ne fon­ty pre arabš­ti­nu a indic­ké jazy­ky a ďal­šie budú nasle­do­vať. Verí­me, že náš model bude veľ­mi uži­toč­ný aj pre pou­ží­va­te­ľov z eko­no­mic­ky menej vyspe­lých kra­jín, pre­to­že im doká­že ponúk­nuť špič­ko­vú kva­li­tu za roz­um­nú cenu. Nedáv­no sme tiež spus­ti­li vlast­ný štu­dent­ský prog­ram — kaž­dý štu­dent gra­fic­ké­ho dizaj­nu kde­koľ­vek na sve­te zís­ka od Fonts­tan­du kre­dit na pre­ná­jom fon­tov vo výš­ke 10€ na rok na štu­dent­ské pro­jek­ty. 

Pred­stav­te v krát­kos­ti tím, kto­rý pra­cu­je na Fonts­tand.

Okrem mňa a Pet­ra Biľa­ka je to UI dizaj­nér Ondrej Jób, OS X deve­lo­per Peter Pau­lis z min60 a bac­kend deve­lo­pe­ri zo Slonline.sk.

Aké sú plá­ny do budúc­na? Čo čaká Fonts­tand?

V súčas­nos­ti je Fonts­tand dostup­ný iba pre sys­tém Mac OS X, pra­cu­je­me ale aj na ver­zii pre Win­do­ws. Apli­ká­cia sa tiež neus­tá­le zlep­šu­je, tak­že pred­po­kla­dám iba prí­jem­né prek­va­pe­nia.
Ďaku­je­me za roz­ho­vor a pra­je­me veľa ďal­ších úspe­chov!

titul­ná foto: Andrej Krát­ky a Peter Biľak, foto Jean Fra­nço­is Por­chez

Pridať komentár (0)