Slo­ven­ský Stre­am­star zožal úspech v USA

Kristína Hlavová / 7. apríla 2014 / Tech a inovácie

Vede­li by ste si pred­sta­viť, že sa váš star­tup po prvý­krát pred­sta­ví pria­mo v Las Vegas? Slo­ven­ské­mu star­tu­pu Stre­am­star sa to poda­ri­lo a 7. aprí­la zožal úspech na naj­väč­šej sve­to­vej show elek­tro­nic­kých médií v USA. 

Na veľ­tr­hu te­le­víz­nych a strea­mo­va­cích tech­no­ló­gií NAB sa pre­zen­tu­je viac ako 1 550 spo­loč­nos­tí, audio-video a fil­mo­vých pro­fe­si­oná­lov. Jedi­ným slo­ven­ským účast­ní­kom bol prá­ve star­tup Stre­am­star. Spo­lu­prá­ca s tech­no­lo­gic­kým kon­cer­nom JVC zaru­ču­je Stre­am­star-u sve­to­vú expan­ziu.

zdroj: nabshow.com

Live webo­vé pre­no­sy záslu­hou Stre­am­star-u a jeho pro­duk­tov

Web­cast Case je pre­nos­ný, plne vyba­ve­ný HD/SD nástroj. Je navr­hnu­tý s dôra­zom na naj­vyš­šiu kva­li­tu stre­a­mo­va­nia. Extrém­ny výkon, mini­mál­na hmot­nosť (8kg) a naj­rých­lej­ší soft­vér live pro­duk­cie videí sú jeho bez­kon­ku­renč­nou výho­dou. Základ­né fun­kcie ako vytvá­ra­nie pla­y­lis­tov, ich úpra­vu, pre­lí­na­nie a pre­cho­dy boli zákla­dom pre ďal­šie ino­vá­cie pro­duk­tu.

CEO spo­loč­nos­ti Stre­am­star, Rado Tóth, pre por­tál zive.sk pre­zra­dil, že web­cast bol vytvo­re­ný po rokoch ich vlast­nej pro­dukč­nej čin­nos­ti a návrhov roz­lič­ných video­pro­dukč­ných nástro­jov. Hovo­rí o prvom stre­a­mo­va­com zaria­de­ní, kto­ré pri­jí­ma kame­ro­vé sig­ná­ly pro­stred­níc­tvom verej­né­ho inter­ne­tu.

Web­cast Case je malá kra­bič­ka, kto­rá kom­pen­zu­je množ­stvá moni­to­rov, stri­ho­vých pul­tov a zaria­de­ní potreb­ných pri tvor­be onli­ne pre­no­su. Ide o video­pro­dukč­ný sys­tém, kto­rý zosku­pu­je via­ce­ré kame­ry, v rám­ci kto­rých uží­va­teľ ria­di všet­ky úlo­hy. Pred­sta­vu­je ide­ál­ne rie­še­nie, kto­ré je mobil­né a využi­teľ­né pre viac­ka­me­ro­vé live webo­vé vysie­la­nie. Táto šikov­ná vecič­ka s doty­ko­vou obra­zov­kou uľah­ču­je život za kame­rou. Prí­no­som je pre­hľad­né menu ako aj fun­kcia spo­ma­le­né­ho, či dokon­ca opa­ko­va­né­ho zábe­ru. V mno­hých sme­roch uľah­ču­je spo­lu­prá­cu pri vysie­la­ní špor­to­vých uda­los­tí. Jed­no­du­cho pove­da­né, môže­te ľah­ko vytvá­rať a stre­a­mo­vať videá pro­fe­si­onál­nej kva­li­ty a pro­duk­cie.

Uľah­če­nie výro­by živých pre­no­sov je v plnom prú­de. V kom­bi­ná­cii s JVC kame­ra­mi, kto­ré slú­žia ako spoj­ka medzi IP sie­ťa­mi a Web­cast Case zaria­de­ním, je mož­né nahrá­vať videá na plat­for­my ako You­tu­be, Stram­star aj Ustre­am.

Pro­dukt fir­my Stre­am­star pri­chá­dza na trh už toto leto. Pre­daj začí­na v USA a oča­ká­va sa roz­ší­re­nie do Euró­py. Základ­ný balí­ček Web­cast Case stu­dio, kto­rý obsa­hu­je aj video­ka­me­ru, sto­jí tak­mer 27 000 €. 

Zdro­je: streamstar.com, nabshow.com

Pridať komentár (0)