Slo­ven­ský HOPIN sa spo­jil s Volk­swa­gen Slo­ven­sko a mení sa na “up!in”! Spo­loč­ne pri­ná­ša­jú zákaz­ní­kom jaz­dy zadar­mo s novým Volk­swa­gen up!

Nikola Brehová / 26. septembra 2016 / Business

Slo­ven­ská apli­ká­cia HOPIN TAXI a spo­loč­nosť Pors­che Slo­va­kia, auto­ri­zo­va­ný impor­tér znač­ky Volk­swa­gen, v spo­lu­prá­ci s bra­ti­slav­ským závo­dom Volk­swa­gen Slo­va­kia oddnes vozia ľudí zadar­mo cez up!in. Flo­ti­la šest­nás­tich Volk­swa­ge­nov up!, kto­rá od dnes až do 30. sep­tem­bra roz­vá­ža zákaz­ní­kov HOPIN TAXI apli­ká­cie v Bra­ti­sla­ve a Koši­ciach, doka­zu­je, že nový Volk­swa­gen up! má dosť mies­ta na neča­ka­né zážit­ky.

Zákaz­ní­ci majú mož­nosť zviezť sa s HOPIN TAXI zadar­mo. Čaká ich aj prek­va­pe­nie — vou­cher v hod­no­te 500 Eur na kúpu nové­ho VW up!, bez­plat­ná pre­hliad­ka fab­ri­ky a ďal­šie. Akcia trvá od 26. sep­tem­bra do 30. sep­tem­bra a odo­hrá­va sa v Bra­ti­sla­ve a v Koši­ciach.

fb_cover_26_9_launch

Ako to celé fun­gu­je? Od 26. sep­tem­bra do 30. sep­tem­bra bude v Bra­ti­sla­ve jaz­diť 12 up!inov a v Koši­ciach 4 up!iny. Šofér­mi budú naozaj­st­ní taxi­ká­ri, kto­rí budú voziť zákaz­ní­kov zadar­mo kaž­dý deň od 10.00 hod. do 19.00 hod. Pro­mo akcia je urče­ná súkrom­ným zákaz­ní­kom apli­ká­cie HOPIN TAXI vo veku nad 18 rokov, kto­rí sa chcú odviezť v rám­ci mes­ta Bra­ti­sla­va a jeho mest­ských čas­tí a v rám­ci mes­ta Koši­ce a jeho mest­ských čas­tí.

upin-3

Sta­čí, aby si zákaz­ník zavo­lal taxík cez apli­ká­ciu HOPIN, a pokiaľ sa v jeho blíz­kos­ti nachá­dza voľ­ný up!in, bude mu ponúk­nu­tá mož­nosť odviezť sa zadar­mo. Ak s ňou zákaz­ník súhla­sí, prí­de po neho nový Volk­swa­gen up! plný prek­va­pe­ní. Kaž­dý ces­tu­jú­ci up!inom dosta­ne vou­cher v hod­no­te 500 Eur na nákup nové­ho VW up!, vou­cher na pre­hliad­ku závo­du v Devín­skej Novej Vsi a dar­ček. Ak sa na zákaz­ní­ka usme­je šťas­tie, môže sa odviezť, zaspie­vať si a zaba­viť sa so zná­my­mi slo­ven­ský­mi umel­ca­mi, medzi kto­rý­mi bude Bar­bo­ra Švid­ra­ňo­vá, Domi­ni­ka Mir­go­vá, Tomáš Bez­de­da, Samo Tome­ček, Sáva Popo­vič, Tomáš Palon­der a ďal­ší.

upin-1
Navy­še, kaž­dý, kto sa odfo­tí s up!in-om a zve­rej­ní svo­ju fot­ku na Face­bo­ok ale­bo Ins­ta­gram s hash­ta­gom #upin, bude zara­de­ný do žre­bo­va­nia o Volk­swa­gen up! na mesiac zadar­mo!
Pod­rob­nos­ti o pro­mo akcii je mož­no nájsť na webo­vej strán­ke.

Infor­má­cie o mode­li a cenách sú dostup­né tu a infor­má­cie o výro­be Volk­swa­gen up! v závo­de Volk­swa­gen Slo­va­kia tu.
 upin-2

O apli­ká­cii HOPIN

Apli­ká­cia HOPIN pat­rí medzi najús­peš­nej­šie taxi apli­ká­cie na Slo­ven­sku. Je dostup­ná pre smart­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id a iOS. HOPIN vzni­kol v roku 2012, aby zjed­no­du­šil ces­to­va­nie taxí­kom na Slo­ven­sku a postup­ne aj v zahra­ni­čí. Vďa­ka ľuďom, kto­rí si obľú­bi­li rých­le a jed­no­du­ché ces­to­va­nie, vyrás­tol HOPIN za tri roky zo 100 objed­ná­vok mesač­ne na viac ako 2800 den­ne. HOPIN pôso­bí v Bra­ti­sla­ve, Pra­he, Koši­ciach a one­dl­ho aj v ďal­ších mes­tách. Za dva roky pôso­be­nia na trhu vyba­vil HOPIN tak­mer 1,5 mili­ó­na objed­ná­vok, čo pred­sta­vu­je v prie­me­re 9,5 mili­ó­na najaz­de­ných kilo­met­rov.

zdroj foto­gra­fií: archív HOPIN

Pridať komentár (0)