Smart­fóny HTC Ocean sa uka­zujú na nových ren­de­roch, vyze­rajú feno­me­nálne

Patrik Tarics / 3. októbra 2016 / Tech a inovácie

Len pár dní dozadu tech­no­lo­gic­kým sve­tom začali kolo­vať infor­má­cie o novej mode­lo­vej rade spo­loč­nosti HTC. Táto rada nesie zatiaľ kódové ozna­če­nie HTC Ocean a nie je cel­kom jasné, či bude takto znieť aj jej finálny názov. Jasné však je, že novinky ponúknu vskutku pre­krásny dizajn či hod­notné mate­riály.

Zrejme naj­väč­šou zvlášt­nos­ťou, ktorá bude spre­vá­dzať smart­fóny rady Ocean, je fakt, že ani jeden z nich nepo­núkne jediné hard­vé­rové tla­čidlo. Tai­wan­ská spo­loč­nosť nechala myseľ otvo­renú novým návrhom a snaží sa tak pri­niesť niečo netra­dičné. Napriek tomu si však pri­pra­vo­vané zaria­de­nia zane­chajú typický dizaj­nový jazyk tejto spo­loč­nosti. Tešiť sa tak môžeme na jed­no­du­ché ostré línie a zra­zenú hranu na zadnej strane. Tá zabez­pečí ukáž­kové drža­nie v ruke, kto­rému dopo­môžu aj tenučké rámiky okolo disp­leja. Pri pohľade na prednú stranu okrem zobra­zo­va­cieho panela zaujme fakt, že žiadne tla­čidlo nie je prí­tomné ani na pries­tore pod zobra­zo­va­cím pane­lom či rovno na ňom. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa tak doč­káme “nevi­di­teľ­ného” ultra­zvu­ko­vého domov­ského tla­čidla, ktoré bude slú­žiť aj ako ske­ner odtlač­kov.

htc-ocen-render-1

Rov­naké tla­čidlo ponúkla aj nedávno pred­sta­vená vlaj­ková loď spo­loč­nosti Xia­omi. Treba mať na pamäti, že nejde o ofi­ciálne ren­dery od tai­wan­skej spo­loč­nosti. Fak­tom však je, že tieto obrázky sú inšpi­ro­vané nedávno uve­rej­ne­ným videom a všet­kými infor­má­ciami, ktoré boli dote­raz o smart­fó­noch HTC Ocean známe. Nane­šťas­tie, prav­de­po­dobný dátum pred­sta­ve­nia či pred­po­kla­dané špe­ci­fi­ká­cie známe nie sú a budeme si na ne musieť nejaký ten čas počkať. Spo­loč­nosť však musí pred­sta­viť niečo sku­točne veľké, aby sa jej konečne poda­rilo vyma­niť z neli­cho­ti­vých pre­daj­ných čísel. Práve preto sa tak doč­káme duál­neho foto­apa­rátu, ale aj nekom­pro­mis­ných para­met­rov.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)