Snap­chat zís­kal ďal­šiu inves­tí­ciu – jeho hod­nota sa pohy­buje okolo 20 miliárd dolá­rov

Dárius Polák / 30. júna 2016 / Tools a produktivita

Snap­chat si vytvo­ril repu­tá­ciu vo svete sociál­nych sietí vďaka svo­jim miz­nú­cim sprá­vam. Star­tup Evana Spie­gela sa však nechystá nikam zmiz­núť a je čoraz viac popu­lár­nejší.

Snap­chatu sa poda­rilo zís­kať ďal­ších inves­to­rov, ktorí spolu vlo­žili už 200 mili­ó­nov dolá­rov, vďaka čomu sa jeho hod­nota dostala na číslo pohy­bu­júce sa vo výške 20 miliárd dolá­rov, pri­čom jedna akcia má hod­notu 30,72 dolá­rov. Rok dozadu to bolo 175 mili­ó­nov dolá­rov a cel­ková hod­nota spo­loč­nosti sa pohy­bo­vala vo výške 16 miliárd dolá­rov.

Star­tup je v kurze a neus­tále vzbu­dzuje záu­jem v spo­loč­nosti inves­to­rov. Ponuky sa len tak valia. Medzi hlav­ných inves­to­rov patrí Ali­baba (líder Serie A), Bench­mark (líder Serie A), Coatue Mana­ge­ment (líder Serie C ), Gene­ral Cata­lyst, IVP (líder Serie B); Saudi inves­tment group King­dom Hol­ding Com­pany, KPCB (líder Serie D); Lights­peed (jeden z prvých a naj­hú­žev­na­tej­ších inves­to­rov ) a SV Angel (vlast­ník WeChat Ten­cent a Yahoo). Určite pri­budnú ďalší, pred­po­kladá sa, že naj­nov­ším prí­ras­tkom bude Spark Capi­tal.

1

foto: wsj.com

Snap­chat, ktorý sídli v Los Ange­les, zazna­me­náva od svojho spus­te­nia rapídny rast. Doka­zuje to aj 130 mili­ó­nov den­ných pou­ží­va­te­ľov. Star­tup sa teší celo­sve­to­vej popu­la­rite najmä u gene­rá­cie Z. Jeho veľká hod­nota však môže spô­so­biť riziko. Čím bude vyš­šia, tým ťaž­šie to bude pre nových inves­to­rov, keď Snap­chat vyjde po prvýk­rat na verejnú burzu.

Inves­tičná sku­pina Fide­lity inves­tments pred­ne­dáv­nom vydala report, v kto­rom napí­sala, že hod­nota Snap­chatu je skrátka pre­hnaná. To však nemalo nijaký vplyv na hod­notu, či vyzbie­ranú sumu.

2

foto: mashable.com

Inves­tori tomuto star­tupu veria. Podľa nich spo­loč­nosť roz­mýšľa dve až tri gene­rá­cie dopredu v zmysle rastu, poten­ciál­neho ohro­ze­nia, medzi­ná­rod­ných trhov, demo­gra­fie, reklamy alebo iných pla­te­ných slu­žieb a pro­duk­tov. Rov­nako sa pred­po­kladá akvi­zí­cia star­tu­pov, ktoré pomôžu Snap­chatu zlep­šiť svoje služby. Prí­kla­dom môže byť kúpa star­tupu Bits­trips za 100 mili­ó­nov dolá­rov, ktorý roz­ší­ril mož­nosti v chate.

Sociálna sieť je neus­tále popu­lár­nej­šia a začína sa využí­vať aj na Slo­ven­sku. Mladí ľudia apli­ká­ciu milujú, pre­tože zachy­táva momenty, ktoré trvajú zopár sekúnd a následne pominú, rov­nako ako v sku­toč­nom svete. Bude i naďa­lej zau­jí­mavé sle­do­vať súboj Snap­chatu s Face­bo­okom. Biely duch na žltom pozadí sa nechystá len tak zmiz­núť.

A woman takes a photograph with a camera whilst standing against an illuminated wall bearing Snapchat Inc.'s logo in this arranged photograph in London, U.K., on Tuesday, Jan. 5, 2016. Snapchat Inc. develops mobile communication applications that allows the user to send and receive photos, drawings, text, or videos that will only last for an allotted amount of time. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

foto: fortune.com

zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com/businessinsider.com

Pridať komentár (0)