Slovenský startup získal investíciu 1,5 milióna eur

Linda Cebrová / 15. marca 2019 / Startupy

  • Spo­loč­nosť Fi­nax po­skytla Star­ti­tup ex­klu­zívnu in­for­má­ciu o vý­znam­nej in­ves­tí­cií, ktorú zís­kali
  • LRJ Ca­pi­tal cez svoj fond GRO­WWS SI­CAV, a.s. pod­po­ril ino­vá­tora v in­te­li­gent­nom in­ves­to­vaní, Fi­nax in­ves­tí­ciou 1,5 mi­li­óna eur
  • Ten vy­užije in­ves­tí­ciu na expan­ziu slo­ven­skej ino­vá­cie do sveta a na ďalší tech­no­lo­gický roz­voj
zdroj: archív Finax
  • Spo­loč­nosť Fi­nax po­skytla Star­ti­tup ex­klu­zívnu in­for­má­ciu o vý­znam­nej in­ves­tí­cií, ktorú zís­kali
  • LRJ Ca­pi­tal cez svoj fond GRO­WWS SI­CAV, a.s. pod­po­ril ino­vá­tora v in­te­li­gent­nom in­ves­to­vaní, Fi­nax in­ves­tí­ciou 1,5 mi­li­óna eur
  • Ten vy­užije in­ves­tí­ciu na expan­ziu slo­ven­skej ino­vá­cie do sveta a na ďalší tech­no­lo­gický roz­voj

Fi­nax sa na par­tner­stve do­ho­dol s GRO­WWS SI­CAV, a.s., kto­rého vý­znam­ným ak­ci­oná­rom je in­ves­tičný hol­ding LRJ Ca­pi­tal. GRO­WWS je pro­fe­si­onál­nym ven­ture fon­dom, kto­rého pred­se­dom správ­nej rady je Pe­ter Iri­kov­ský. Pe­ter vy­bu­do­val Sle­vo­mat Group (ne­dávno pre­daný za viac ako €60m) a dnes riadi je­den z naj­väč­ších slo­ven­ských tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov spo­loč­nosť Expo­nea.

Fond ok­rem Petra vlastní Ivan Chrenko, ktorý je ma­ji­te­ľom de­ve­lo­per­skej sku­piny HB Re­a­vis. Ďal­ším par­tne­rom je Mi­chal Pas­tier, ktorý spo­lu­za­lo­žil Za­ra­guzu alebo agen­túru Big­Name. Fond GRO­WWS vstu­puje do Fi­naxu in­ves­tí­ciou 1,5 mi­li­óna eur, ktorá pred­sta­vuje podľa in­for­má­cii spo­loč­nosti Fi­nax naj­väč­šiu in­ves­tí­ciu do fin­tech star­tupu v his­tó­rii Slo­ven­ska. To Fi­nax pre Star­ti­tup zdô­vod­nil takto:

Sú­kromné in­ves­tí­cie ne­mu­sia byť ni­jako ve­rejne ohla­so­vané, môže teda exis­to­vať niečo tajné, čo nás pred­bieha. Av­šak na zá­klade ve­rejne do­stup­ných in­for­má­cií ide na­ozaj o naj­väč­šiu fin­te­chovú in­ves­tí­ciu na Slo­ven­sku. Ove­ro­vali sme si to s nie­koľ­kými ne­zá­vis­lými zdrojmi zo star­tup ko­mu­nity,” vy­jad­ril sa tím spo­loč­nosti.

zdroj: ar­chív Fi­nax

Pý­tali sme sa aj na to, čomu podľa ve­de­nia Fi­nax môžu vďa­čiť za to, že in­ves­tor do nich vlo­žil tak veľký ka­pi­tál. Tých dô­vo­dov je nie­koľko. Žiadna firma ako my na Slo­ven­sku nie je, po­nú­kame uni­kátny mo­derný pro­dukt pre 21. sto­ro­čie, spo­je­nie fi­nan­cií a tech­no­ló­gií v pra­vom slova zmysle. Mys­lím si, že rolu hral aj náš prok­li­ent­ský a trans­pa­rentný prí­stup k biz­nisu, ktorý sa vo fi­nan­ciách veľmi ne­vidí. Naša pred­stava o so­ciálne zod­po­ved­nom pod­ni­kaní sa zho­duje s pred­sta­vou in­ves­tora, čo je kľú­čové. Každý správny in­ves­tor hod­notí najmä rých­losť rastu firmy, ktorá je u nás viac než uspo­ko­jivá, a ešte dô­le­ži­tej­šie, ví­ziu. Máme veľké plány, roz­ši­ru­jeme sa do oko­li­tých kra­jín V4. Nech­ceme ale za­spať na vav­rí­noch a za­stať na mieste, dô­le­žitý je pre nás ďalší tech­no­lo­gický roz­voj,” vy­jad­ril sa Ján Jursa zo spo­loč­nosti Fi­nax.

Zmluva bola s in­ves­to­rom pod­pí­saná tento týž­deň. Ak­tu­álne je po­daná žia­dosť v Ná­rod­nej banke Slo­ven­ska, ktorá musí vstup in­ves­tora schvá­liť. Po jej od­sú­hla­sení môže dôjsť k spe­ča­te­niu trans­ak­cie.

Čo zna­mená in­ves­tí­cia pre Fi­nax?

Expan­zia – Fi­nax chce expan­do­vať do kra­jín Stred­nej a Vý­chod­nej Európy. V pr­vom pol­roku vstu­pu­jeme do Ma­ďar­ska a Čiech. V dru­hej po­lo­vici roka plá­nu­jeme po­núk­nuť naše služby v Poľ­sku. Ide o trhy, kde má in­ves­tor silné zá­ze­mie a vie nám s expan­ziou po­môcť kva­lit­nými ľuďmi, pries­tormi, či zna­los­ťou trhu.

Cor­po­rate Fi­nance – Sku­pina HB Re­a­vis je dnes naj­väč­ším do­má­cim emi­ten­tom fi­rem­ných dl­ho­pi­sov. S know-how HB Re­a­vis chceme vy­bu­do­vať naj­väč­šie od­de­le­nie cor­po­rate fi­nance na Slo­ven­sku. Jeho cie­ľom bude pro­stred­níc­tvom úpi­sov ak­cií a dl­ho­pi­sov kon­ku­ro­vať ban­kám pri fi­nan­co­vaní fi­riem ma­lého a stred­ného pod­ni­ka­nia.

zdroj: ar­chív Fi­nax

Pod­pora ino­vač­ného pro­stre­dia Slo­ven­ska – In­ves­tor v po­sled­nom čase in­ves­to­val do roz­voja ino­vač­ného pro­stre­dia v Stred­nej Európe. Hub­Hub je ste­les­ne­ním ino­vá­cií. Chceme pod­po­ro­vať vý­znamné star­tupy tým, že im po­mô­žeme s fi­nan­co­va­ním a hľa­da­ním in­ves­to­rov.

Tech­no­lo­gická expan­zia – vý­znamná časť in­ves­tí­cie bude po­u­žitá na ďalší tech­no­lo­gický roz­voj Fi­naxu. Chceme byť na­ďa­lej líd­rom v po­sky­to­vaní tech­no­lo­gicky do­ko­na­lých slu­žieb. Na­šim plá­nom je za­čať vy­uží­vať ná­stroje ume­lej in­te­li­gen­cie na zlep­še­nie ria­de­nia osob­ných fi­nan­cií.

Za­kla­da­teľ Ju­raj Hr­batý o par­tner­stve s GRO­WWS:

Spo­me­dzi všet­kých mož­ností nám práve spo­je­nie s GRO­WWS fon­dom dá­valo naj­väčší zmy­sel v po­dobe sy­ner­gic­kých efek­tov. Osobne ma naj­viac oslo­vilo vý­razné zvý­še­nie šká­lo­va­teľ­nosti biz­nisu. Ne­hrať sa len na Slo­ven­skom pie­sočku, ale stať sa líd­rom v Stred­nej Európe.

Veľa ľudí nás chváli, že do na­šej práce dá­vame srdce a vá­šeň. Ci­teľne vní­mame, že na­šimi pro­duktmi ot­vá­rame ľu­ďom oči a po­nú­kame im ko­nečne pries­tor lacno a efek­tívne bu­do­vať svoj ma­je­tok. Vďaka expan­zii mô­žeme fi­nančne po­môcť ešte väč­šej sku­pine ľudí, ako sme pô­vodne oča­ká­vali. K srdcu a vášni nám pri­budli mož­nosti a ná­stroje. Do­stali sme nový im­pulz a mo­ti­vá­ciu, ktorá nás bude hnať vpred ďal­šie dlhé ob­do­bie.

V blíz­kej bu­dúc­nosti plá­nuje Fi­nax uká­zať ako in­ves­tujú bo­hatí ľu­dia na Slo­ven­sku a po­núk­nuť im špe­cia­li­zo­vané pro­dukty práve pre nich. Už dnes po­nú­kame in­ves­to­va­nie s nu­lo­vým zda­ne­ním vý­no­sov, čo práve mno­hých pod­ni­ka­te­ľov veľmi nadchlo.

Čo Fi­nax po­núka 

Fi­nax je ob­chod­ník s cen­nými pa­piermi, li­cen­co­vaný sub­jekt Ná­rod­nou ban­kou Slo­ven­ska. Ako prvý na Slo­ven­sko pri­nie­sol on­line robo-ad­vi­sor plat­formu (on­line po­radca). Po­núka port­fó­liá po­sta­vené na prí­stupe pa­sív­neho in­ves­to­va­nia, tzn. cez in­de­xové fondy ETF. Vy­užíva pri tom do­stupné da­ňové úľavy tak, aby kli­enti ne­mu­seli zo zisku pla­tiť žiadne dane a od­vody.

„Mi­siou Fi­naxu je sprí­stup­niť a roz­ší­riť in­te­li­gentné in­ves­to­va­nie do kaž­dej do­mác­nosti na Slo­ven­sku. Chceme zvý­šiť fi­nančnú gra­mot­nosť Slo­vá­kov, na­učiť ich pár zá­klad­ných pra­vi­diel, ako správne in­ves­to­vať, ako zvý­šiť príjmy z úspor, fi­nančne plá­no­vať a ne­pla­tiť dane tam, kde ne­mu­sia. Chceme zme­niť po­hľad Slo­vá­kov na in­ves­tí­cie. Chceme im do­ká­zať, že in­ves­to­va­nie je jed­no­du­chý pro­ces, že je to cesta, ktorá pri­náša ovo­cie a ktorá by sa mala stať ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ich ži­vota,“ ho­vorí tím spo­loč­nosti.

Pridať komentár (0)