Slo­ven­ský HOPIN sa spo­jil s Volk­swa­gen Slo­ven­sko a mení sa na “up!in”! Spo­ločne pri­ná­šajú zákaz­ní­kom jazdy zadarmo s novým Volk­swa­gen up!

Nikola Brehová / 26. septembra 2016 / Business

Slo­ven­ská apli­ká­cia HOPIN TAXI a spo­loč­nosť Pors­che Slo­va­kia, auto­ri­zo­vaný impor­tér značky Volk­swa­gen, v spo­lu­práci s bra­ti­slav­ským závo­dom Volk­swa­gen Slo­va­kia oddnes vozia ľudí zadarmo cez up!in. Flo­tila šest­nás­tich Volk­swa­ge­nov up!, ktorá od dnes až do 30. sep­tem­bra roz­váža zákaz­ní­kov HOPIN TAXI apli­ká­cie v Bra­ti­slave a Koši­ciach, doka­zuje, že nový Volk­swa­gen up! má dosť miesta na neča­kané zážitky. 

Zákaz­níci majú mož­nosť zviezť sa s HOPIN TAXI zadarmo. Čaká ich aj prek­va­pe­nie — vou­cher v hod­note 500 Eur na kúpu nového VW up!, bez­platná pre­hliadka fab­riky a ďal­šie. Akcia trvá od 26. sep­tem­bra do 30. sep­tem­bra a odo­hráva sa v Bra­ti­slave a v Koši­ciach.

fb_cover_26_9_launch

Ako to celé fun­guje? Od 26. sep­tem­bra do 30. sep­tem­bra bude v Bra­ti­slave jaz­diť 12 up!inov a v Koši­ciach 4 up!iny. Šoférmi budú naozaj­stní taxi­kári, ktorí budú voziť zákaz­ní­kov zadarmo každý deň od 10.00 hod. do 19.00 hod. Promo akcia je určená súkrom­ným zákaz­ní­kom apli­ká­cie HOPIN TAXI vo veku nad 18 rokov, ktorí sa chcú odviezť v rámci mesta Bra­ti­slava a jeho mest­ských častí a v rámci mesta Košice a jeho mest­ských častí.

upin-3

Stačí, aby si zákaz­ník zavo­lal taxík cez apli­ká­ciu HOPIN, a pokiaľ sa v jeho blíz­kosti nachá­dza voľný up!in, bude mu ponúk­nutá mož­nosť odviezť sa zadarmo. Ak s ňou zákaz­ník súhlasí, príde po neho nový Volk­swa­gen up! plný prek­va­pení. Každý ces­tu­júci up!inom dostane vou­cher v hod­note 500 Eur na nákup nového VW up!, vou­cher na pre­hliadku závodu v Devín­skej Novej Vsi a dar­ček. Ak sa na zákaz­níka usmeje šťas­tie, môže sa odviezť, zaspie­vať si a zaba­viť sa so zná­mymi slo­ven­skými umel­cami, medzi kto­rými bude Bar­bora Švid­ra­ňová, Domi­nika Mir­gová, Tomáš Bez­deda, Samo Tome­ček, Sáva Popo­vič, Tomáš Palon­der a ďalší.

upin-1
Navyše, každý, kto sa odfotí s up!in-om a zve­rejní svoju fotku na Face­book alebo Ins­ta­gram s hash­ta­gom #upin, bude zara­dený do žre­bo­va­nia o Volk­swa­gen up! na mesiac zadarmo!
Pod­rob­nosti o promo akcii je možno nájsť na webo­vej stránke.

Infor­má­cie o modeli a cenách sú dostupné tu a infor­má­cie o výrobe Volk­swa­gen up! v závode Volk­swa­gen Slo­va­kia tu.
 upin-2

O apli­ká­cii HOPIN

Apli­ká­cia HOPIN patrí medzi najús­peš­nej­šie taxi apli­ká­cie na Slo­ven­sku. Je dostupná pre smart­fóny s ope­rač­ným sys­té­mom Android a iOS. HOPIN vzni­kol v roku 2012, aby zjed­no­du­šil ces­to­va­nie taxí­kom na Slo­ven­sku a postupne aj v zahra­ničí. Vďaka ľuďom, ktorí si obľú­bili rýchle a jed­no­du­ché ces­to­va­nie, vyrás­tol HOPIN za tri roky zo 100 objed­ná­vok mesačne na viac ako 2800 denne. HOPIN pôsobí v Bra­ti­slave, Prahe, Koši­ciach a one­dlho aj v ďal­ších mes­tách. Za dva roky pôso­be­nia na trhu vyba­vil HOPIN tak­mer 1,5 mili­óna objed­ná­vok, čo pred­sta­vuje v prie­mere 9,5 mili­óna najaz­de­ných kilo­met­rov.

zdroj foto­gra­fií: archív HOPIN

Pridať komentár (0)