Slovenský projekt VECTARY získal miliónovú investíciu, chce dobiť americký trh

  • S VECTARY zvládne návrh 3D objetov aj počítačový laik.
cow
  • S VECTARY zvládne návrh 3D objetov aj počítačový laik.

Pre nie­koho, kto ešte nikdy neskú­šal 3D tlač môže byť veľa vecí okolo nej veľmi mätúcich. Ak nepoz­náš tech­no­ló­giu, jej uče­nie sa môže zdať ako uče­nie sa nového jazyka — najmä, ak ide o mode­lo­vací soft­vér.

Jedna vec je namo­de­lo­vať základné tvary, no ak chcete vytvo­riť model s istou kom­plex­nos­ťou, môže to byť cel­kom náročné. 3D tla­čiarne sú schopné vytla­čiť neuve­ri­teľné veci, takže byť limi­to­vaný zna­los­ťou soft­véru je sku­točne mrha­nie poten­ciá­lom.

v3

zdroj fotografie:vectary.com

A tu pri­chá­dza na scénu VEC­TARY — nový online 3D mode­lo­vací nástroj, ktorý bol navr­hnutý, aby urých­lil mode­lo­va­nie pre všet­kých. Plat­forma je rov­nako dobrá ako samotný nástroj, VEC­TARY umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť aj tie kom­plex­nej­šie dizajny a to rovno v pre­hlia­dači. Model je potom auto­ma­ticky ulo­žený do cloudu, ľahko sa zdieľa a je prí­stupný.

Len pred nedávnom získal tím z VECTARY investíciu vo výške 2,5 milióna dolárov (cca 2,3 milióna eur), ktorú im poskytol investičný fond BlueYard capital. V súčasnosti sa plánujú presťahovať, aby mali šancu sa stať globálnym startupom.

v4

foto:vime.com

Ľudia stojaci za týmto inovatívnym projektom si uvedomujú, že Slovenský trh sa už zväčšovať nebude. Aj preto padlo rozhodnutie, že časť tímu sa presťahuje do New Yorku, ktorého potenciál je predsa len sľubnejší. Trh Spojených štátov amerických je pre tento startup dôležitý najmä kvôli ďalšiemu rastu a získaní väčšej komunity ľudí. To ide samozrejme ruka v ruke s možnosťou globálneho zásahu.

Ďalšou výhodou VECTARY je aj možnosť sprístupnenia vytvoreného modelu ďalším ľuďom, teda iným používateľom programu. Tí si ho potom budú môcť prispôsobiť podľa svojej potreby. Čo sa týka autorských práv, tie sú zabezpečené podmienkou sprístupnenia modelu ďalším používateľom pod licenciou Creative Commons.

Je zjavné, že na trhu je momentálne obrovská medzera medzi väčšou dostupnosťou 3D tlače a nedostatkom tlačiteľného obsahu a zložitosťou nástrojov na jeho tvorbu. Projekt je na trhu len pár týždňov, avšak už stihol osloviť tisícky používateľov z celého sveta. Záujem však prichádza aj zo strany univerzít, či herných štúdií.

zdroj:techcrunch.com zdroj titulnej fotografie:3dprintingindustry.com/solidsmack.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech