Slo­ven­ský Solar­Hug nabi­je smart­fón eko­lo­gic­ky, zo zápäs­tia!

Rišo Néveri / 18. decembra 2014 / Tech a inovácie

Smart­fón­mi je pre­po­je­ný celý svet. Ale pove­dz­me si to na rovi­nu, majú cha­bú výdrž baté­rie. Áno exter­né nabí­jač­ky sú fajn, ale zabe­ra­jú pri­ve­ľa mies­ta a je otra­va ich vlá­čiť a nabí­jať. Chce­me pred­sa nie­čo prak­tic­kej­šie, nie­čo, na čo netre­ba mys­lieť a keď to potre­bu­je­me bude to po ruke. Zvlád­ne to slo­ven­ský Solar­Hug? Ja dúfam, že áno!

Čo je Solar­Hug?

Exter­ná nabí­jač­ka? Áno! Ale nie tak ako ju pozná­te. Solar­Hug je nabí­jač­kou s dvo­j­icou vsta­va­ných solár­nych pane­lov vo for­me náram­ku. Vďa­ka pane­lom nára­mok doká­že to, čo bež­né nabí­jač­ky nie a to pre­me­niť ener­giu zo slneč­ných lúčov na elek­tric­kú.

Z nabí­jač­ky sa tak stá­va uži­toč­ná nosi­teľ­ná tech­no­ló­gia, kto­rá má navy­še veľ­mi štý­lo­vý, futu­ris­tic­ký design. Tele­fón sta­čí pri­po­jiť pomo­cou vsta­va­né­ho USB káb­la a môže­te ho pria­mo v ruke nabí­jať a ďalej pou­ží­vať.

Ako nára­mok vzni­kol?

Za nápa­dom a vývo­jom sto­jí mla­dý, 20 roč­ný Slo­vák Pavol Buj­na. Pôvo­dom z Bra­ti­sla­vy, Pavol žil rok v brit­skom mes­te Rea­ding, kde na náram­ku pra­co­val. Do zahra­ni­čia vyces­to­val po ukon­če­ní stred­nej prie­my­sel­nej ško­ly, aby nav­ští­vil kon­fe­ren­ciu v Lon­dý­ne. Po jej absol­vo­va­ní sa roz­ho­dol v Anglic­ku ostať, aby vytvo­ril nie­čo vlast­né.

Ako kaž­dý mla­dý, veľa komu­ni­ko­val cez svoj smart­fón, kto­rý sa prav­da­že rých­lo vybí­jal. Čo však, keď niet po ruke zásuv­ky a vrec­ká nemá­te plné exter­ných nabí­ja­čiek? Vznik­ne nápad náram­ku ako nabí­jač­ky! Po roku vývo­ja náram­ku a noč­ných smien v skla­de sa Pavol s tak­mer hoto­vým pro­to­ty­pom roz­ho­dol do Bra­ti­sla­vy vrá­tiť a nájsť pre svoj pro­jekt pod­po­ru — tím, inves­to­rov a pev­nú pôdu.

Roz­mýš­lal som aj o nabí­ja­ní pohy­bom, ale to je málo efek­tív­ne. Sln­ko je v pod­sta­te stá­le na oblo­he, dokon­ca aj v Anglic­ku, kde stá­le pršía je zatia­hnu­té pre­ni­ka­jú lúče dosta­toč­ne na to, aby sa solár­nym pane­lom dalo nabí­jať. Pri­tom som na webe obja­vil taký solár­ny panel, kto­rý nie je nemo­tor­ný ako ich asi všet­ci pozna­jú, ale fle­xi­bil­ný, ohyb­ný, ľah­ký a pri­tom sko­ro nezni­či­teľ­ný”, dodá­va Pavol.

Kicks­tar­ter

Po roko­va­ní s inves­tor­mi Pavol zis­til, že tadiaľ ces­ta neve­die. Kaž­dý mal mno­ho nápa­dov, kto­ré chce­li do náram­ku pri­dať, avšak to by zna­me­na­lo kom­plet­né pre­ko­pa­nie pro­duk­tu. Napo­kon sa oko­lo pôvod­né­ho náram­ku pozbie­ral šikov­ný sedem­člen­ný tím, kto­rý sa o finan­co­va­nie roz­ho­dol pop­ro­siť širo­kú verej­nosť na kicks­tar­te­ri.

Cie­ľom kam­pa­ne je vyzbie­rať 70,000 brit­ských libier, kto­ré pomô­zu zabez­pe­čiť kva­lit­nú výro­bu a potreb­né zdro­je. V prí­pa­de úspe­chu sa na prvé náram­ky môže­me tešiť v Aprí­li 2015. Na Slo­ven­sku nie je veľa spo­loč­nos­tí, kto­ré sa venu­jú kam­pa­niam na cro­wd­sour­cin­go­vých por­tá­loch. Pavol však našiel skve­lých par­tne­rov v Boomex agen­cy a v agen­tú­re Taran­tu­la, kto­rých na úspeš­nú kam­paň urči­te potre­bu­je.

Momen­tál­ny pro­to­typ má jed­no­du­chý, veľ­mi ele­gant­ný design inšpi­ro­va­ný pro­dukt­mi od App­le. Hrúb­ka náram­ku je tak­mer zhod­ná s hrúb­kou iPho­nu 6 a váži len 90g. Dis­po­nu­je dvo­ma solár­ny­mi panel­mi, baté­ri­ou a navy­še poslú­ži ako USB úlo­žis­ko s kapa­ci­tou až 128GB. V náram­ku je aj vsta­va­né svet­lo, kto­ré infor­mu­je o sta­ve nabi­tia baté­rie a poslú­ži aj ako bater­ka.

V naj­hor­šom sta­ve, kedy by bol aj nára­mok, aj tele­fón vybi­tý, by za prvú hodi­nu na sln­ku nára­mok tele­fón nabil na 10%. Exis­tu­je dokon­ca ver­zia náram­ku, kto­rá sa dá bez­drô­to­vo, indukč­ne nabí­jať, podob­ne ako nie­kto­ré smart­fó­ny. Úpl­né nabi­tie baté­rie z “prázd­ne­ho” sta­vu trvá 8 hodín, pri­čom nepot­re­bu­je­te pria­me slneč­né svet­lo.

Solar­Hu ako nápad však nie je uni­kát. Uni­ká­tom je hlav­ne vďa­ka spô­so­bu rie­še­nia, desig­nu a novým typom solár­nych pane­lov. V minu­lom roku sa na kicks­tar­te­ri úspeš­ne pod­po­ril pro­jekt s náz­vom Sol Cuff, kto­rý ponú­ka podob­né rie­še­nie vo for­me náram­ku so solár­ny­mi panel­mi a vsta­va­nou baté­ri­ou. Sol Cuff môže pre slo­ven­ský pro­jekt zna­me­nať kon­ku­ren­ciu, avšak fakt, že po roku je stá­le vo vývo­ji a jeho kva­li­ta desig­nu mi naz­na­ču­je, že má Solar­Hug väč­ší poten­ciál.

Zdroj: kicks­tar­ter, solar­hug

Pridať komentár (0)