Slo­ven­ský Solar­Hug nabije smart­fón eko­lo­gicky, zo zápäs­tia!

Rišo Néveri / 18. decembra 2014 / Tech a inovácie

Smart­fónmi je pre­po­jený celý svet. Ale pove­dzme si to na rovinu, majú chabú výdrž baté­rie. Áno externé nabí­jačky sú fajn, ale zabe­rajú pri­veľa miesta a je otrava ich vlá­čiť a nabí­jať. Chceme predsa niečo prak­tic­kej­šie, niečo, na čo netreba mys­lieť a keď to potre­bu­jeme bude to po ruke. Zvládne to slo­ven­ský Solar­Hug? Ja dúfam, že áno!

Čo je Solar­Hug?

Externá nabí­jačka? Áno! Ale nie tak ako ju poznáte. Solar­Hug je nabí­jač­kou s dvo­j­icou vsta­va­ných solár­nych pane­lov vo forme náramku. Vďaka pane­lom nára­mok dokáže to, čo bežné nabí­jačky nie a to pre­me­niť ener­giu zo slneč­ných lúčov na elek­trickú.

Z nabí­jačky sa tak stáva uži­točná nosi­teľná tech­no­ló­gia, ktorá má navyše veľmi štý­lový, futu­ris­tický design. Tele­fón stačí pri­po­jiť pomo­cou vsta­va­ného USB kábla a môžete ho priamo v ruke nabí­jať a ďalej pou­ží­vať.

Ako nára­mok vzni­kol?

Za nápa­dom a vývo­jom stojí mladý, 20 ročný Slo­vák Pavol Bujna. Pôvo­dom z Bra­ti­slavy, Pavol žil rok v brit­skom meste Rea­ding, kde na náramku pra­co­val. Do zahra­ni­čia vyces­to­val po ukon­čení stred­nej prie­my­sel­nej školy, aby nav­ští­vil kon­fe­ren­ciu v Lon­dýne. Po jej absol­vo­vaní sa roz­ho­dol v Anglicku ostať, aby vytvo­ril niečo vlastné.

Ako každý mladý, veľa komu­ni­ko­val cez svoj smart­fón, ktorý sa prav­daže rýchlo vybí­jal. Čo však, keď niet po ruke zásuvky a vrecká nemáte plné exter­ných nabí­ja­čiek? Vznikne nápad náramku ako nabí­jačky! Po roku vývoja náramku a noč­ných smien v sklade sa Pavol s tak­mer hoto­vým pro­to­ty­pom roz­ho­dol do Bra­ti­slavy vrá­tiť a nájsť pre svoj pro­jekt pod­poru — tím, inves­to­rov a pevnú pôdu.

Roz­mýš­lal som aj o nabí­janí pohy­bom, ale to je málo efek­tívne. Slnko je v pod­state stále na oblohe, dokonca aj v Anglicku, kde stále pršía je zatia­hnuté pre­ni­kajú lúče dosta­točne na to, aby sa solár­nym pane­lom dalo nabí­jať. Pri­tom som na webe obja­vil taký solárny panel, ktorý nie je nemo­torný ako ich asi všetci poznajú, ale fle­xi­bilný, ohybný, ľahký a pri­tom skoro nezni­či­teľný”, dodáva Pavol.

Kicks­tar­ter

Po roko­vaní s inves­tormi Pavol zis­til, že tadiaľ cesta neve­die. Každý mal mnoho nápa­dov, ktoré chceli do náramku pri­dať, avšak to by zna­me­nalo kom­pletné pre­ko­pa­nie pro­duktu. Napo­kon sa okolo pôvod­ného náramku pozbie­ral šikovný sedem­členný tím, ktorý sa o finan­co­va­nie roz­ho­dol pop­ro­siť širokú verej­nosť na kicks­tar­teri.

Cie­ľom kam­pane je vyzbie­rať 70,000 brit­ských libier, ktoré pomôzu zabez­pe­čiť kva­litnú výrobu a potrebné zdroje. V prí­pade úspe­chu sa na prvé náramky môžeme tešiť v Apríli 2015. Na Slo­ven­sku nie je veľa spo­loč­ností, ktoré sa venujú kam­pa­niam na cro­wd­sour­cin­go­vých por­tá­loch. Pavol však našiel skve­lých par­tne­rov v Boomex agency a v agen­túre Taran­tula, kto­rých na úspešnú kam­paň určite potre­buje.

Momen­tálny pro­to­typ má jed­no­du­chý, veľmi ele­gantný design inšpi­ro­vaný pro­duktmi od Apple. Hrúbka náramku je tak­mer zhodná s hrúb­kou iPhonu 6 a váži len 90g. Dis­po­nuje dvoma solár­nymi panelmi, baté­riou a navyše poslúži ako USB úlo­žisko s kapa­ci­tou až 128GB. V náramku je aj vsta­vané svetlo, ktoré infor­muje o stave nabi­tia baté­rie a poslúži aj ako baterka.

V naj­hor­šom stave, kedy by bol aj nára­mok, aj tele­fón vybitý, by za prvú hodinu na slnku nára­mok tele­fón nabil na 10%. Exis­tuje dokonca ver­zia náramku, ktorá sa dá bez­drô­tovo, indukčne nabí­jať, podobne ako nie­ktoré smart­fóny. Úplné nabi­tie baté­rie z “prázd­neho” stavu trvá 8 hodín, pri­čom nepot­re­bu­jete priame slnečné svetlo.

SolarHu ako nápad však nie je uni­kát. Uni­ká­tom je hlavne vďaka spô­sobu rie­še­nia, designu a novým typom solár­nych pane­lov. V minu­lom roku sa na kicks­tar­teri úspešne pod­po­ril pro­jekt s náz­vom Sol Cuff, ktorý ponúka podobné rie­še­nie vo forme náramku so solár­nymi panelmi a vsta­va­nou baté­riou. Sol Cuff môže pre slo­ven­ský pro­jekt zna­me­nať kon­ku­ren­ciu, avšak fakt, že po roku je stále vo vývoji a jeho kva­lita designu mi naz­na­čuje, že má Solar­Hug väčší poten­ciál.

Zdroj: kicks­tar­ter, solar­hug

Pridať komentár (0)