Smrteľná choroba z 18. storočia útočí opäť. Najmä v bohatých krajinách, kde by si ju rozhodne nečakali

Interez.sk / 16. augusta 2018 / Zaujímavosti

zdroj: [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons

Prí­pady skor­butu sa vy­skytli v kra­ji­nách, v kto­rých by ste to roz­hodne ne­ča­kali

Kr­vá­ca­nie ďa­sien, vy­pa­dá­va­nie zu­bov, mäk­nu­tie kostí či spo­ma­lená tvorba čer­ve­ných kr­vi­niek. To sú naj­čas­tej­šie pre­javy skor­butu, ocho­re­nia, ktoré sa naj­čas­tej­šie vy­sky­to­valo u ná­mor­ní­kov. Ne­raz viedlo k le­tál­nemu koncu a spô­so­bilo ho ne­dos­ta­tok je­di­ného vi­ta­mínu. Podľa ved­cov však práve skor­but za­žíva opäť svoj ne­slávny co­me­beck. A to v USA či v Aus­trá­lii, v naj­bo­hat­ších kra­ji­nách sveta. Za po­sledné roky tam diag­nos­ti­ko­vali pri­bližne 30 prí­pa­dov tejto cho­roby.

Naj­väčší pa­ra­dox spo­číva v tom, že USA je kra­ji­nou, ktorá sa ne­slávne pre­slá­vila plyt­va­ním jedla. Každý rok tam viac ako štvr­tina po­tra­vín skončí v smet­nom koši. No ani to ne­zab­rá­nilo tomu, aby sa u ľudí ne­za­čala pre­ja­vo­vať cho­roba, úzko spo­jená pre­dov­šet­kým s pod­vý­ži­vou. Je to skor­but, ocho­re­nie, kto­rého hlav­nou prí­či­nou je ne­dos­ta­tok vi­ta­mínu C.

Ty­pická cho­roba ná­mor­ní­kov

Ke­dysi ná­mor­níci strá­vili na mori celé me­siace. Inak to ne­bolo ani v 18. sto­ročí. Väč­šinu kon­zu­mo­vali stravu, ktorá bola mo­no­tónna a chu­dobná na ži­viny. Preto sa u mno­hých z nich za­čal pre­ja­vo­vať skor­but. Ok­rem kr­vá­ca­nia ďa­sien a vy­pa­dá­va­nia zu­bov, ktoré sú nám známe pre­dov­šet­kým z his­tó­rie, do­chá­dza aj k strate ener­gie, vy­pa­dá­va­niu vla­sov či cel­ko­vej únave. Vedci upo­zor­ňujú na to, že skor­but, i keď vy­zerá ne­vinne, môže mať i le­tálny ko­niec.

Prvý z prí­pa­dov v po­sled­nej dobe le­kári diag­nos­ti­ko­vali v Spring­fielde, v ame­ric­kom štáte Mas­sa­chu­setts, pri­bližne pred šies­timi rokmi, pri­čom išlo o pa­cienta s men­tál­nymi prob­lé­mami, ktorý kon­zu­mo­val len chlieb a syr. Táto jed­not­várna strava si čo­skoro vy­žia­dala svoju daň. Od­vtedy po­čet prí­pa­dov skor­butu stúpa a k dneš­nému dňu vedci za­zna­me­ná­vajú od 20 do 30 prí­pa­dov.

Stačí je­den po­ma­ranč denne

I keď zo všet­kých strán po­čú­vame, že by sme mali do svojho je­dál­nička za­ra­diť do­sta­točné množ­stvo ze­le­niny a ovo­cia, prax sa často dia­met­rálne líši od te­órie. Podľa od­bor­ní­kov, veľa ľudí ži­jú­cich na po­kraji chu­doby, si do­praje len jedno jedlo denne, ktoré je pre­dov­šet­kým ka­lo­rické a za­že­nie hlad. O ne­ja­kom ovocí ne­môže byť ani reči. Pri­tom na liečbu skor­butu stačí „na­or­di­no­vať“ je­den po­ma­ranč denne. Už ten sa po­stará o do­sta­točný zdroj vi­ta­mínu C, ktorý je ne­vy­hnutný pre správne fun­go­va­nie or­ga­nizmu.

Ak si mys­líte, že skor­but sa týka len pod­vý­ži­ve­ných ľudí, ste na omyle. Podľa do­ktora Chur­chilla pa­cienti, u kto­rých diag­nos­ti­ko­vali skor­but, ne­raz tr­peli nad­vá­hou či do­konca obe­zi­tou. To, že jete veľa, ne­zna­mená, že jete kva­litne.  Ze­le­ninu a ovo­cie je nutné čo naj­viac pri­jí­mať v su­ro­vom stave, pre­tože te­pel­nou úp­ra­vou sa ničí väč­šina vi­ta­mí­nov.

USA aj Aus­trá­lia

Prí­pady skor­butu le­kári za­zna­me­nali nie­len v USA, ale i v Aus­trá­lii, teda v kra­ji­nách, ktoré sa môžu po­chvá­liť pros­pe­ri­tou. Aby le­kári za­brá­nili ďal­ším prí­pa­dom, sna­žia sa me­dzi ľuďmi zvý­šiť po­ve­do­mie o tejto cho­robe, ako aj upo­zor­niť na pre­ven­ciu. Tá je na­ozaj jed­no­du­chá. Už je­den po­ma­ranč denne vám môže na­po­môcť tomu, aby ste boli fit.

zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)