Slo­ven­ský GOPASS ovlá­dol lon­dýn­ske Loy­alty Awards 2015

Lukáš Gašparík jr. / 12. jún 2015 / Tools a produktivita

Prog­ram GOPASS, vyvi­nutý Pri­ce­wise pre Tatry Moun­tain Resorts, vyhral pre­stížne „Loy­alty Awards“ v 3 kate­gó­riách. Kon­ku­ro­vať mu doká­zal iba naj­väčší nemecký ver­nostný prog­ram Pay­back vlast­nený Ame­ri­can Express, ktorý vyhral podobne ako GOPASS 3 ceny.

Slo­ven­ský ver­nostný prog­ram doká­zal obstáť v ťaž­kej kon­ku­ren­cii a odniesť si prven­stvo až v troch kate­gó­riách súťaže „The Loy­alty Awards 2015“. O jeho kva­lite svečí aj to, že medzi kon­ku­ren­tami boli také zvúčné mená, ako naprí­klad Le Club Accor Hotels, Carl­son Resi­dor Group či Avios prog­ram Bri­tish Air­ways.

Sme hlboko poc­tení a šoko­vaní koneč­ným výsled­kom. Účasť nebola koneč­ným výsled­kom. Neodišli sme “len” s jed­nou, s dvoma, ale vyhrali sme vo všet­kých 3 kate­gó­riách, do kto­rých sme sa pri­hlá­sili.”

GOPASS MEDZI NAJ­LEP­ŠÍMI AERO­LIN­KAMI, HOTELMI A DES­TI­NÁ­CIAMI

Vyhrať oce­ne­nie za naj­lepší ver­nostný prog­ram v kate­gó­rii ces­tov­ného ruchu je obrov­ská česť, pre­tože pokiaľ hovo­ríme o ver­nost­ných prog­ra­moch, ces­tov­ných ruch má dlhú tra­dí­ciu v tejto oblasti. Prvé veľké ver­nostné prog­ramy boli vyvi­nuté práve aero­lin­kami alebo hotelmi. Jed­ným z naj­väč­ších kon­ku­ren­tov slo­ven­ského GOPASSu v kate­gó­rii “Tra­vel” bola naprí­klad aj celo­sve­tová sieť hote­lov Accor Hotels. 

Prečo v tejto kate­gó­rii vyhral prog­ram GOPASS?

Je to preto, že GOPASS je oveľa viac než len ver­nostný prog­ram. Je to pravý zákaz­nícky prog­ram s mno­hými fun­kciami a bene­fitmi, ktoré všetky spolu vytvá­rajú atrak­tívny mix hod­nôt.”


Obrá­zok: Zľava, Bohuš Hla­vatý, CEO Tatry Moun­tain Resorts, Peter Kriš­ťák, zakla­da­júci par­tner Pri­ce­wise, Radek Hra­cho­vec, par­tner Pri­ce­wise a Milan Schnor­rer, zakla­da­júci par­tner Pri­ce­wise s oce­ne­ním za Naj­lepší Ver­nostný Prog­ram v odvetví turis­tic­kého ruchu 

NAJ­LEP­ŠIA PRIAMA MAR­KE­TIN­GOVÁ KOMU­NI­KÁ­CIA – OCE­NE­NIE ZA NAJ­LEP­ŠIE „CRM“

Sme veľmi radi, že PRIAMA MAR­KE­TIN­GOVÁ KOMU­NI­KÁ­CIA PROG­RAMU GOPASS vyhrala oce­ne­nie za naj­lep­šie CRM vo ver­nost­nom prog­rame. Osobne som veľmi rád že DIRECT MAR­KE­TIN­GOVÁ KOMU­NI­KÁ­CIA zís­kala oce­ne­nie pre­tože je to oblasť, ktorú so v Pri­ce­wise zalo­žil a denne ju roz­ví­jame. Teší nás to práve preto, že nemalú časť zásluhy na tejto cene má práve neus­tála dodá­vaná služba Pri­ce­wise v oblasti Direct Mar­ke­tingu. Toto sú výsledky tisíca malých krôč­kov, sto­viek pria­mych mar­ke­tin­go­vých kam­paní a detail­nej ana­lýzy dát o lyžia­roch. Porot­co­via ude­lili oce­ne­nie prog­ramu GOPASS vo veľmi kva­lit­nej spo­loč­nosti súťa­žia­cich ako lon­dýn­ske letisko Heath­row alebo Carl­son Resi­dor Group, mana­žu­júci značky ako hotely Radis­son alebo Park Plaza.”

Prečo vyhral GOPASS v kon­ku­ren­cii s Carl­son Resi­dor Group?

Pri­ce­wise dodáva prácu na pria­mej direct mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cii pre via­cero spo­loč­ností na vyso­kej úrovni, ale s prog­ra­mom GOPASS sme vynašli nie­koľko jedi­neč­ných ino­vá­cií. Tu je iba jeden prí­klad: už hodinu po skon­čení lyžiar­skeho dňa každý člen prog­ramu GOPASS auto­ma­ticky obdrží správu o svo­jich odly­žo­va­ných kilo­met­roch a graf osob­ného lyžiar­skeho výš­ko­vého výkonu do emai­lo­vej schránky. V Pri­ce­wise veríme, že priamy mar­ke­ting by mal byť robený tak rele­van­tne a osobne, aby neot­ra­vo­val zákaz­ní­kov a záro­veň vytvá­ral zisk.”


Obrá­zok: Zľava, Peter Kriš­ťák, zakla­da­júci par­tner Pri­ce­wise, Bohuš Hla­vatý, CEO Tatry Moun­tain Resorts, Milan Schnor­rer zakla­da­júci par­tner Pri­ce­wise si pre­be­rajú oce­ne­nie za Naj­lep­šie CRM vo Ver­nost­nom Prog­rame

NAJ­LEPŠÍ V STRED­NEJ A VÝCHOD­NEJ EURÓPE

Po prvých dvoch oce­ne­niach prišlo na rad aj ďal­šie! Tre­tím oce­ne­ním slo­ven­ského GOPASSu bolo oce­ne­nie za naj­lepší ver­nostný prog­ram v stred­nej a východ­nej Európe. “Toto oce­ne­nie si takisto veľmi vážime, pre­tože uka­zuje, že zau­jí­mavé ino­vá­cie pri­chá­dzajú z roz­ví­ja­jú­cich sa trhov ako je aj Slo­ven­sko a záze­mie veľ­kých nad­ná­rod­ných spo­loč­ností s dlhou his­tó­riou nie je jedi­ným pred­po­kla­dom pre úspech.”


Obrá­zok: Zľava, Bohuš Hla­vatý, CEO Tatry Moun­tain Resorts, Peter Kriš­ťák a Milan Schnor­rer, zakla­da­júci par­tneri Pri­ce­wise a Radek Hra­cho­vec, par­tner Pri­ce­wise si pre­be­rajú oce­ne­nie za Naj­lepší Ver­nostný Prog­ram v stred­nej a východ­nej Európe

ZÁKAZ­NÍCI MAJÚ RADI GOPASS

Sme veľmi vďační za to, že komu­nita exper­tov sa pozerá na prog­ram GOPASS pozi­tívne, ale našou naj­väč­šou odme­nou sú pozi­tívne ohlasy zákaz­ní­kov a čle­nov prog­ramu GOPASS lebo oni dávajú oce­ne­niam sku­točnú hod­notu.”

A v čom je GOPASS iný ako kon­ku­ren­cia? Tu sú nie­ktoré prí­klady prečo majú zákaz­níci radi GOPASS:

1. Zákaz­níci nemu­sia čakať v radoch pri kla­sic­kej pokladni.
2. Zákaz­níci ušet­ria peniaze pou­ží­va­ním bodov v reštau­rá­ciách rezortu a zakú­pe­ním lac­nej­ších ski­pa­sov online.
3. Zákaz­níci sa zabá­vajú poze­ra­ním si ich osob­ných lyžiar­skych šta­tis­tík.

Mys­líme si, že GOPASS je ďaleko od doko­na­losti. To je dôvod, prečo GOPASS neus­tále vylep­šu­jeme. S poko­rou príj­mame odozvy od zákaz­ní­kov. Veríme v to, že neexis­tujú neús­pešné prog­ramy, ale len také, ktoré sa pre­stali zlep­šo­vať. Nikdy by sme nedos­tali tieto oce­ne­nia, ak by sme pre­hlá­sili, že GOPASS je doko­nalý a každý zákaz­ník je spo­kojný.”

GOPASSu gra­tu­lu­jeme, ďaku­jeme za skvelé správy z Lon­dýna a pra­jeme, aby aj naďa­lej mali množ­stvo spo­koj­ných zákaz­ní­kov. :)

zdroj: pricewise.sk

Pridať komentár (0)