Smart tex­tí­lia z Čiech mení farbu ako cha­me­león

Techpedia: Harry Gavendová / 5. júna 2014 / Tech a inovácie

Tech­nická uni­ver­zita v čes­kom Liberci má na konte významný pro­jekt – vedecký tím docenta Michala Vika z Katedry mate­riá­lo­vého inži­nier­stva Tex­til­nej fakulty pred­sta­vil uni­kátnu inte­li­gentnú tex­tí­liu, ktorá mení svoju farbu po tom, čo na ňu zasvie­tite svetlo alebo zme­níte v jej okolí tep­lotu.

Tex­tí­lia dokáže rea­go­vať na von­kaj­šie pod­nety vďaka funkč­ným far­bi­vám. Far­bivo, ktoré tex­tí­lia obsa­huje, totiž absor­buje UV žia­re­nie či teplo a z toho dôvodu zmení svoju che­mickú štruk­túru. Násled­kom je i zmena optic­kých vlast­ností.

Pig­menty môžeme apli­ko­vať na povrch tex­tilu z roz­toku či dis­perz­nej pasty, alebo ich môžeme zakom­po­no­vať priamo do vlákna. Poda­rilo sa nám to v spo­lu­práci so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­slave. Spo­ločne sme vyvi­nuli spô­sob ako pri zvlák­ňo­vaní poly­mé­rov zakom­po­no­vať pig­menty priamo do vlá­kien. Ide o bežné vlákna (polyp­ro­py­len) pou­ží­vané pre odevné i tech­nické účely. Teraz sa zaobe­ráme mož­nos­ťami ako týmto postu­pom vyrá­bať i poly­es­te­rové vlákna, ktoré sa v tex­til­nom prie­mysle tiež bežne pou­ží­vajú,“ pove­dal na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii docent Michal Vik, vedúci vedec­kého tímu z Katedry mate­riá­lo­vého inži­nier­stva Tex­til­nej fakulty Tech­nic­kej uni­ver­zity v Liberci.

Momen­tálne sa výskum v labo­ra­tó­riu sústredí na skú­ma­nie žltej, mod­rej a fia­lo­vej farby, na ich zmeny a ovplyv­ni­teľ­nosť týchto zmien, či na sta­bi­litu a sýtosť.

Dôle­ži­tou je v prí­pade fareb­ných zmien tex­tí­lie najmä kalib­rá­cia. Pre vedecké účely je totiž nutné všetky para­metre fareb­ných zmien zobjek­ti­vi­zo­vať (farebné zmeny zatiaľ vní­majú sub­jek­tívne). Treba teda pri­ra­diť ku kon­krét­nym tep­lo­tám či inten­zite UV svetla i presnú sýtosť odtieňa farby.

Pýtate sa, na čo je to však dobré? Ak začneme od tých ľah­ších tém, posky­tuje to naprí­klad mož­nosť ženám zme­niť farbu svo­jich šiat i nie­koľ­ko­krát za deň. Ďal­šie apli­ká­cie sú tro­chu ušľach­ti­lej­šie. Naprí­klad vďaka ter­moc­hro­ma­tic­kej vlast­nosti môže byť oble­če­nie i bez­peč­nost­ným prv­kom pri práci.

Pri zmene tep­loty by sa totiž pre­ja­vili následky na oble­čení a dalo by sa tak určiť, že tep­lota v danom pro­stredí je už nad­mieru rizi­ková. Oble­če­nie by tak nahra­dilo akoby tep­lo­mer. Bábätká oble­čené v šatách z tohto mate­riálu by dávali vizu­álne najavo, že v kočíku je prí­liš teplo, alebo tričko z tohto mate­riálu by mohlo nosi­teľa upo­zor­niť na nebez­pečnú inten­zitu UV žia­re­nia.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)