Slo­ven­ský Stre­am­star zožal úspech v USA

Kristína Hlavová / 7. apríla 2014 / Tech a inovácie

Vedeli by ste si pred­sta­viť, že sa váš star­tup po prvý­krát pred­staví priamo v Las Vegas? Slo­ven­skému star­tupu Stre­am­star sa to poda­rilo a 7. apríla zožal úspech na naj­väč­šej sve­to­vej show elek­tro­nic­kých médií v USA. 

Na veľ­trhu te­le­víz­nych a strea­mo­va­cích tech­no­ló­gií NAB sa pre­zen­tuje viac ako 1 550 spo­loč­ností, audio-video a fil­mo­vých pro­fe­si­oná­lov. Jedi­ným slo­ven­ským účast­ní­kom bol práve star­tup Stre­am­star. Spo­lu­práca s tech­no­lo­gic­kým kon­cer­nom JVC zaru­čuje Stre­am­star-u sve­tovú expan­ziu.

zdroj: nabshow.com

Live webové pre­nosy záslu­hou Stre­am­star-u a jeho pro­duk­tov

Web­cast Case je pre­nosný, plne vyba­vený HD/SD nástroj. Je navr­hnutý s dôra­zom na naj­vyš­šiu kva­litu stre­a­mo­va­nia. Extrémny výkon, mini­málna hmot­nosť (8kg) a naj­rých­lejší soft­vér live pro­duk­cie videí sú jeho bez­kon­ku­renč­nou výho­dou. Základné fun­kcie ako vytvá­ra­nie pla­y­lis­tov, ich úpravu, pre­lí­na­nie a pre­chody boli zákla­dom pre ďal­šie ino­vá­cie pro­duktu.

CEO spo­loč­nosti Stre­am­star, Rado Tóth, pre por­tál zive.sk pre­zra­dil, že web­cast bol vytvo­rený po rokoch ich vlast­nej pro­dukč­nej čin­nosti a návrhov roz­lič­ných video­pro­dukč­ných nástro­jov. Hovorí o prvom stre­a­mo­va­com zaria­dení, ktoré pri­jíma kame­rové sig­nály pro­stred­níc­tvom verej­ného inter­netu.

Web­cast Case je malá kra­bička, ktorá kom­pen­zuje množ­stvá moni­to­rov, stri­ho­vých pul­tov a zaria­dení potreb­ných pri tvorbe online pre­nosu. Ide o video­pro­dukčný sys­tém, ktorý zosku­puje via­ceré kamery, v rámci kto­rých uží­va­teľ riadi všetky úlohy. Pred­sta­vuje ide­álne rie­še­nie, ktoré je mobilné a využi­teľné pre viac­ka­me­rové live webové vysie­la­nie. Táto šikovná vecička s doty­ko­vou obra­zov­kou uľah­čuje život za kame­rou. Prí­no­som je pre­hľadné menu ako aj fun­kcia spo­ma­le­ného, či dokonca opa­ko­va­ného záberu. V mno­hých sme­roch uľah­čuje spo­lu­prácu pri vysie­laní špor­to­vých uda­lostí. Jed­no­du­cho pove­dané, môžete ľahko vytvá­rať a stre­a­mo­vať videá pro­fe­si­onál­nej kva­lity a pro­duk­cie.

Uľah­če­nie výroby živých pre­no­sov je v plnom prúde. V kom­bi­ná­cii s JVC kame­rami, ktoré slú­žia ako spojka medzi IP sie­ťami a Web­cast Case zaria­de­ním, je možné nahrá­vať videá na plat­formy ako You­tube, Stram­star aj Ustream.

Pro­dukt firmy Stre­am­star pri­chá­dza na trh už toto leto. Pre­daj začína v USA a oča­káva sa roz­ší­re­nie do Európy. Základný balí­ček Web­cast Case stu­dio, ktorý obsa­huje aj video­ka­meru, stojí tak­mer 27 000 €. 

Zdroje: streamstar.com, nabshow.com

Pridať komentár (0)