Smart Plug- inte­li­gent­ná zásuv­ka šet­ria­ca ener­giu zo Slo­ven­ska

Filip Mosnár / 15. mája 2016 / Business

Ved­ci zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty si vybo­jo­va­li oce­ne­nie ENIAC JU Inno­va­ti­on Award 2015, keď vytvo­ri­li inte­li­gent­nú zásuv­ku, kto­rá pomá­ha šet­riť ener­giu.

Našou úlo­hou bolo minia­tu­ri­zo­vať inte­li­gent­nú zásuv­ku na roz­me­ry, kto­ré by umož­ni­li inšta­lo­vať ju do roz­vod­nej kra­bi­ce štan­dard­nej zásuv­ky. Navr­hnu­tý sys­tém sa vyzna­ču­je aj níz­kou spot­re­bou elek­tric­kej ener­gie,” hovo­rí Vie­ra Stop­ja­ko­vá, vedú­ca tímu z Fakul­ty elek­tro­tech­ni­ky a infor­ma­ti­ky STU v Bra­ti­sla­ve.

Smart Plug ti umož­ňu­je vypnúť spot­re­bič na diaľ­ku pomo­cou mobil­né­ho tele­fó­nu, ako aj sle­do­vať spot­re­bu ener­gie v domác­nos­ti. Inte­li­gent­ná zásuv­ka slú­ži ako kla­sic­ká, môžeš do nej pri­po­jiť domá­ce spot­re­bi­če. Zásuv­ka tým začne zbie­rať úda­je o ich spot­re­be. V zaria­de­nií sa nachá­dza minia­tu­ri­zo­va­ný komu­ni­kač­ný blok, umož­ňu­jú­ci oboj­smer­nú komu­ni­ká­ciu s počí­ta­čom a mobi­lom.

plug_02-z

Podob­ný pro­dukt bee-wi, foto: bee-wi.com

Smart Plug vzni­kol vďa­ka veľ­ké­mu výskum­né­mu pro­jek­tu Európ­skej únie v rám­ci gran­to­vej sché­my ENIAC JU s náz­vom Ener­gia pre smart sie­te (2013 – 15). Ved­ci z STU si zada­li jas­ný cieľ: navr­hnúť čo naj­lac­nej­šie a čo naj­men­šie zaria­de­nie, kto­ré bude mož­né namon­to­vať do bež­nej zásuv­ky. Po pries­ku­me trhu zis­ti­li, že také­to minia­túr­ne zaria­de­nie na európ­skom trhu zatiaľ nemá­me.

Slo­ven­sko tak môže výraz­ne pris­pieť k zní­že­niu spot­re­by ener­gie a ušet­riť penia­ze. Aký je tvoj názor na ten­to pro­jekt? Pomô­že­me tým našej vyťa­že­nej Zemi?

zdroj: stuba.sk. zdroj foto­gra­fie: archív STU, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: techbox.denikn.sk

Pridať komentár (0)