Snap­chat dosiahne miliardu pou­ží­va­te­ľov. Bude výrazne kon­ku­ro­vať Face­bo­oku či You­Tube.

Jason McCabe Calacanis/Rišo Néveri / 3. januára 2016 / Business

Jason McCabe Cala­ca­nis je ame­rický pod­ni­ka­teľ, blog­ger a angel inves­tor, ktorý začal pod­ni­kať ešte počas dot-com éry a úspešne pre­dal spo­loč­nosť, ktorú pomo­hol zalo­žiť gigan­tovi AOL. Úzko sle­duje svet tech­no­ló­gií, a k vývoji na trhu sa vyjad­ruje pomerne často. Ten­to­krát si vzal na mušku Snap­chat a pred­po­ve­dal mu veľkú budúc­nosť a silné posta­ve­nie na trhu.

Snap­chat dosiahne miliardu pou­ží­va­te­ľov a vyzve na súboj Face­book, You­tube ale aj kla­sické médiá v boji o pozor­nosť Gene­rá­cie S. — smart­fó­no­vej gene­rá­cie.”, píše vo svo­jom prís­pevku Jason. Prečo si to myslí? Cez Via­noce natra­fil na sku­točnú silu Snap­chatu vďaka vese­lému bra­da­tému chla­pí­kovi. Nejedná sa o Santu. Bol ním DJ Kha­led z Miami.

DJ Khaled - Kľúčom k úspechu je používať to správne mydlo. Ja používam jedine Dove. Verte mi.Počet videní jednotlivých videí DJa Khaleda

Kha­led zdiela na svo­jom Snap­chate “základné pra­vidlá” úspe­chu, preto ho aj Jason popí­sal nasle­dovne “Zakaž­dým, keď sa ocitne pred kame­rou je ako z jed­nej časti Tonny Rob­bins a z dvoch častí Puff Daddy” Čo je však dôle­ži­tej­šie, každé jeho video má tak­mer 3 mili­óny videní! Áno 3 mili­óny zakaž­dým, keď si Kha­led dopraje masáž, kúpi nové tenisky alebo zapáli ciga­retu, má 2,8 — 3 mili­óny videní. Je to proste kráľ.

Pre porov­na­nie, Kim Kar­das­hian a jej klan mávali na kaž­dom z ich videí na Snap­chate pri­bližne 2.5 — 3 mili­óny videní, čosi sa však muselo stať, pre­tože sa počet zní­žil v prie­mere pod 2 mili­óny. Treba však pozna­me­nať, že toto porov­na­nie je tak tro­chu ako porov­ná­vať jablká s hruš­kami. Kha­led zdiela pri­bližne 5 sekun­dové videá, kým Kar­das­hianky zdie­lajú celé epi­zódy zo svojho života. Obsahy dvoch pris­pie­va­te­ľov sa však naj­viac líšia v ich cene. Kar­das­hianky sa totiž pod­pi­som zmluvy zavia­zali k 4 ďal­ším rokom, počas kto­rých budú doku­men­to­vať svoj život na Snap­chate — za $100 mili­ó­nov. Kha­led to robí zatiaľ prav­de­po­dobne zadarmo.

Keď sa Kardashianky vyberú na dovolenku, ich Snapchat vyzerá nejak podobne

Prečo je však Kha­led taký obľú­bený? Jed­no­du­cho nie je posad­nutý vlast­ným úspe­chom a slá­vou. Je posad­nutý sprá­vou, ktorú chce odo­vzdať mlad­ším gene­rá­ciám a kaž­dému, kto ho sle­duje. Chce hlá­sať nádej v to, že každý môže byť tak úspešný ako on. Jason to v pod­state ozna­čil za kla­sický ale veľmi efek­tívny (mar­ke­tin­gový) ťah, ktorý jed­no­du­cho fun­guje.

Jason ďalej pred­po­vedá, že pokiaľ bude Kha­led vo svo­jej práci pokra­čo­vať, za ďalší rok zvýši počet svo­jich odo­be­ra­te­ľov na 10 náso­bok. Keď si teda začiat­kom roku 2017 bude nalie­vať vodku, aby zabla­ho­že­lal svojmu obe­cen­stvu všetko dobré do nového roku, jeho prí­pi­tok uvidí pri­bližne 30 mili­ó­nov ľudí po celom svete.

Ako byť úspešný -DJ Khaled

Ak sa Jason nemýli, Kha­le­dovi podob­ných celeb­rít sa počas nasle­du­jú­cich rokov objaví na Snap­chate mnoho. A ich zdie­laný obsah bude exklu­zívny pre apli­ká­ciu. Prečo? Reklamné spo­loč­nosti sa pre ich obsah pobijú. Bude to ide­álne miesto pre umiest­ne­nie krát­kych reklám a zvi­di­teľ­niť svoje pro­dukty. Pravda DJ Kha­led umiest­ňuje pro­dukty vo svo­jich vide­ách už dnes, či už za peniaze alebo nie, prav­de­po­dobne aj aj.

Je veľmi prav­de­po­dobné, že sa nasle­du­júci rok Snap­chat roz­hodne umiest­niť 6 sekun­dové reklamy medzi videá samot­nej celeb­rity a o zisk sa s ním podelí. Z pred­po­kladu zarobí každé video $10 – 20 za kaž­dých tisíc videní. Z toho ply­nie, že ak ich nepre­skočí čo i jedna tre­tina, Kha­led a Snap­chat si pode­lia $10 — 20 000 za každé video. Oproti You­Tube značný roz­diel.

Väč­šina ľudí nechápe Snap­chat

Pocho­piť, o čom je Snap­chat chvíľu trvá. Obzvlášť keď si súčas­ťou jed­nej z dvoch gene­rá­cií, ktoré si ešte pamä­tajú časy bez inter­netu. Na prvý pohľad sa zdá byť Snap­chat mätúci a pre mno­hých sku­točne je. Namiesto galé­rie na zdie­la­nie svo­jich foto­gra­fií sa dostá­vaš priamo na obra­zovku so spus­te­ným foto­apa­rá­tom a čaká sa od teba, že obsah ihneď zdie­laš.

Cie­ľom prís­pev­kov na Snap­chate sú dve jed­no­du­ché veci. Zdo­ku­men­to­vať svoj život a obsah ihneď zdie­lať. Je to jeho jedi­ným posla­ním a keď to člo­vek pochopí a zmieri sa s tým, je to cel­kom sranda. Keď sa s tým nezmie­riš, apli­ká­ciu jed­no­du­cho vypneš. (Rov­nako ako na začiatku aj ja, či Jason)

Jed­ným z kľú­čov úspe­chu Snap­chatu je fakt, že videá nikdy nie sú dostupné verejne (pokiaľ ich nie­kto neuloží/nenahrá na svo­jom zaria­dení a neuve­rejní naprí­klad na You­Tube). Videá sa dokonca neu­kla­dajú ani na zaria­dení, na kto­rom sú natá­čané. Ostanú živé 24 hodín, potom zmiznú. Je to však úmy­selné. Zdie­la­nie sa tak stáva jed­no­du­chým a bez­sta­rost­ným, vďaka čomu sa gene­ruje obrov­ské množ­stvo obsahu.

Ak sa ti myš­lienka nato­če­nia videa a násled­ného zdie­la­nia zdá byť čudná, prav­de­po­dobne to je preto, lebo máš 25 a viac (alebo nie si dosta­točný nar­cis — tvrdí Jason a má prav­de­po­dobne pravdu)..

Khrál Snapchatu DJ Khaled

Tí 20 a menej roční to však vidia inak. Ak pat­ríš do tejto veko­vej kate­gó­rie, pat­ríš do Gene­rá­cie S — gene­rá­cie smart­fó­nov a v tvo­jom svete pla­tia nasle­du­júce pra­vidlá:

1. Prav­de­po­dobne najús­peš­nej­šou oso­bou v médiách je Kim Kar­das­hian, ktorá sa do tejto pozí­cie dostala vďaka “unik­nu­tému” sex videu

2. Tvoja hod­nota sa počíta na základe počtu ľudí, ktorí ťa sle­dujú, počte likeov, videní a iných dát zo sociál­nych sietí

3. Tvoj smart­fón je tvo­jím hlav­ným zaria­de­ním na odo­be­ra­nie a sle­do­va­nie obsahu

4. Každý sa o tvoj prí­beh zau­jíma, pre­tože si jedi­nečná osoba

5. Netreba sa han­biť za to, kým si. Každý z nás je jedi­nečný

Evan Spiegel CEO Snapchatu

Evan Spie­gel CEO Snap­chatu

O tom, či sú tieto pra­vidlá prav­divé by sme mohli deba­to­vať. Osobne však do tejto gene­rá­cie nepat­rím a v ich svete sú roz­hodne platné a jedine na tom záleží. Snap­chat a jeho obsah je pre celeb­rity a rov­nako pre pou­ží­va­te­ľov vďaka jed­no­du­chosti ako droga. Práve vďaka tomu sa s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou stane v budúc­nosti význa­mej­šou plat­for­mou ako You­Tube (buďme predsa úprimní, You­Tube si cez mobilné dáta nepus­tíš, Snap­chat áno). Pod­mien­kou však ostáva úspešný busi­ness plán Evana Spie­gela, ktorý zarobí Snap­chatu aj celeb­ri­tám.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)