Slo­ven­ský GA Dril­ling mieri k šej­kom do Abu Dhabi!

Rišo Néveri / 10. augusta 2015 / Tools a produktivita

Pred­stavte si vŕta­nie do tvr­dých hor­nín bez poško­de­nia vrt­nej hlavy. Áno, presne to, čo vo filme Arma­ged­don potre­bo­vali, ako je to však možné? Slo­váci z firmy GA Dril­ling sa pozreli na prob­lém z nového uhla a polo­žili si otázku: “Sku­točne nám treba vrtnú hlavu?” Prek­va­pivo, ale odpo­veď bola nie. 

Čo je PLAS­MA­BIT?

S vrt­nou hla­vou sú predsa iba prob­lémy, preto ju odstrá­nili a prišli s nie­čím novým — budúc­nos­ťou vŕta­nia. Ich tech­no­ló­gia PLAS­MA­BIT je sys­tém, schopný dosiah­nuť hlboké pod­zemné zdroje na základe robust­ného plaz­mo­vého gene­rá­tora. Na roz­diel od kla­sic­kého vŕta­nia, táto tech­no­ló­gia využíva bez­kon­taktný vrtný pro­ces na základe ino­va­tív­neho prí­stupu upra­ve­ného pre extrémne tep­lotné, fyzi­kálne a tla­kové pod­mienky. Nie je to metóda zalo­žená fyzic­kom kon­takte medzi hor­ni­nou a vrt­nou plat­for­mou, ale využíva elek­trický plaz­mový oblúk.

Nová tech­no­ló­gia zni­žuje cel­kové vrtné a infraš­truk­tu­rálne náklady ako aj vyna­lo­žený čas. Umož­ňuje vŕtať s kon­štan­tne vyso­kou rých­los­ťou, bez potreby výmeny vrt­ného nástroja a so zvý­še­nou sta­bi­li­tou vrtu. Hlavné seg­menty, v kto­rých môže byť tech­no­ló­gia využitá sú ťažba ropy, zem­ného plynu, geoter­mál­nej ener­gie, mine­rá­lov a baníc­tvo.

Uve­de­nie na trh a kan­ce­lá­rie v Abu Dhabi

Výkonný ria­di­teľ GA Dril­ling Igor Kočiš sa pred prvot­ným uve­de­ním tech­no­ló­gie v arab­ských kra­ji­nách vyjad­ril pre časo­pis Pipe­line Maga­zine nasle­dovne: “Vo vše­obec­nosti je naša tech­no­ló­gia zalo­žená na plazme obrov­ským kro­kom vpred v tejto oblasti. Dokáže úplne odstrá­niť hor­ninu bez fyzic­kého kon­taktu a pre­dĺžiť oča­ká­vané doby využi­ťia vrtu. Vŕta­nie s PLAS­MA­BIT je rýchle a má mnoho využití, ako naprí­klad aj záchrana sta­rého zaria­de­nia zasek­nu­tého vo vrte.” Tech­no­ló­gia sa má otes­to­vať v teréne počas budú­ceho roku a na trh ju plá­nujú uviezť v roku 2017.

Na základe infor­má­cií, že inku­bá­tor v Mas­dar City posky­tuje naj­lep­šie pod­mienky na apli­ká­ciu know-how do praxe a sku­toč­nosti, podľa kto­rej má GA Dril­ling hlboké tech­no­lo­gické záze­mie, sa firma roz­hodla spra­viť prvý krok na arab­skom trhu otvo­re­ním kan­ce­lá­rie v Abu Dhabi. Inku­bá­tor nám poskytne potrebné kon­takty a pomôže nám infor­mo­vať prie­my­sel o tech­no­ló­gii novej gene­rá­cie. Firma je už teraz aktívna v sever­ských oblas­tiach, ich plány však sme­rujú do oblastí ťažby ropy a zem­ného plynu. “Apli­ká­cie našej tech­no­ló­gie nesú skrytý poten­ciál a dokážu našim par­tne­rom poskyt­núť dopo­siaľ neví­dané prí­le­ži­tosti. Cie­ľom spo­lu­práce je aj zdo­ko­na­le­nie tech­no­ló­gie a zefek­tív­ne­nie vŕta­nia cel­kovo.”

Vďaka spo­lu­práci s veľ­kým posky­to­va­te­ľom ropy a zem­ného plynu v Saud­skej Ará­bii, ktorý pod­po­ro­val vývoj našej tech­no­ló­gie sme doká­zali nad­via­zať kon­takty s via­ce­rými spo­lož­nos­ťami v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch, Saud­skej Ará­bii a Ománe. “Týmto spo­loč­nos­tiam doká­žeme výrazne zjed­no­du­šiť pro­cesy vrtu a ušet­riť čas. Naše out-of-the-box rie­še­nie dokáže poskyt­núť 30 – 50 per­centné zní­že­nie nákla­dov.”

zdroj: pipelineme.com

Pridať komentár (0)