Slo­ven­ský star­tup Ride­lo zví­ťa­zil v pre­stíž­nej olym­piá­de v ame­ric­kom Hous­to­ne

Marianna Mikešová / 12. mája 2017 / Startupy

Dvo­j­ica stre­doš­ko­lá­kov z Pieš­ťan doká­za­la obstáť v sil­nej medzi­ná­rod­nej kon­ku­ren­cii a za revo­luč­ný pro­jekt si na vedec­kej olym­piá­de odnies­la bronz.

Mla­dí Slo­vá­ci Filip Tomáš­ka a Adrián Páleš sú dôka­zom, že aj oby­čaj­ný škol­ský pro­jekt má poten­ciál pre­ra­ziť vo sve­te biz­ni­su. Ich revo­luč­ná cyk­lo­na­bí­jač­ka Ride­lo, s kto­rou si svoj smart­fón nabi­ješ naprí­klad počas svo­jej ces­ty do ško­ly či prá­ce, si totiž odnies­la úžas­né tre­tie mies­to v kate­gó­rii Ener­gia v pre­stíž­nej vedec­kej olym­piá­de I-SWE­EP v Hous­to­ne v ame­ric­kom Texa­se.

Ide o naj­väč­šiu olym­piá­du vedec­kých pro­jek­tov na sve­te a my sme sa zúčast­ni­li jubi­lej­né­ho 10. roč­ní­ka. Pri­hlá­si­li sme sa naj­mä kvô­li repre­zen­tá­cii Slo­ven­ska. Keď­že sme ešte na stred­nej, ten­to úspech nám tiež môže výraz­ne pomôcť pri pri­hla­so­va­ní na vyso­kú ško­lu v zahra­ni­čí, pre­to­že súťaž je oce­ňo­va­ná naj­mä ame­ric­ký­mi uni­ver­zi­ta­mi,” pre­zra­dil pre Star­ti­tup Adrián.

Foto: facebook.com/Ridelo

Doká­za­li pora­ziť viac ako 500 exce­lent­ných štu­dent­ských pro­jek­tov z celé­ho sve­ta a pred­sta­vi­li jedi­neč­ný pro­jekt Ride­lo sve­tu. Pod­ľa Adriá­na síce výhra nebu­de mať veľ­ký efekt na napre­do­va­nie ich star­tu­pu, no urči­te zvý­ši pove­do­mie o pro­jek­te v zahra­ni­čí. Cha­la­nom sa však už pred súťa­žou poda­ri­lo nájsť inves­to­ra. Kaž­do­pád­ne ide o veľ­ký úspech, pre­to­že v tej­to olym­piá­de víťa­zia len tí naj­ši­kov­nej­ší štu­den­ti.

Zís­kať toto oce­ne­nie môže byť pre bež­né­ho štu­den­ta veľ­mi nároč­né, ale keď­že Ride­lo fun­gu­je už viac ako dva roky, mali sme všet­ky pod­kla­dy už pri­pra­ve­né a jedi­né, čomu bolo tre­ba veno­vať pozor­nosť, bol pro­to­typ. Uro­bi­li sme však chy­bu, keď sme si neuve­do­mi­li, že ide o vedec­kú súťaž, a po tých všet­kých star­tup even­toch sme mali pro­ject board posta­ve­ný inak ako ostat­ní. Prá­ve to bol po kon­zul­tá­cii s porot­ca­mi dôvod, pre­čo sme skon­či­li len na 3. mies­te,” dodal Arián.

Foto: ridelo.eu

Foto: ridelo.eu

Pieš­ťa­ny sa nena­zý­va­jú mes­tom bicyk­lov len tak pre nič za nič. Filip s Adriá­nom sú prá­ve odtiaľ a oba­ja ten­to eko­lo­gic­ký spô­sob dopra­vy milu­jú. Štu­do­va­li spo­loč­ne na Gym­ná­ziu Jána Bal­ta­zá­ra Magi­na vo Vrbo­vom, no odváž­ny star­tup roz­beh­li až po stret­nu­tí na súťa­ži Ener­sol. Adrián na nej pre­zen­to­val bicy­kel s dyna­mom a USB, vďa­ka kto­ré­mu si cyk­lis­ta mohol nabí­jať svoj mobil. Prá­ve to bolo inšpi­rá­ci­ou pre bez­kon­takt­nú nabí­jač­ku.

Ride­lo je mož­né pou­žiť na akom­koľ­vek bicyk­li a pod­ľa auto­rov ide o prvú bez­kon­takt­nú nabí­jač­ku pre mobil­né zaria­de­nia na sve­te. Ako je to mož­né? Fun­gu­je na prin­cí­pe mag­ne­tov, vďa­ka kto­rým sa cha­la­nom poda­ri­lo mini­ma­li­zo­vať hluk a odpor. Nevý­ho­dy kla­sic­ké­ho dyna­ma, s kto­rý­mi musí bojo­vať ich kon­ku­ren­cia, pre­to neča­kaj.

Foto: facebook.com/Ridelo

Ride­lo má zabu­do­va­nú aj powe­ban­ku, tak­že svoj smart­fón môžeš nabí­jať aj vte­dy, keď už na bicyk­li nese­díš. Už nikdy sa ti tak nesta­ne, že tvo­ja baté­ria bude na nule. Nabí­ja­nie navy­še trvá rov­na­ko dlho ako s kla­sic­kou nabí­jač­kou. Filip s Ada­mom tiež tvr­dia, že Ride­lo bude lac­nej­šie ako kon­ku­renč­né pro­duk­ty, aby bolo dostup­né sku­toč­ne kaž­dé­mu cyk­lis­to­vi. Pro­dukt zatiaľ nie je na trhu, no cha­la­ni budú čosko­ro spúš­ťať cro­wd­fun­din­go­vé kam­pa­ne.

Pridať komentár (0)