Smart Plug- inte­li­gentná zásuvka šet­riaca ener­giu zo Slo­ven­ska

Filip Mosnár / 15. mája 2016 / Business

Vedci zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity si vybo­jo­vali oce­ne­nie ENIAC JU Inno­va­tion Award 2015, keď vytvo­rili inte­li­gentnú zásuvku, ktorá pomáha šet­riť ener­giu.

Našou úlo­hou bolo minia­tu­ri­zo­vať inte­li­gentnú zásuvku na roz­mery, ktoré by umož­nili inšta­lo­vať ju do roz­vod­nej kra­bice štan­dard­nej zásuvky. Navr­hnutý sys­tém sa vyzna­čuje aj níz­kou spot­re­bou elek­tric­kej ener­gie,” hovorí Viera Stop­ja­ková, vedúca tímu z Fakulty elek­tro­tech­niky a infor­ma­tiky STU v Bra­ti­slave.

Smart Plug ti umož­ňuje vypnúť spot­re­bič na diaľku pomo­cou mobil­ného tele­fónu, ako aj sle­do­vať spot­rebu ener­gie v domác­nosti. Inte­li­gentná zásuvka slúži ako kla­sická, môžeš do nej pri­po­jiť domáce spot­re­biče. Zásuvka tým začne zbie­rať údaje o ich spot­rebe. V zaria­de­nií sa nachá­dza minia­tu­ri­zo­vaný komu­ni­kačný blok, umož­ňu­júci oboj­smernú komu­ni­ká­ciu s počí­ta­čom a mobi­lom.

plug_02-z

Podobný pro­dukt bee-wi, foto: bee-wi.com

Smart Plug vzni­kol vďaka veľ­kému výskum­nému pro­jektu Európ­skej únie v rámci gran­to­vej schémy ENIAC JU s náz­vom Ener­gia pre smart siete (2013 – 15). Vedci z STU si zadali jasný cieľ: navr­hnúť čo naj­lac­nej­šie a čo naj­men­šie zaria­de­nie, ktoré bude možné namon­to­vať do bež­nej zásuvky. Po pries­kume trhu zis­tili, že takéto minia­túrne zaria­de­nie na európ­skom trhu zatiaľ nemáme.

Slo­ven­sko tak môže výrazne pris­pieť k zní­že­niu spot­reby ener­gie a ušet­riť peniaze. Aký je tvoj názor na tento pro­jekt? Pomô­žeme tým našej vyťa­že­nej Zemi?

zdroj: stuba.sk. zdroj foto­gra­fie: archív STU, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: techbox.denikn.sk

Pridať komentár (0)