Smelý plán Marka Zuc­ker­berga pre budúc­nosť Face­bo­oku

Dárius Polák / 18. januára 2016 / Business

Hoci je teraz na mater­skej dovo­lenke, bežne sa Mark Zuc­ker­berg aktívne zapája do den­ného dia­nia vo Face­bo­oku a opra­vuje chyby, ktoré si dokáže všim­núť skôr ako hocikto iný.

V roku 2012 si Zuc­ker­berg dal osobný cieľ prog­ra­mo­vať každý deň, čo zna­mená, že pokiaľ si vši­mol chybu, pre­prog­ra­mo­val ju sám. To je však minu­losť, ako sám tvrdí, „Ak chceme vybu­do­vať naj­lepší news feed, naj­lepší sys­tém odo­sie­la­nia správ, naj­lepší vyhľa­dá­vací pro­dukt, naj­lepší adver­ti­sing sys­tém, naj­lep­šiu vir­tu­álnu rea­litu a chceme sta­vať drony, nemô­žem písať každý ria­dok kódu. Nemô­žem písať žiadny kód.“

Face­book dneška a zaj­trajška je oveľa viac roz­siah­lejší ako bol pred pár rokmi. Ľahko sa zabudlo na to, že spo­loč­nosť, ktorá išla verejne na burzu 1. feb­ru­ára 2012 bola iba jedna web­stránka a apli­ká­cia, o kto­rej si experti neboli istí, či bude zis­ková. Dnes ju pou­žíva miliarda a pol ľudí na Zemi, 900 mili­ó­nov využíva What­sApp, 400 mili­ó­nov Ins­ta­gram a 700 mili­ó­nov Mes­sen­ger. A tento trend nie je kle­sa­júci.

11242204_10102213598502651_8844763194612103317_o

Zuc­ker­berg sta­via na tri veľké tech­no­ló­gie do budúcna. Prvou je vývoj ume­lej inte­li­gen­cie, ktorá pomôže Face­bo­oku pocho­piť, na čom pou­ží­va­te­ľom naozaj záleží. Dru­hou je vir­tu­álna rea­lita vo forme Ocu­lus VR, ktorú Face­book kúpil v marci 2014 za $2 miliardy dolá­rov. Zuc­ker­berg verí, že bude novým spô­so­bom pre inte­rak­ciu ľudí medzi sebou. A tre­ťou je pri­niesť Inter­net, vrá­tane Face­bo­oku, šty­rom miliar­dám ľudí, ktorí nie sú online, aj keby to malo byť vo forme drona, ktorý bude visieť vo vzdu­chu nad kaž­dou dedi­nou a zdie­ľať dáta skrz laser. Vďaka obrov­skému majetku, ktorí Face­book vlastní, si Zuc­ken­berg tieto ciele môže dovo­liť.

V tech­no­lo­gic­kom prie­mysle takéto kalibre cie­ľov nie sú ničím výni­moč­ným. Zuc­ker­ber­gov nápro­ti­vok CEO Google Larry Page si napr. sta­no­vil samo-jaz­diace autá, smart kon­taktné šošovky, a vďaka týmto ambí­ciám reštruk­tu­ra­li­zo­val kon­cept jadra Google do Alp­ha­bet. Zuc­ken­berg sa v kon­traste zau­jíma iba o to, čo priamo súvisí s víziou Face­bo­oku. „Môžete zasa­diť via­cero semie­nok, no nemať závä­zok ani k jed­nému a len sle­do­vať, ktoré vyras­tie. A toto naozaj nie je náš prí­stup. Sústre­díme sa na misiu, neskôr na kúsky a cítime voči nim závä­zok. Misia Face­bo­oku je dať kaž­dému silu zdie­ľať a robiť svet viac otvo­re­ným a pre­po­je­ným. Tieto veci nemôžu zly­hať. Potre­bu­jeme, aby uspeli pre úspech celej našej misie.“

12239328_10102486175431301_9144439874832942862_o

Keď sa Face­book pre­su­nul z Ivy Lea­gue col­lege do Sili­con Val­ley a stal sa z neho star­tup, Zuc­ker­berg nie­len, že nikdy pred­tým nevie­dol spo­loč­nosť, no on pred­tým v žiad­nej ani nepra­co­val. Všetko čo vie o biz­nise sa naučil za posled­ných 10 rokov. A teraz je z neho jeden z naj­lep­ších CEO na svete.

Ľudia, ktorí sa pohy­bujú v jeho den­no­den­nej blíz­kosti o ňom však netvr­dia, že je to génius na gene­ro­va­nie nápa­dov, ktoré vyrie­šia prob­lémy v okam­žiku. Namiesto toho uzná­vajú jeho schop­nosť zve­da­vosti, výdrže, vlast­nosť využiť zdroje a neko­nečnú odda­nosť pre zlep­šo­va­nie Face­bo­oku a seba samého.

Zuc­ker­berg bol na roz­diel od riva­lov schopný zacho­vať sta­bilný vedúci tím. Ich súdr­ž­nosť viedla ku kľú­čo­vému momentu – zakú­pe­niu Ins­ta­gramu.

Potom čo Face­book ozná­mil kúpu Ins­ta­gramu v roku 2012, veľa ľudí zastá­valo názor, že Face­book zru­inuje Ins­ta­gram. Oča­ká­va­nia napl­nené neboli. Zuc­ker­berg pone­chal oboch cofoun­de­rov vo vedení a povzbu­dil ich v budo­vaní ich vlast­nej kul­túry a dal im prí­stup ku všet­kým nástro­jom Face­bo­oku – od HR po tech­no­ló­gie, ktoré im pomohli dostať sa tam kde sú, avšak rých­lej­ším spô­so­bom.

10857228_10102007469222381_2426309053946257140_o

Počet uží­va­te­ľov Ins­ta­gramu sa stroj­ná­so­bil po desia­tich mesia­coch od akvi­zí­cie na 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov, a po ďal­ších tri­nás­tich mesia­coch sa stroj­ná­so­bil znovu.

Lek­cie, ktoré Face­book zís­kal zakú­pe­ním Ins­ta­gramu sa uká­zali byť hod­notné. Vyko­nal ďal­šie dve veľké akvi­zí­cie – What­sApp a Ocu­lus začiat­kom 2014. Takisto sa začal poze­rať na svoje služby iným spô­so­bom, čo viedlo k odde­le­niu Mes­sen­gera zo základ­nej apli­ká­cie. Rok potom sa mesačný aktívny počet pou­ží­va­te­ľov stroj­ná­so­bil.

Pokiaľ si mal nie­kedy pocit, že News Feed je pre­pl­nený ľuďmi o kto­rých sa nezau­jí­maš, obsa­hom, ktorý nie je pre teba atrak­tívny, oce­níš prečo sa Face­book zau­jíma o vývoj ume­lej inte­li­gen­cie. V súčas­nej forme sa neus­tále zlep­šuje v zbie­raní veľ­kého množ­stva dát, a roz­poz­ná­va­nia, čo tieto dáta zna­me­najú. Pokro­čilá AI môže pomôcť fil­tro­vať obsah, o ktorý sa naozaj zau­jí­maš. Cie­ľom je udr­žať pozor­nosť pou­ží­va­teľa dlh­šie, spolu s pris­pô­so­be­nými rekla­mami, ktoré nie sú otravné.

10904627_10102583145437631_1855736565880128986_o

Jed­ným z našich cie­ľov na nasle­du­jú­cich 5 až 10 rokov je dostať AI na vyš­šiu úro­veň ako sú základné ľud­ské zmysly. Chuť a čuch nás ešte netrá­pia. Nate­raz.“

Zuc­ker­berg ľutuje jednu vec, a to, že si Face­book nevy­bu­do­val vlastný ope­račný sys­tém ako je iOS alebo Android. Roz­ho­dol sa vynah­ra­diť si to tým, že odkú­pil Ocu­lus, pre­tože verí, že vir­tu­álna rea­lita bude ďal­šia veľká plat­forma, ktorá pohltí trh podobne ako smart­fóny pár rokov dozadu. Navyše, v októbri ozná­mil, že Ocu­lus pra­cuje aj na aug­men­ted rea­lity — upra­ve­nej rea­lite.

Internet.org – pro­jekt umož­ňu­júci zdarma prí­stup pre Face­book, novinky, vyhľa­dá­va­nie, ponuky práce a ďal­šie služby, je spus­tená v Indii, Pakis­tane, Fili­pí­nach, Juž­nej Afrike a v ďal­ších 24 kra­ji­nách a v súčas­nosti ju využíva 15 mili­ó­nov ľudí. Na apli­ká­ciu sa však nesie kri­tika za to, že posky­tuje obme­dzené, vybrané služby, namiesto prí­stupu ku všet­kému.

1933151_10102571182127201_759418336918895336_o

Dostať Inter­net do miest, kde nie je žiadne pri­po­je­nie sa Zuc­ker­berg chystá vyrie­šiť pro­stred­níc­tvom špe­ciál­neho drona. V júli 2015 pred­sta­vil hotový pro­to­typ menom Aqu­ila, vyro­bený z ultra­ľah­kých uhlí­ko­vých vlá­kien, ktorý má roz­pä­tie krí­diel o dĺžke 42 met­rov a váži 400 kg. Potom, čo sa začnú vyrá­bať hro­madne, plá­nuje Face­book spo­lu­prácu s lokál­nymi tele­ko­mu­ni­ká­ciami a využiť ich služby.

Ako si Zuc­ker­berg spo­mína, inves­tori mu na začiatku vra­veli, „Koľko miliárd do toho inves­tu­jete? A ako to zarobí peniaze?“ A on odpo­ve­dal, „Nemám momen­tálne priamy plán, no verím, že pri­po­je­nie k inter­netu bude pre týchto ľudí dobré. Pomôže ich eko­no­mike rásť. A títo ľudia budú mať lepší život. A mys­lím, že po čase sa nám to vráti.“

8

Zuc­ker­berg má plné právo veriť svojmu inštinktu. Na začiatku Face­bo­oku nemal ani poňa­tie, aký skvelý biz­nis to bude. Jed­no­du­cho si mys­lel, že to je tá správna vec. Veľmi málo ľudí na začiatku si mys­lelo, že to bude úspešné a to je dôvod, prečo to nikto iný neskú­sil.

Dnes si to už mys­lia všetci. 12273611_10102488481195531_2171513027798918571_o

Zdroj: Fast­Com­pany

Pridať komentár (0)