Sme­lý plán Mar­ka Zuc­ker­ber­ga pre budúc­nosť Face­bo­oku

Dárius Polák / 18. januára 2016 / Business

Hoci je teraz na mater­skej dovo­len­ke, bež­ne sa Mark Zuc­ker­berg aktív­ne zapá­ja do den­né­ho dia­nia vo Face­bo­oku a opra­vu­je chy­by, kto­ré si doká­že všim­núť skôr ako hocik­to iný.

V roku 2012 si Zuc­ker­berg dal osob­ný cieľ prog­ra­mo­vať kaž­dý deň, čo zna­me­ná, že pokiaľ si vši­mol chy­bu, pre­prog­ra­mo­val ju sám. To je však minu­losť, ako sám tvr­dí, „Ak chce­me vybu­do­vať naj­lep­ší news feed, naj­lep­ší sys­tém odo­sie­la­nia správ, naj­lep­ší vyhľa­dá­va­cí pro­dukt, naj­lep­ší adver­ti­sing sys­tém, naj­lep­šiu vir­tu­ál­nu rea­li­tu a chce­me sta­vať dro­ny, nemô­žem písať kaž­dý ria­dok kódu. Nemô­žem písať žiad­ny kód.“

Face­bo­ok dneš­ka a zaj­trajš­ka je ove­ľa viac roz­siah­lej­ší ako bol pred pár rok­mi. Ľah­ko sa zabud­lo na to, že spo­loč­nosť, kto­rá išla verej­ne na bur­zu 1. feb­ru­ára 2012 bola iba jed­na web­strán­ka a apli­ká­cia, o kto­rej si exper­ti nebo­li istí, či bude zis­ko­vá. Dnes ju pou­ží­va miliar­da a pol ľudí na Zemi, 900 mili­ó­nov využí­va What­sApp, 400 mili­ó­nov Ins­ta­gram a 700 mili­ó­nov Mes­sen­ger. A ten­to trend nie je kle­sa­jú­ci.

11242204_10102213598502651_8844763194612103317_o

Zuc­ker­berg sta­via na tri veľ­ké tech­no­ló­gie do budúc­na. Prvou je vývoj ume­lej inte­li­gen­cie, kto­rá pomô­že Face­bo­oku pocho­piť, na čom pou­ží­va­te­ľom naozaj zále­ží. Dru­hou je vir­tu­ál­na rea­li­ta vo for­me Ocu­lus VR, kto­rú Face­bo­ok kúpil v mar­ci 2014 za $2 miliar­dy dolá­rov. Zuc­ker­berg verí, že bude novým spô­so­bom pre inte­rak­ciu ľudí medzi sebou. A tre­ťou je pri­niesť Inter­net, vrá­ta­ne Face­bo­oku, šty­rom miliar­dám ľudí, kto­rí nie sú onli­ne, aj keby to malo byť vo for­me dro­na, kto­rý bude visieť vo vzdu­chu nad kaž­dou dedi­nou a zdie­ľať dáta skrz laser. Vďa­ka obrov­ské­mu majet­ku, kto­rí Face­bo­ok vlast­ní, si Zuc­ken­berg tie­to cie­le môže dovo­liť.

V tech­no­lo­gic­kom prie­mys­le také­to kalib­re cie­ľov nie sú ničím výni­moč­ným. Zuc­ker­ber­gov nápro­ti­vok CEO Goog­le Lar­ry Page si napr. sta­no­vil samo-jaz­dia­ce autá, smart kon­takt­né šošov­ky, a vďa­ka tým­to ambí­ciám reštruk­tu­ra­li­zo­val kon­cept jad­ra Goog­le do Alp­ha­bet. Zuc­ken­berg sa v kon­tras­te zau­jí­ma iba o to, čo pria­mo súvi­sí s vízi­ou Face­bo­oku. „Môže­te zasa­diť via­ce­ro semie­nok, no nemať závä­zok ani k jed­né­mu a len sle­do­vať, kto­ré vyras­tie. A toto naozaj nie je náš prí­stup. Sústre­dí­me sa na misiu, neskôr na kús­ky a cíti­me voči nim závä­zok. Misia Face­bo­oku je dať kaž­dé­mu silu zdie­ľať a robiť svet viac otvo­re­ným a pre­po­je­ným. Tie­to veci nemô­žu zly­hať. Potre­bu­je­me, aby uspe­li pre úspech celej našej misie.“

12239328_10102486175431301_9144439874832942862_o

Keď sa Face­bo­ok pre­su­nul z Ivy Lea­gue col­le­ge do Sili­con Val­ley a stal sa z neho star­tup, Zuc­ker­berg nie­len, že nikdy pred­tým nevie­dol spo­loč­nosť, no on pred­tým v žiad­nej ani nepra­co­val. Všet­ko čo vie o biz­ni­se sa naučil za posled­ných 10 rokov. A teraz je z neho jeden z naj­lep­ších CEO na sve­te.

Ľudia, kto­rí sa pohy­bu­jú v jeho den­no­den­nej blíz­kos­ti o ňom však netvr­dia, že je to génius na gene­ro­va­nie nápa­dov, kto­ré vyrie­šia prob­lé­my v okam­ži­ku. Namies­to toho uzná­va­jú jeho schop­nosť zve­da­vos­ti, výdr­že, vlast­nosť využiť zdro­je a neko­neč­nú odda­nosť pre zlep­šo­va­nie Face­bo­oku a seba samé­ho.

Zuc­ker­berg bol na roz­diel od riva­lov schop­ný zacho­vať sta­bil­ný vedú­ci tím. Ich súdr­ž­nosť vied­la ku kľú­čo­vé­mu momen­tu – zakú­pe­niu Ins­ta­gra­mu.

Potom čo Face­bo­ok ozná­mil kúpu Ins­ta­gra­mu v roku 2012, veľa ľudí zastá­va­lo názor, že Face­bo­ok zru­inu­je Ins­ta­gram. Oča­ká­va­nia napl­ne­né nebo­li. Zuc­ker­berg pone­chal oboch cofoun­de­rov vo vede­ní a povzbu­dil ich v budo­va­ní ich vlast­nej kul­tú­ry a dal im prí­stup ku všet­kým nástro­jom Face­bo­oku – od HR po tech­no­ló­gie, kto­ré im pomoh­li dostať sa tam kde sú, avšak rých­lej­ším spô­so­bom.

10857228_10102007469222381_2426309053946257140_o

Počet uží­va­te­ľov Ins­ta­gra­mu sa stroj­ná­so­bil po desia­tich mesia­coch od akvi­zí­cie na 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov, a po ďal­ších tri­nás­tich mesia­coch sa stroj­ná­so­bil zno­vu.

Lek­cie, kto­ré Face­bo­ok zís­kal zakú­pe­ním Ins­ta­gra­mu sa uká­za­li byť hod­not­né. Vyko­nal ďal­šie dve veľ­ké akvi­zí­cie – What­sApp a Ocu­lus začiat­kom 2014. Takis­to sa začal poze­rať na svo­je služ­by iným spô­so­bom, čo vied­lo k odde­le­niu Mes­sen­ge­ra zo základ­nej apli­ká­cie. Rok potom sa mesač­ný aktív­ny počet pou­ží­va­te­ľov stroj­ná­so­bil.

Pokiaľ si mal nie­ke­dy pocit, že News Feed je pre­pl­ne­ný ľuď­mi o kto­rých sa nezau­jí­maš, obsa­hom, kto­rý nie je pre teba atrak­tív­ny, oce­níš pre­čo sa Face­bo­ok zau­jí­ma o vývoj ume­lej inte­li­gen­cie. V súčas­nej for­me sa neus­tá­le zlep­šu­je v zbie­ra­ní veľ­ké­ho množ­stva dát, a roz­poz­ná­va­nia, čo tie­to dáta zna­me­na­jú. Pokro­či­lá AI môže pomôcť fil­tro­vať obsah, o kto­rý sa naozaj zau­jí­maš. Cie­ľom je udr­žať pozor­nosť pou­ží­va­te­ľa dlh­šie, spo­lu s pris­pô­so­be­ný­mi rekla­ma­mi, kto­ré nie sú otrav­né.

10904627_10102583145437631_1855736565880128986_o

Jed­ným z našich cie­ľov na nasle­du­jú­cich 5 až 10 rokov je dostať AI na vyš­šiu úro­veň ako sú základ­né ľud­ské zmys­ly. Chuť a čuch nás ešte netrá­pia. Nate­raz.“

Zuc­ker­berg ľutu­je jed­nu vec, a to, že si Face­bo­ok nevy­bu­do­val vlast­ný ope­rač­ný sys­tém ako je iOS ale­bo Andro­id. Roz­ho­dol sa vynah­ra­diť si to tým, že odkú­pil Ocu­lus, pre­to­že verí, že vir­tu­ál­na rea­li­ta bude ďal­šia veľ­ká plat­for­ma, kto­rá pohl­tí trh podob­ne ako smart­fó­ny pár rokov doza­du. Navy­še, v októb­ri ozná­mil, že Ocu­lus pra­cu­je aj na aug­men­ted rea­li­ty — upra­ve­nej rea­li­te.

Internet.org – pro­jekt umož­ňu­jú­ci zdar­ma prí­stup pre Face­bo­ok, novin­ky, vyhľa­dá­va­nie, ponu­ky prá­ce a ďal­šie služ­by, je spus­te­ná v Indii, Pakis­ta­ne, Fili­pí­nach, Juž­nej Afri­ke a v ďal­ších 24 kra­ji­nách a v súčas­nos­ti ju využí­va 15 mili­ó­nov ľudí. Na apli­ká­ciu sa však nesie kri­ti­ka za to, že posky­tu­je obme­dze­né, vybra­né služ­by, namies­to prí­stu­pu ku všet­ké­mu.

1933151_10102571182127201_759418336918895336_o

Dostať Inter­net do miest, kde nie je žiad­ne pri­po­je­nie sa Zuc­ker­berg chys­tá vyrie­šiť pro­stred­níc­tvom špe­ciál­ne­ho dro­na. V júli 2015 pred­sta­vil hoto­vý pro­to­typ menom Aqu­ila, vyro­be­ný z ultra­ľah­kých uhlí­ko­vých vlá­kien, kto­rý má roz­pä­tie krí­diel o dĺž­ke 42 met­rov a váži 400 kg. Potom, čo sa začnú vyrá­bať hro­mad­ne, plá­nu­je Face­bo­ok spo­lu­prá­cu s lokál­ny­mi tele­ko­mu­ni­ká­cia­mi a využiť ich služ­by.

Ako si Zuc­ker­berg spo­mí­na, inves­to­ri mu na začiat­ku vra­ve­li, „Koľ­ko miliárd do toho inves­tu­je­te? A ako to zaro­bí penia­ze?“ A on odpo­ve­dal, „Nemám momen­tál­ne pria­my plán, no verím, že pri­po­je­nie k inter­ne­tu bude pre tých­to ľudí dob­ré. Pomô­že ich eko­no­mi­ke rásť. A títo ľudia budú mať lep­ší život. A mys­lím, že po čase sa nám to vrá­ti.“

8

Zuc­ker­berg má plné prá­vo veriť svoj­mu inštink­tu. Na začiat­ku Face­bo­oku nemal ani poňa­tie, aký skve­lý biz­nis to bude. Jed­no­du­cho si mys­lel, že to je tá správ­na vec. Veľ­mi málo ľudí na začiat­ku si mys­le­lo, že to bude úspeš­né a to je dôvod, pre­čo to nikto iný neskú­sil.

Dnes si to už mys­lia všet­ci. 12273611_10102488481195531_2171513027798918571_o

Zdroj: Fast­Com­pa­ny

Pridať komentár (0)