Slo­ven­ský HOPIN si brúsi zuby na zahra­ničné trhy

Šandi / 28. september 2014 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský UBER v podobe HOPIN TAXI si našiel množ­stvo priaz­niv­cov a je ho vidieť na kaž­dom rohu. Čo však vidieť nie je, sú ľudia, ktorí za týmto pro­jek­tom stoja a prí­beh, ktorý sme chceli pood­ha­liť.

Hopin je služba, ktorú za pomerne krátky čas spoz­nalo veľa Slo­vá­kov. Aké je to prísť so služ­bou resp. app­kou, ktorá mení zabe­hnuté návyky?

Je to prí­jemné sle­do­vať ak naša práca pris­pieva k zmene zvy­kov a návy­kov ľudí. Možno raz sa o nás bude písať aj v Slo­ven­skom deje­pise :).

Taxi biz­nis je známy svo­jimi vstup­nými bari­é­rami a pro­tek­ci­oniz­mom. Boli sme sved­kami aké ťažké to má gigant UBER. Ako to fun­guje na Slo­ven­sku, tak­tiež tvrdý boj a bari­éry?

U nás sme sa zatiaľ s neja­kými veľ­kými bari­é­rami nestretli. Iba na začiatku sme sa stre­tá­vali s nedô­ve­rou zo strany taxi­ká­rov k sys­tému, ale túto bari­éru res­pek­tíve nedô­veru sa nám v krát­kom čase poda­rilo odstrá­niť. 

Mar­tin Baran 

Vráťme sa ešte úplne na začia­tok, pred­stav nám HOPIN, kedy a kde vzni­kol tento nápad.

Kedy a kde vzni­kol nápad je ťažko pove­dať. Ale “základný kameň“ apli­ká­cie sa “polo­žil“ v jed­nej kaviarni v Devíne v roku 2012. Tam sme si roz­dali prvé úlohy a začali si vymie­ňať desiatky mai­lov denne. 

Pred­stav nám ešte svo­jich par­ťá­kov, ktorí stoja za týmto výni­moč­ným pro­jek­tom.

Začí­nali sme v tro­j­ici Jozef, Ladi­slav a ja. Obaja cha­lani sú vážne dobrí v tom čo robia.

Kto finan­cuje celý pro­jekt? Koľko vás dopo­siaľ stál?

Za finan­co­va­ním pro­jektu nie je žiadna finančná sku­pina ako sa povráva. Finan­co­va­nie je rea­li­zo­vané zo súkrom­ného sek­tora. Cenu pro­jektu je ťažko odhad­núť, keďže vývoj bol rea­li­zo­vaný nami. No nejaký hrubý odhad je v stov­kách tisíc eur.

Mar­ke­ting je pre vás určite exis­tenčne dôle­žitý. Akým spô­so­bom sa sna­žíte zís­ka­vať nových app use­rov a tak­tiež vodi­čov, kto­rých sme si všimli je na uli­ciach čoraz viac.

Samoz­rejme. Mar­ke­ting je jeden z dôvo­dov, vďaka kto­rému sme sa roz­behli. Na začiatku sme uro­bili masív­nej­šiu reklamnú kam­paň, kde sme zís­kali dobrú základňu zákaz­ní­kov, kto­rým sa apli­ká­cia páčila a ďalej to posú­vali svo­jim zná­mym. Tak­tiež sme mali done­dávna rôzne súťaže pre zákaz­ní­kov alebo vodi­čov. Posledný mar­ke­ting čo sme robili bol so spo­loč­nos­ťou Orange, ktorá roz­po­sie­lala sms svo­jim zákaz­ní­kom a infor­mo­vala ich o našej apli­ká­cií. 

Môže si vodič HOPINU zaro­biť viac ako u kon­ku­ren­cie? Aké ďal­šie výhody posky­tu­jete vašim šofé­rom.

Či zaro­bia viac? Na toto ti neviem odpo­ve­dať. Nemáme pre­hľad koľko objed­ná­vok majú taxis­lužby. Dovo­lím si pove­dať, že ser­vis ktorý majú u nás, nemajú nikde inde. Samoz­rejme neho­vo­rím o tom, že vodiči šet­ria náklady na pohonné hmoty a pre­vádzku svo­jich vozi­diel, keďže sa sna­žíme aby objed­návku dostal najb­ližší vodič k zákaz­ní­kovi. Čo v taxis­luž­bách tak nefun­guje.

Nevní­maš UBER a Lyft ako kon­ku­ren­ciu, pri poten­ciál­nom vstupe na náš trh? Aké tools máte pri­pra­vené, ktoré vám umož­nia bojo­vať s týmito big pla­y­ers na lokál­nom trhu?

Zatiaľ sme sa nad tým neza­mýš­ľali ako by sme postu­po­vali. No mys­lím si, že ak by chceli vstú­piť na náš trh, tak by nás oslo­vili s neja­kou ponu­kou spo­lu­práce, vzhľa­dom na to, že už teraz pokrý­vame neza­ned­ba­teľné per­cento trhu.

Kde všade je dnes HOPIN dostupný a koľko vozi­diel je vo vašom fle­ete?

HOPIN je už v nie­koľ­kých mes­tách ako Bra­ti­slava, Košice, Ban­ská Bys­trica, Levice, Trnava, no počet vodi­čov a objed­ná­vok nie je zďa­leka taký ako by sme si pred­sta­vo­vali. Samoz­rejme okrem Bra­ti­slavy. Počet vozi­diel by sme ešte neradi zve­rej­ňo­vali.

Pokrý­vajú v súčas­nosti pre­vádz­kové výnosy, vaše náklady na chod firmy?

Ani zďa­leka nie :). Momen­tálne ešte stále bežíme vo free móde.

Kedy plá­nu­jete expan­do­vať do ďal­ších kra­jín?

Máme niečo roz­ro­bené, ale musíme sa na to dobre pri­pra­viť. Ťažko pove­dať kedy to bude. Ale nepred­po­kla­dám, že to bude ešte tento rok. Skôr to vidím na prvý štvrť­rok 2015.

Ako rea­gujú ľudia, ktorí prvý­krát vyskú­šali HOPIN? Stali sa pra­vi­del­nými zákaz­níkmi.

Podľa toho čo nám hovo­ria vodiči, tak skoro všetci zákaz­níci sa stanú pra­vi­del­nými.

Neplá­nu­jete roz­be­hnúť podobnú službu ako UBER s luxus­nými vozid­lami?

Zatiaľ nie. Ale nevy­lu­ču­jeme nejakú podobnú alter­na­tívu.

A čo star­tupy vo svete? Máš nie­ktoré fakt obľú­bené?

Keďže som s tele­fó­nom nons­top (moja pria­teľka vie o čom hovo­rím), tak určite SmartT­hings. Mám rád všetko, čo doká­žem ovlá­dať cez tele­fón. 

Je dôle­ži­tej­šie mať dobrú myš­lienku, byť na správ­nom mieste, alebo niečo iné?

Presne ako hovo­ríš. Ale ešte jedna potrebná vec je pod­statná. Byť na tom správ­nom mieste v správny čas so správ­nymi ľuďmi.

Čo by si odká­zal Slo­ven­ským star­tu­pom jed­nou vetou?

Čokoľ­vek robia, nech to robia naj­lep­šie ako vedia a úspech sa skôr či neskôr dostaví.

Pridať komentár (0)