Slo­ven­ský por­tál sa púšťa do boja s nepla­tičmi fak­túr

Luky Gašparík / 27. september 2014 / Tools a produktivita

Nepla­te­nie fak­túr sa pomaly, ale iste stáva národ­ným špor­tom Slo­vá­kov. Korup­cia, švind­liar­stvo a pod­vody sú často krát bež­ným javom v slo­ven­skom pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí. Róbert Škrab sa roz­ho­dol klep­núť týmto prak­ti­kám po prs­toch a spus­til pred pár dňami por­tál, ktorý má pomôcť uro­biť poria­dok s chro­nic­kými nepla­tičmi fak­túr.

Nový por­tál s náz­vom nevyplatenafaktura.sk má pomôcť slo­ven­ským pod­ni­ka­te­ľom vyhnúť sa svo­jim menej poc­ti­vým kole­gom, ktorí “občas zabudnú” zapla­tiť fak­túry. Zmys­lom por­tálu je vytvo­riť pros­trie­dok, ako sa vyba­brať so špe­ku­lantmi. Pod­ni­ka­te­lia sa tak môžu vyhnúť zby­toč­ným nákla­dom a hlavne ušet­ria svoje nervy, ktoré si pri tomto užijú svoje. Stránka fun­guje na prin­cípe, že VY ako pod­ni­ka­teľ môžete na naho­diť do sys­tému vaše fak­túry (samoz­rejme tie, ktoré sú po splat­nosti) a ďalší pod­ni­ka­te­lia by si mali vedieť svojho poten­ciál­neho alebo už aj exis­tu­jú­ceho obchod­ného par­tnera, rýchlo pre­klep­núť. 

Dru­hotná pla­tobná neschop­nosť je bohu­žiaľ tak­tiež čas­tým javom. Mnoho krát sa pod­ni­ka­te­lia dostanú do tohto stavu bez svojho zavi­ne­nia, ale práve z dôvodu nepoc­ti­vého sprá­va­nia svo­jich obchod­ných par­tne­rov. Slo­ven­skí pod­ni­ka­te­lia totiž zis­tili, že tvorba také­hoto “krát­ko­do­bého úveru”, ich vyjde radovo lac­nej­šie (väč­ši­nou dokonca zadarmo), ako úver z banky. Samoz­rejme, takáto situ­ácia sa môže v živote vyskyt­núť. Por­tál nevyplatenafaktura.sk mys­lel aj na takúto mož­nosť. Por­tál si vytvo­ril vnú­torné mecha­nizmy, ktoré toto roz­li­šujú a dávajú mož­nosť dohod­núť sa medzi veri­te­ľom dlž­ní­kom napr. na splát­ko­vom kalen­dári, ale hlavne mož­nosť roz­lí­šiť medzi nepoc­tiv­cami a “obe­ťami” pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia.

Prečo by ste mali teda pri­dať svoje fak­túry na tento por­tál?

Na stránke sa uvá­dzajú 4 dôvody. Hneď k prvému by som však mal určité výhrady.

  1. Každý má právo na druhú šancu. Autori pro­jektu týmto mys­lia, že po zapla­tení fak­túry nezos­tane na inter­nete o pod­ni­ka­te­ľovi žia­den záznam o tom, že bol nepoc­tivý. Mňa osobne by prá­veže zau­jí­malo, akú mal pla­tobnú dis­cip­línu aj pred­tým, ako s nim začnem robiť biz­nis a nie len akú ju má teraz.
  2. Ochrana súkro­mia a dohoda. Na dru­hej strane je super, že neplatca dostane e-mail hneď potom, ako sú jeho fak­túry naho­dené do sys­tému. Na tento e-mail má mož­nosť rea­go­vať — v prí­pade, keď napr. už fak­túry sti­hol zapla­tiť. “Zoznam dlž­ní­kov nie je voľne prí­stupný, pre vyhľa­da­nie je potrebné uviesť IČO”, uvá­dza sa na stránke.
  3. Veľmi dôle­žitá je mož­nosť — Ohod­no­te­nia dlž­níka. Tu sa presne apli­kuje mož­nosť roz­lí­še­nia medzi dlž­ní­kom, ktorý je pod­vodný, zata­juje sa a nechce svoj závä­zok spl­niť a medzi pod­ni­ka­te­ľom, ktorý sa snaží prob­lém aktívne rie­šiť.
  4. Infor­má­cie zo stránky sa nepos­ky­tujú inkas­ným spo­loč­nos­tiam ani práv­ni­kom. Pro­jekt chráni B2B vzťahy. Ale pred­po­kla­dám, že tiež nebudú mať prob­lém sa do sys­tému regis­tro­vať a pozrieť???

Pre mňa osobne zostalo pár otá­zok nezod­po­ve­da­ných, napr. čo sa stane s fak­tú­rami, ktoré boli následne uhra­dené? Ako to sys­tém zistí — kto ho na to upo­zorní? Kto bude posu­dzo­vať (OCR, člo­vek, alebo iba elek­tro­nické fak­túry??), či sú fak­túry naozaj už po splat­nosti a nie sú len úče­lovo naho­dené, aby sa pod­ni­ka­teľ dostal na black­list? Na tieto a ďal­šie otázky sa nám bohu­žiaľ odpo­vede nepo­da­rilo nájsť.

Ak teda chcete, aby sa pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die aspoň tro­chu znor­ma­li­zo­valo pri­dajte aj vaše fak­túry do sys­tému, spra­viť tak môžete priamo tu. Skvelé je, že pri­da­nie fak­túr je kom­pletne ZADARMO. Kaž­do­pádne sa jedná o dobrú ini­cia­tívu a takéto bude star­ti­tup vždy pod­po­ro­vať! Stačí dotia­húť — zod­po­ve­dať pár otá­zok a verím, že stránka nevyplatenafaktura.sk bude ozaj­st­ným prí­no­som.

Zdroj: nevyplatenafaktura.sk

Pridať komentár (0)