Smart tex­tí­lia z Čiech mení far­bu ako cha­me­le­ón

Techpedia: Harry Gavendová / 5. júna 2014 / Tech a inovácie

Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v čes­kom Liber­ci má na kon­te význam­ný pro­jekt – vedec­ký tím docen­ta Micha­la Vika z Kated­ry mate­riá­lo­vé­ho inži­nier­stva Tex­til­nej fakul­ty pred­sta­vil uni­kát­nu inte­li­gent­nú tex­tí­liu, kto­rá mení svo­ju far­bu po tom, čo na ňu zasvie­ti­te svet­lo ale­bo zme­ní­te v jej oko­lí tep­lo­tu.

Tex­tí­lia doká­že rea­go­vať na von­kaj­šie pod­ne­ty vďa­ka funkč­ným far­bi­vám. Far­bi­vo, kto­ré tex­tí­lia obsa­hu­je, totiž absor­bu­je UV žia­re­nie či tep­lo a z toho dôvo­du zme­ní svo­ju che­mic­kú štruk­tú­ru. Násled­kom je i zme­na optic­kých vlast­nos­tí.

Pig­men­ty môže­me apli­ko­vať na povrch tex­ti­lu z roz­to­ku či dis­perz­nej pas­ty, ale­bo ich môže­me zakom­po­no­vať pria­mo do vlák­na. Poda­ri­lo sa nám to v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­sla­ve. Spo­loč­ne sme vyvi­nu­li spô­sob ako pri zvlák­ňo­va­ní poly­mé­rov zakom­po­no­vať pig­men­ty pria­mo do vlá­kien. Ide o bež­né vlák­na (polyp­ro­py­len) pou­ží­va­né pre odev­né i tech­nic­ké úče­ly. Teraz sa zaobe­rá­me mož­nos­ťa­mi ako tým­to postu­pom vyrá­bať i poly­es­te­ro­vé vlák­na, kto­ré sa v tex­til­nom prie­mys­le tiež bež­ne pou­ží­va­jú,“ pove­dal na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii docent Michal Vik, vedú­ci vedec­ké­ho tímu z Kated­ry mate­riá­lo­vé­ho inži­nier­stva Tex­til­nej fakul­ty Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Liber­ci.

Momen­tál­ne sa výskum v labo­ra­tó­riu sústre­dí na skú­ma­nie žltej, mod­rej a fia­lo­vej far­by, na ich zme­ny a ovplyv­ni­teľ­nosť tých­to zmien, či na sta­bi­li­tu a sýtosť.

Dôle­ži­tou je v prí­pa­de fareb­ných zmien tex­tí­lie naj­mä kalib­rá­cia. Pre vedec­ké úče­ly je totiž nut­né všet­ky para­met­re fareb­ných zmien zobjek­ti­vi­zo­vať (fareb­né zme­ny zatiaľ vní­ma­jú sub­jek­tív­ne). Tre­ba teda pri­ra­diť ku kon­krét­nym tep­lo­tám či inten­zi­te UV svet­la i pres­nú sýtosť odtie­ňa far­by.

Pýta­te sa, na čo je to však dob­ré? Ak začne­me od tých ľah­ších tém, posky­tu­je to naprí­klad mož­nosť ženám zme­niť far­bu svo­jich šiat i nie­koľ­ko­krát za deň. Ďal­šie apli­ká­cie sú tro­chu ušľach­ti­lej­šie. Naprí­klad vďa­ka ter­moc­hro­ma­tic­kej vlast­nos­ti môže byť oble­če­nie i bez­peč­nost­ným prv­kom pri prá­ci.

Pri zme­ne tep­lo­ty by sa totiž pre­ja­vi­li násled­ky na oble­če­ní a dalo by sa tak určiť, že tep­lo­ta v danom pro­stre­dí je už nad­mie­ru rizi­ko­vá. Oble­če­nie by tak nahra­di­lo ako­by tep­lo­mer. Bábät­ká oble­če­né v šatách z toh­to mate­riá­lu by dáva­li vizu­ál­ne naja­vo, že v kočí­ku je prí­liš tep­lo, ale­bo trič­ko z toh­to mate­riá­lu by moh­lo nosi­te­ľa upo­zor­niť na nebez­peč­nú inten­zi­tu UV žia­re­nia.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)