Snap­chat pred­sta­vil veľké novinky: Svoje fotky a videá môžeš teraz ukla­dať priamo v apli­ká­cií

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Snap­chat má stále viac a viac uží­va­te­ľov a fanú­ši­kov. Zachy­tá­vame ním kaž­do­denné momenty a zdie­ľame ich so svo­jimi pria­teľmi a rodi­nou. Preto nie je prek­va­pe­ním, že sa snaží stále zlep­šo­vať fun­kcie. Naj­nov­šou aktu­ali­zá­ciou má byť nová fun­kcia nazý­vaná “Memo­ries”, teda spo­mienky, ktorá umožní ukla­da­nie snap­cha­tov a sto­ries bez toho, aby si musel scre­ens­ho­to­vať alebo robiť fotku na dva­krát.

Fun­kcia Memo­ries ti umožní uro­biť snap­chat, ulo­žiť ho ako spo­mienku a pou­žiť ho opäť vo svo­jom prí­behu neskôr. Tie snap­chaty, ktoré boli pou­žité ako story a boli vybraté zo spo­mie­nok, budú mať iný rám, aby bolo vidno, že tie snap­chaty sú už star­šie.

Keďže Snap­chat pred­po­kladá, že týchto ‘spo­mie­nok’ budú mať uží­va­te­lia veľa, uľahčí im ich vyhľa­dá­va­nie pomo­cou kľú­čo­vých slov. Novin­kou je tiež fun­kcia My eyes only (vo voľ­nom pre­klade — len pre moje oči). Už z názvu vyplýva, že ide o fun­kciu, ktorá umožní, aby snap­chaty boli vidi­teľné len pre teba.

screen-shot-2016-07-06-at-11-14-34-am

Snap­chat infor­mo­val, že aktu­ali­zá­cia nebude dostupná hneď pre všet­kých a sami musíme ustrieh­nuť, kedy bude možné Snap­chat aktu­ali­zo­vať.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hypetrak.com

Pridať komentár (0)