Slo­ven­ský star­tup vytvo­ril prvú apli­ká­ciu pre Google Glass

Michal Tomek / 9. marca 2014 / Tech a inovácie

Sli.do kon­com minu­lého roka zabo­do­valo na podu­jatí Event Tech­no­logy Awards, kde vyhrali cenu ako Best New Tehch­no­logy Star­tup. Teraz pri­chá­dzajú na trh s novin­kou. V spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Bone­tics sú medzi prvými, kto vytvo­ril apli­ká­ciu pre revo­lučný gad­get – Google Glass. 

V redak­cii sa veľmi tešíme z tohto úspe­chu. Práve slo­ven­ský star­tup uka­zuje celému svetu, ako môže kto­koľ­vek pris­pieť k ino­vá­cii pro­duktu aj takého giganta akým je Google. Túto novinku pred­sta­vili cha­lani zo sli.do na kon­fe­ren­cii o ino­vá­ciách FRES­H14, ktorá sa usku­toč­nila v Kodani. Lep­šie podu­ja­tie si ani vybrať nemohli.

O čom je apli­ká­cia? Pub­li­kum na kon­fe­ren­cii môže klásť svoje otázky a záro­veň za ne hla­so­vať. Mode­rá­tor si potom na Google Glass pozrie tie, ktoré sú naj­lep­šie a v reál­nom čase sa na ne môže pýtať hostí. Účast­níci na FRES­H14 boli prvými, ktorí si túto appku mohli vyskú­šať reálne. Inak je zatiaľ iba v tes­to­va­cej ver­zii pre vybra­ných kli­en­tov. Ak by ste chceli byť medzi nimi, skúste sa pri­hlá­siť zada­ním svojho mailu na tomto linku.

Sli.do je apli­ká­cie pre eventy a kon­fe­ren­cie. Pomáha orga­ni­zá­to­rom zís­ka­vať feed­back a komu­ni­ko­vať s pub­li­kom v reál­nom čase. Vďaka nej už neos­táva len trápne tichu bez otá­zok pub­lika. Zís­kava si čoraz väč­šie uzna­nie v celo­sve­to­vom meradle. Už ju stihli využiť také firmy ako SAP, KPMG alebo Tele­fo­nica O2. Za touto myš­lien­kou sli.do stojí jej CEO Peter Komor­ník. 

Pridať komentár (0)