Sne­a­king Duck: Oku­liare z 3D tlače v pre­daji!

Daniela Vojik / 17. mája 2014 / Tech a inovácie

Aus­trál­sky star­tup Sne­a­king Duck pri­chá­dza so zau­jí­ma­vou ponu­kou: vytlač si vlastné oku­liare!

Ide, samoz­rejme, iba o rám oku­lia­rov. Zákaz­níci si môžu vybrať z ponuky šty­roch základ­ných dizaj­nov a potom upra­viť dĺžku či pri­dať text. Osa­de­ním vhod­ných skiel tak môžu zís­kať jedi­nečné slnečné alebo aj diop­trické oku­liare. Takto dáva aus­trál­sky e-shop kon­trolu nad koneč­ným dizaj­nom priamo zákaz­ní­kovi. Oku­liare, ktoré sú tla­čené v USA, vyjdú na pri­ja­teľ­ných 360 aus­trál­skych dolá­rov (v pre­počte 240 Eur).

Dobre vidíte. Naozaj ponú­kajú oku­liare s boč­ni­cami v tvare ceruzky!

Rámy sú vyro­bené z nylonu, čo je mate­riál ľahší a fle­xi­bil­nejší než ace­tát. Ace­tát je forma plastu, ktorý sa bežne pou­žíva pri výrobe oku­lia­ro­vých rámov a je aj pod­statne odol­nejší voči opot­re­be­niu. Sne­a­king Duck však túto vlast­nosť šikovne pre­zen­tujú ako „cha­rak­ter“, ktorý oku­liare časom zís­kajú.

Ak ste nepra­co­vali naprí­klad pre Google, 3D tla­čia­reň bola veľmi vzdia­lená hračka. Ak cena 3D tla­čiarní klesne dosta­točne nízko, aby si ich mohli zado­vá­žiť jedinci aj domov, Sne­a­king Duck je pri­pra­vený na promptnú zmenu biz­nis modelu. V takom prí­pade by si zákaz­ník kúpil iba dizajn s tým, že samotný rám si vytlačí doma na počka­nie. 

Sne­a­king Duck, ktorý na trh pri­náša oku­liare z netra­dič­ných mate­riá­lov ako naprí­klad bam­bu­sové drevo, neus­tále tento seg­ment trhu ino­vuje. V Aus­trá­lii je vysoko kon­ku­renčný. Preto nie je prek­va­pe­ním, že práve táto firma sa pus­tila aj do 3D tlače. Tech­nika, ktorá je ešte stále domé­nou veľ­kých indus­triál­nych pod­ni­kov a pár entu­zias­tov, sa v posled­ných mesia­coch začína roz­má­hať a s tro­chou šťas­tia a času by mohol práve Sne­a­king Duck spra­viť revo­lú­ciu v tom, ako roz­mýš­ľame o 3D tlači. Dosta­točne „hip“ zákaz­ní­kov na to už majú, tak im držme palce.

zdroj: techworld.com.au, sneakingduck.com, portobellopr.com.au

Pridať komentár (0)