Sne­a­king Duck: Oku­lia­re z 3D tla­če v pre­da­ji!

Daniela Vojik / 17. mája 2014 / Tech a inovácie

Aus­trál­sky star­tup Sne­a­king Duck pri­chá­dza so zau­jí­ma­vou ponu­kou: vytlač si vlast­né oku­lia­re!

Ide, samoz­rej­me, iba o rám oku­lia­rov. Zákaz­ní­ci si môžu vybrať z ponu­ky šty­roch základ­ných dizaj­nov a potom upra­viť dĺž­ku či pri­dať text. Osa­de­ním vhod­ných skiel tak môžu zís­kať jedi­neč­né slneč­né ale­bo aj diop­tric­ké oku­lia­re. Tak­to dáva aus­trál­sky e-shop kon­tro­lu nad koneč­ným dizaj­nom pria­mo zákaz­ní­ko­vi. Oku­lia­re, kto­ré sú tla­če­né v USA, vyj­dú na pri­ja­teľ­ných 360 aus­trál­skych dolá­rov (v pre­poč­te 240 Eur).

Dob­re vidí­te. Naozaj ponú­ka­jú oku­lia­re s boč­ni­ca­mi v tva­re ceruz­ky!

Rámy sú vyro­be­né z nylo­nu, čo je mate­riál ľah­ší a fle­xi­bil­nej­ší než ace­tát. Ace­tát je for­ma plas­tu, kto­rý sa bež­ne pou­ží­va pri výro­be oku­lia­ro­vých rámov a je aj pod­stat­ne odol­nej­ší voči opot­re­be­niu. Sne­a­king Duck však túto vlast­nosť šikov­ne pre­zen­tu­jú ako „cha­rak­ter“, kto­rý oku­lia­re časom zís­ka­jú.

Ak ste nepra­co­va­li naprí­klad pre Goog­le, 3D tla­čia­reň bola veľ­mi vzdia­le­ná hrač­ka. Ak cena 3D tla­čiar­ní kles­ne dosta­toč­ne níz­ko, aby si ich moh­li zado­vá­žiť jedin­ci aj domov, Sne­a­king Duck je pri­pra­ve­ný na prompt­nú zme­nu biz­nis mode­lu. V takom prí­pa­de by si zákaz­ník kúpil iba dizajn s tým, že samot­ný rám si vytla­čí doma na počka­nie. 

Sne­a­king Duck, kto­rý na trh pri­ná­ša oku­lia­re z netra­dič­ných mate­riá­lov ako naprí­klad bam­bu­so­vé dre­vo, neus­tá­le ten­to seg­ment trhu ino­vu­je. V Aus­trá­lii je vyso­ko kon­ku­renč­ný. Pre­to nie je prek­va­pe­ním, že prá­ve táto fir­ma sa pus­ti­la aj do 3D tla­če. Tech­ni­ka, kto­rá je ešte stá­le domé­nou veľ­kých indus­triál­nych pod­ni­kov a pár entu­zias­tov, sa v posled­ných mesia­coch začí­na roz­má­hať a s tro­chou šťas­tia a času by mohol prá­ve Sne­a­king Duck spra­viť revo­lú­ciu v tom, ako roz­mýš­ľa­me o 3D tla­či. Dosta­toč­ne „hip“ zákaz­ní­kov na to už majú, tak im drž­me pal­ce.

zdroj: techworld.com.au, sneakingduck.com, portobellopr.com.au

Pridať komentár (0)